Tilskot til brannsikring av tette trehusmiljø

Brann er ein stor trussel for tette trehusmiljø. Tilskotsordninga skal bidra til den nasjonale målsetjinga om at uerstattelege nasjonale kulturverdiar ikkje skal gå tapt i brann. Søknadsfrist for 2021 blir klar seinare.

Brannutsette, tette trehusområde med kulturhistorisk verdi er ein type verneverdige kulturmiljø vi finn spreidd over heile landet. I Vestland er det definert 30 tette trehusområde som har rett til å søkje tilskot til brannsikring.

Oversikt over trehusområda i Vestland som har rett til å søkje tilskot til brannsikring.

Kven kan søkje?

Eigarar av bygninger/anlegg i dei 30 tette trehusområda kan søke tilskot. Kommunar med tette trehusområde kan også søke tilskot.

Tiltaka som får støtte, må vere fellestiltak som styrker brannsikringa i heile området. Kommunar og brannstell med ansvar for brannsikring i tette trehusområde, kan søkje tilskot. Eigarar eller brukarar av bygningar/anlegg i dei tette trehusområda kan søkje tilskot dersom tiltaka omfattar alle eigedommane innanfor området.

Ein kan som hovudregel ikkje søkje om brannsikringstiltak som berre gjeld ein enkelt eigedom i brannsmitteområdet.

Kva kan du få støtte til?

Fylkeskommunen fordeler midlane innanfor fylgjande hovedkategoriar:

  • Oppdaga brann
  • Hindre spreiing av brann
  • Enkel sløkking
  • Utarbeide brannsikringsplan

Korleis søkjer du?

Vi har laga eit søknadsskjema i Excel som du fyller ut og sender anten på e-post til post@vlfk.no eller som brev til Vestland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen.

Søknadskjema i Excel.

Søknadsfrist

1. november 2021.