Tilskot til brannsikring av tette trehusmiljø

Brann er ein stor trussel for tette trehusmiljø. Denne tilskotsordninga skal bidra til den nasjonale målsetjinga om at det ikkje skal skje brannar der uerstattelege nasjonale kulturverdiar går tapt.

Brannutsette, tette trehusområde med kulturhistorisk verdi er ein type verneverdige kulturmiljø vi finn spreidd over heile landet. I Vestland er det definert 30 tette trehusområde som har rett til å søkje tilskot til brannsikring.

Oversikt over trehusområda i Vestland som har rett til å søkje tilskot til brannsikring.

Kven kan søkje?

Eigarar av bygninger/anlegg i dei 30 tette trehusområda kan søke tilskot. Kommunar med tette trehusområde kan også søke tilskot.

Tiltaka som får støtte, må vere fellestiltak som styrker brannsikringa i heile området. Kommunar og brannstell med ansvar for brannsikring i tette trehusområde, kan søkje tilskot. Eigarar eller brukarar av bygningar/anlegg i dei tette trehusområda kan søkje tilskot dersom tiltaka omfattar alle eigedommane innanfor området.

Ein kan som hovudregel ikkje søkje om brannsikringstiltak som berre gjeld ein enkelt eigedom i brannsmitteområdet.

Kva kan du få støtte til?

Fylkeskommunen fordeler midlane innanfor fylgjande hovedkategoriar:

  • Oppdaga brann
  • Hindre spreiing av brann
  • Enkel sløkking
  • Utarbeide brannsikringsplan

Korleis søkjer du?

Vi har laga eit søknadsskjema i Excel som du fyller ut og sender anten på e-post til post@vlfk.no eller som brev til Vestland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen.

Søknadskjema i Excel.

Søknadsfristen er 1. desember.