Tilskot Rom for møte – teknologi, spel og integrering (2023)

Fylkeskommunen lyser ut midlar til integreringsprosjekt. Tilskotsordninga skal styrke biblioteka som møteplass og arena for læring, inkludering og integrering ved å legge til rette for bruk av teknologi og spel. Målet er at barn og unge kan møtast rundt felles interesser for teknologi og spel.

Det er kr 75 000 tilgjengeleg i restmidlar til prosjekt i kommunane utanom Bergen i 2023. Det kan søkast om midlar til å utvikle spelerom og aktivitetar knytt til spel i biblioteka.

Bakgrunn

Fylkeskommunen blei saman med Bergen Offentlige Bibliotek og Vestland Innvandrerråd tildelt 1 700 000 kr frå Gjensidigestiftelsen til integreringsprosjektet Rom for møter – teknologi, spill og integrering 2020-2021. Prosjektet har som formål å bidra til mangfald og betre integrering ved å ta i bruk felles arenaer og aktivitetar i samarbeid med frivillige i folkebiblioteka.

Ordninga gjeld kommunar i Vestland fylke utanom Bergen for tiltak i folkebibliotek.

Søkjarar som tidlegare har fått støtte kan også søke for 2023.

Tiltak vert støtta med inntil kr 25 000. Det er ikkje krav til kommunal eigendel.

Folkebiblioteka kan søke om midlar for å skape møteplassar i lokalsamfunna for møte på tvers mellom flyktningar, andre innvandrarar og lokalbefolkninga, i samsvar med tildelinga frå Gjensidigestiftelsen. Det vil seie at ein kan søke midlar til:

  • Folkeverkstad
  • Sosial aktivitet knytt til speling
  • Kodeklubb
  • Spel og spelutstyr som spelkonsollar, skjermar etc.

Det blir ikkje gitt støtte til utbygging av lokale.

27. oktober

Vestland fylkeskommune vurderer søknadane og fattar vedtak om tildeling av midlar etter ei heilskapleg vurdering av korleis tiltaket oppfyller målet med ordninga og krav for tildeling.

For å bli vurdert må søknaden skal innehalde budsjett og plan for gjennomføring av tiltaket og det skal kome tydeleg fram kva mål tiltaket har.

Søknadane vert vurderte og prioriterte ut frå følgjande kriterium:

  • Tiltak som har eit tydeleg føremål, med plan og budsjett
  • Samarbeid med andre
  • Geografisk spreiing i fylket

Forvaltningslova skal leggjast til grunn for all søknadshandsaming i Vestland fylkeskommune og alle søknader er i utgangspunktet offentleg tilgjengelege.

Avdeling for Kultur, idrett og inkludering førebur søknadane for politisk handsaming og vedtak i Hovudutval for kultur, idrett og integrering. Innstilling vert grunngitt i saksframlegget. Vedtak som fråvik frå fylkesdirektøren si innstilling skal også grunngjevast. Søknadene skal i hovudsak vere handsama innan tre månader etter søknadsfrist.

Vilkår og retningslinjer for gjennomføring av tiltak går fram av tildelingsbrev. Tilskotet må brukast i samsvar med planlagde aktivitetar på den måten og i det tidsrom som går fram av søknaden. Vesentlege endringar i prosjektet må meldast skriftleg til fylkeskommunen for vurdering og godkjenning.

Tilskotet vert fullt utbetalt etter at det er gjennomført, og på bakgrunn av innsendt og godkjent rapport og rekneskap. Krav til rapportering vert sendt i tildelingsbrevet. Tilsegnsmottakar skal rapportere på digitalt rapportskjema og sende inn rekneskap innan tre månader etter at tiltaket er gjennomført.

Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlar vert forvalta som føresett. Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha rett til dei dokument og opplysningar ein finn påkravd for kontroll. Tilsegn om tilskot gjeld i inntil eitt år frå svar om vedtaket er sendt til søkjaren. Tilsegna fell bort, og midlane vert inndregne dersom

  • tiltaket ikkje er igangsett innan eit år etter svar er sendt ut
  • søkjaren ikkje har bede om utbetaling av tilskotet innan to år etter svar er sendt ut

Vesentlege avvik frå prosjektsøknaden kan føre til at tilsegn vert gjort om heilt eller delvis.

Tilskotsmottakar kan bli bedt om å dele erfaringar frå prosjektet med andre bibliotektilsette i fylket på bibliotekdagar, møte og liknande.