Tilskot arenautvikling i bibliotek (2023)

Fylkeskommunen lyser ut midlar til arenautvikling i biblioteka. Tilskotsordninga skal stimulere til utvikling og utjamning av forskjellar i bibliotektilbodet i Vestland ved å fornye biblioteklokale og støtte investering i mobile einingar.

Fylkeskommunen ønskjer å bidra til at dei kommunale biblioteka kan drive aktiv formidling, vere uavhengige møteplassar og arenaer for offentleg samtale og debatt, og til at dei kan gi innbyggjarane betre tilgang til kunnskap, litteratur og kulturopplevingar. 

Kriteria for utlysing er under arbeid, og vil bli vedtekne i hovudutvalet for kultur, idrett og inkludering over nyttår. Her kan du sjå utlysinga for 2022, men merk altså at kriteria kan bli noko endra for 2023.