Om Kommunearkivordninga i Vestland

Kommunearkivordninga i Vestland kommunalt oppgåvefelleskap er eit samarbeid mellom 18 kommunar frå tidlegare Sogn og Fjordane og Vestland fylkeskommune. Kommunearkivordninga har eit styre og eit representantskap, og er eit eige rettssubjekt. Fylkeskommunen er både medlem i og vertskap for ordninga, og har eigen tenesteavtale om dette.

Kommunalt oppgåvefellesskap

Føremålet til samarbeidet er å leggje tilhøva til rette for at arkiva til deltakarane vert handtert, tekne vare på og formidla i samsvar med arkivlova sine føremål og føresegner. Samarbeidet yter depottenester for deltakarane sine papirbaserte og elektroniske arkiv, og tilbyr deltakarane tenester, i all hovudsak ordnings- og digitaliseringstenester. Samarbeidet skal sørgje for at arkiva til deltakarane vert gjorde tilgjengelege for offentleg bruk, forsking og andre administrative og kulturelle føremål.

Deltakarar

 • Askvoll kommune
 • Aurland kommune
 • Bremanger kommune
 • Fjaler kommune
 • Gloppen kommune
 • Gulen kommune
 • Hyllestad kommune
 • Høyanger kommune
 • Kinn kommune
 • Luster kommune
 • Lærdal kommune
 • Stad kommune
 • Sogndal kommune
 • Solund kommune
 • Sunnfjord kommune
 • Stryn kommune
 • Vik kommune
 • Årdal kommune
 • Vestland fylkeskommune

Representantskap

Representantskapet er øvste myndigheit i samarbeidet. Alle deltakarane er representert her. Det skal haldast årsmøte i representantskapet innan utgangen av april, og elles ved behov.

Styret 

Styret for samarbeidet er valt av representantskapet. Desse vart valde for 2 år våren 2023:

Styremedlemmar:

 • Geir Liavåg Strand, Gloppen kommune (styreleiar)
 • Lise Mari Haugen, Sunnfjord kommune (nestleiar)
 • Linda A. Myhre Larsen, Kinn kommune
 • Liv Janne Steig, Luster kommune

Varamedlemmar:

 • Reidun Sørestrand Hågvar, Sogndal
 • Irene Sivertsen, Kinn kommune
 • Solveig Masdal Haugsvær, Sunnfjord kommune

Kontor og tilsette

Vestland fylkeskommune er vertskommune, og kommunearkivordninga er organisert som ei av to fageiningar i seksjon arkiv, i avdeling for kultur, idrett og inkludering. Vestland fylkeskommune har arbeidsgjevaransvar for til dei tilsette. Dei to fageiningane er samlokaliserte og har kontor, ordningsrom, digitaliseringsstasjonar, møterom og depot på fylkeshuset på Leikanger, i Sogndal kommune.

Kommunearkivordninga har per 1.1.2023 9 fast tilsette i 100 % stilling: 1 fagleiar, 5 rådgjevarar og 3 arkivmedarbeidarar.