Prosjektet Right

EU-prosjektet «Right Skills for the Right Future» (2018-2021) er eit pågåande prosjekt som får 17 millionar kroner til å løyse utfordringar i framtidas arbeidsmarknad, i næringar knytt til hav og energi. Prosjektsøknaden blei innvilga av EU sitt Interreg VB Nordsjøprogram.

Målet med prosjektet

Målet er å oppretthalde konkurransekrafta i næringslivet ved å utvikle kompetanse for framtidas arbeidsmarknad. Prosjektet skal løfte fram bransjar innan dei blå næringane og energi-næringane der behovet for å tilføre kompetanse er stort, og finne måtar å løyse kompetansebehovet på.

Modell for kompetanseutvikling


Right-prosjektet skal lage ein modell for kompetanseutvikling som sikrar langvarige løysingar. Modellen skal også kunne overførast til andre bransjar med liknande utfordringar. Behov for grønare løysingar, rein energi, miljø- og ressursvern byr på moglegheiter, men krev òg nye næringar og omstilling i tenking, åtferd, og ikkje minst, kompetanse. Prosjektet er eit viktig bidrag i å følgje opp regional plan for kompetanse og arbeidskraft, som blei vedtatt av fylkestinget i oktober 2017.

Vestland fylkeskommune leiar prosjektet med 14 partnarorganisasjonar frå 7 land i Nordsjøområdet: Noreg, Danmark, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Belgia. Prosjektmidlane skal fordelast til prosjekt hos partnarorganisasjonane i dei ulike landa. I partnarskapet er det representantar frå både offentleg og privat sektor – mellom anna regionale myndigheiter, klyngeorganisasjonar og universitet.

Partnarskapet i Vestland fylke


Right-prosjektet skal vere konkret og praktisk orientert og arbeide for å skape ein berekraftig region som kan takle konjunkturane i arbeids- og næringsliv. Det inneber å prøve ut tiltak for å sikre ein fleksibel og framtidsretta arbeidsstyrke i Vestland, og finne gode metodar for partnarskapsarbeid og medverknad. Fagskolen i Vestland vil vere sentral i dette arbeidet, og i tillegg deltar NCE Seafood, Alver kommune og GCE Ocean Technologies. Av dei 17 millionane kroner i EU-midlar er det satt av rundt tre millionar til bruk i Vestland fylke.

Les meir om prosjektet på engelsk

 

«Right Skills for the Right Future» (2018-2021) is an Interreg North Sea Region co-funded project which aims to enhance regional innovation support capacity to increase long-term innovation levels and support smart specialisation strategies. To achieve this, RIGHT concentrates its efforts on developing the skills of the workforce relevant for SMEs in the participating regions within the energy and blue sectors.

The project's total budget is € 3.366.047, where 50% is funded by the project partners, 39% by the European Union, and 11% by the Norwegian government.

Read more about the RIGHT-project