Tilskot til friluftsaktivitet

Denne ordninga er frå 2023 slått saman med den tidlegare ordninga "Tilskot til friluftslivsaktivitet for personar med innvandrarbakgrunn". Meir informasjon og lenke til endring i forskrift er å finne på Miljødirektoratets søknadssenter, ordninga ligg under kap. 1420, post 78, hjå Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 1. desember.

Mål for ordninga

Tilskotsordninga skal medverke til auka deltaking i helsefremjande, trivselsskapande og miljøvennleg friluftsliv for alle grupper i befolkninga.

Kven kan søkje

Frivillige lag og organisasjonar som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremjande tiltak for friluftsliv.

Kva kan få støtte

Det blir primært gitt tilskot til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som til dømes organiserte turar, friluftsleirar, praktiske kurs og anna opplæring i friluftslivsaktivitetar.

Deler av tilskotet kan nyttast til innkjøp av enkelt utstyr og materiell, som medverkar til å fremje den friluftslivsaktiviteten som det blir søkt om tilskot til. Det kan vere til dømes fiskestenger, kompass, eit avgrensa tal enkle telt og liknande. Informasjonstiltak om rettar og pliktar etter allemannsretten kan òg få tilskot.

Fylkeskommunen gir ikkje tilskot til kostnadskrevjande utstyr, utstyrssentralar og liknande.

Vi prioriterer dette i tildelinga:

  • Aktivitetar som er lite ressurskrevjande og lett tilgjengelege for ulike brukargrupper.
  • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet, med særleg vekt på byar og tettstader.
  • Tiltak som medverkar til auka deltaking over tid.
  • Tiltak retta mot personar som er lite fysisk aktive.
  • Tiltak retta mot barn, unge og barnefamiliar.
  • Tiltak retta mot personar med nedsett funksjonsevne.
  • Tiltak som inkluderer ein plan for marknadsføring av tiltaket ovanfor aktuelle målgrupper 
  • Tiltak som fører til auka deltaking i friluftsliv blant personar med innvandrarbakgrunn, herunder friluftslivstiltak som fører til auka integrering av personar med innvandrarbakgrunn i befolkninga elles. 

Tiltak som har fått tilskot i tre år eller meir vil ikkje bli prioritert.

Gode prosjekt vert støtta med tilskot frå 10 000 kr til 100 000 kr. Fylkeskommunalt tilskot kan ikkje vere høgare enn 50 prosent av dei totale ressursane for prosjektet. Dugnad kan reknast som eigenfinansiering (inntil kr 300,- pr/time).

Sakshandsaming og vedtak

Forvaltningslova ligg til grunn for all søknadshandsaming i Vestland fylkeskommune. Alle søknader er i utgangspunktet offentleg tilgjengelege, jf. Forvaltningslova (Fvl.). Unnatak gjeld personopplysningar. Desse vert unnateke offentlegheita jf. Fvl. §13. I særlege tilfelle kan utsett offentlegheit vurderast etter Fvl. Avdeling for Kultur og folkehelse førebur søknadane for politisk handsaming og vedtak i Hovudutval for kultur, idrett og inkludering. Kvar søknad er eit einskildvedtak og innstilling skal grunngjevast i saksframlegget. Vedtak som fråvik frå fylkesdirektør si innstilling skal også grunngjevast. Søknadene skal i hovudsak vere handsama innan tre månader etter søknadsfrist.

Rett utfylling av Miljødirektoratet sitt søknadsskjema oppfyller krava til innhald i søknaden. Godt kvalifiserte søknader kan bli heilt eller delvis avslått grunna manglande budsjettmidlar. Vestland fylkeskommune handsamar innkomne søknader.

Det er krav om 50% eigendel.

Om tiltaket har vore støtta ved tidlegare tildelingar, skal dette informerast om i søknaden.

Søknader frå frivillige organisasjonar på kommune- og fylkesnivå skal adresserast til fylkeskommunen i det fylket søknaden gjeld. Om eit tiltak planleggjast gjennomført i fleire fylker, skal søknad adresserast til kvar av dei aktuelle fylkeskommunane med opplysningar om planlagt aktivitet og behov for midlar i det aktuelle fylket. Om tiltaket har personar frå heile landet som målgruppe, eller det er vanskeleg å knytte tiltaket til eit eller eit fåtal fylke, skal søknaden adresserast til Miljødirektoratet. Merkast med saksnummer 2016/18.

Søkjarar vert informert om utfallet av søknaden innan 1. mai.

Send rapport om tiltaket til Vestland fylkeskommune innan 15. januar året etter tildelinga.