Serviceskilt og skilt til verksemder

Ønskjer du offentleg skilting langs fylkesveg må du søke om løyve, som for

  • serviceskilt.
  • verksemdsvisning til di verksemd langs fylkesveg.

 

Søknadsskjema serviceskilt og verksemdsvisning

 

Riksveg eller privat veg: søk hjå Statens vegvesen. 
Kommunal veg: søk hjå kommunen.

Søknaden må mellom anna ha informasjon om

  • kven som er søkar. 
  • organisasjonsnummer 
  • plasseringa til servicestaden i høve fylkesvegen. 
  • type verksemd 
  • ønska symbol og tekst. 
  • avkøyrsel og parkeringsareal er godkjend.

Det er fleire vilkår som må vere oppfylt for å få innvilga skilting, både generelle og særskilte knytt til kvart enkelt skilt.