Fv. 49 Steinsdalen-Eikedalen, skredsikring Tokagjelet

Dagens fylkesveg 49 gjennom Tokagjelet er svært skredutsett. Skredfaren medfører risiko for tap av liv og helse for stengt veg. Dette kan få konsekvensar for samfunnstryggleik og beredskap og framkomme på vegen. Fylkeskommunen skal utarbeide reguleringsplan for gjennomføring av skredsikring av Tokagjelet. Prosjektet strekker seg frå Steinsdalen i Kvam herad til Eikedalen i Samnanger kommune.

Om prosjektet

Planarbeidet handlar om ny tunnel på ca 10 kilometer frå Steinsdalen i Kvam herad til Eikedalen i Samnanger kommune. Det blir planlagt for gang- og sykkelveg mellom Teigabergtunnelen og Fossenbratte i Eikedalen. Arbeidet med tunnelen gir store mengder overskotsmassar. I planarbeidet skal ein ta med område til massedisponering, og område for mellombels bygge- og anleggsområde.

Fakta

Fase: Reguleringsplan
Veg: Fv. 49
Område: Kvam og Samnanger
Kostnad: 1,9-3,1 mrd. kronar

Oppstart på reguleringsplan

Ble sendt ut i juni 2023

Arbeid med reguleringsplan

Arbeidet foregår fram til planforslag skal vere klart til våren 2024. Forslaget blir deretter sendt til Kvam og Samnanger kommune til politisk handsaming

Forslag til reguleringsplan

Forslag til reguleringsplan til høyring og offentleg ettersyn tidleg haust 2024

Kart med skrevert område og stiplet linje
PLANOMRÅDE: I dette område er foreslått ein 10 kilometer lang tunnel mellom Steinsdalen og Eikedalen.

Arbeidet med reguleringsplanen er i gang

Dagens fylkesveg 49 gjennom Tokagjelet er svært skredutsett. Fylkeskommunen skal utforme reguleringsplan for gjennomføring av skredsikring av Tokagjelet . 

Prosjektet strekker seg frå Steinsdalen i Kvam herad til Eikedalen i Samnanger kommune .
 

Har du innspel og synspunkt eller andre relevante opplysningar til kontakt med prosjektleiar og/eller planleggingsleiar.

Kontaktpersoner

Wilhelm Lund

Prosjektleiar

Kari Veseth Kinden

Planleggingsleiar