Fv.562 Lavik-Haugland

Arbeidet med ny fylkesveg mellom Lavik og Haugland er lyst ut. Ny veg vil strekke seg frå Horsøykrysset (ved Kiwi) på Juvik og til Asskaret. Dagens fylkesveg har mange skarpe svingar og trafikkfarlege kryss. Fleire av dagens avkøyrsler skal fjernast og skal samlast i  eit større knutepunkt. Utviding av fylkesvegen er gjort med omsyn til landskapet og eit krevjande terreng.

Om prosjektet

I dette prosjektet skal vi legge til rette for mjuke trafikantar med å bygge ein gang- og sykkelveg, og i tillegg auke framkomsten med utbetring av fylkesvegen. Prosjektet vil med dette auke trafikksikkerheiten for alle trafikantgruppar.

Fakta

Fase: Prosjektering
Veg: fv. 560
Område: Askøy kommune
Kostnad: Totalkostnad 590 mill. kr

Start på byggearbeidet

Mai 2022

Kontaktpersoner

Per Tore Birkeland

Byggeleiar