Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod 2022

Kommunar kan søke om støtte til etablering og/eller utvikling av frisklivs-, lærings ellermeistringstilbod.

Vestland fylkeskommune har fått tildelt kr. 2 705 000,- til fordeling av etablering og/eller utvikling av frisklivs-, lærings eller meistringstilbod. 

Føremål med ordninga

Tilskotsordninga skal bidra til å fremje helse og livskvalitet, førebyggje sjukdom, tidleg intervensjon, og til at målgruppene lærer å meistre livet med sjukdom. Føremål med ordninga støtter opp om fylkeskommunen sitt mål i Utviklingsplan for Vestland 2020 - 2024, om like moglegheiter til å delta i verdiskaping.

Frisklivssentralen skal gjennom samhandling med andre aktørar sørge for førebyggjande tenester av god kvalitet, og vere ein samarbeidspartnar i kommunen sitt folkehelsearbeid. Les meir om Frisklivssentralane si rolle i Helsedirektoratet sin rettleiar.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for 2022 gjekk ut 4. april.

Målgruppe

Personar med auka risiko for utvikling av samansette helseplager og kronisk sjukdom, og med behov for hjelp til å endre levevanar og til å meistre livet med sjukdom og plager.

Kven kan søkje

Kommunar i Vestland fylkeskommune

Forventning kring støttebeløp

Det blir gitt støtte opp til 200 000 kroner for gjennomføring av prosjekt eller tiltak. I særskilde høve, m.a. der prosjekt omfattar desentraliserte tilbod, etablering av frisklivssentral, eller dersom prosjekt er interkommunalt, kan høgare løyvingar vurderast.

Tiltak og prosjekt som blir prioritert i 2022

  • Søknad som omfatter etablering av ny frisklivsentral el. liknande tilbod i kommunen
  • Søknadar om interkommunale frisklivssamarbeid
  • Utvikling av tilbod og prosjekt som imøtekjem lokale behov og utfordringar i kommunen sitt kunnskapsgrunnlag. Til dømes i folkehelseoversikta
  • Kommunar som ikkje har fått løyvd midlar på ordninga tidlegare år
  • Søknadar som viser til samarbeid med frivilligheita

Fylkeskommunen vil bruke ovannemnde prioriteringslise, samt eigenandel i søknad, ved vurdering og fordeling av støtteverdige søknadar. I tillegg har regjeringa bestemt at kommunar som omstiller seg i tråd med eldrereforma "leve heile livet" skal prioriterast. Sjå helsedirektoratet sine nettsider for meir informasjon.

Vilkår for tildeling av midlar

Sjå vilkår for tildeling og regelverk for ordninga på Helsedirektoratet sine sider. Søknadar i tråd med regelverk og vilkår for tildeling kan likevel få avkorting eller avslag på søknad dersom totalt søknadsbeløp frå støtteverdige søknadar overgår total ramme for støtteordninga. I tillegg vil vi presisere frå regelverket at tilskot kan givast til same føremål i inntil maks. 3 år.

Krav til søknaden

For kommunar som søkjer om etablering av frisklivssentral, skal søknad underteiknast av rådmannen eller den som har delegert mynde. For allereie etablerte frisklivssentralar skal søknad underteiknast av styreleiar eller den som har delegert mynde.

Korleis søkje

Søknad skal sendast inn ved bruk av søknadsskjema på fylkeskommunen sine nettsider. Teksten som søkjar må fylle ut i kvar kategori, kan skrivast kort og konsist. Innhaldet kan utdjupast i vedlegg til søknaden.

Andre aktuelle ressurser