Programkommunar og tiltak

Kommunar i Vestland med støtte frå tilskotsordninga i program for folkehelsearbeid er i gang med gjennomføring av kunnskapsbaserte tiltak for å fremje barn og unge si psykiske helse og trivsel og rusførebyggjande arbeid.

Følgjande kommunar fekk støtte i 2018 og er i gong med utvikling av tiltak:

Kommune Tiltak
2018  
Askøy kommune Attraktive og gode møteplasser for barn og unge
Bergen kommune Helsefremmende miljø på sosiale medier
Bømlo kommune Medverknad og deltaking for god trivsel og livskvalitet for alle barn og unge
Kvam herad m/samarbeidskommunar "Juniorforskarprosjektet"
Kvinnherad kommune Rosendalsprosjektet
Stord kommune "16 år - ka no?" Tilpassa og trygg overgang frå ungdomsskule til vidaregåande skule.
2019  
Kinn kommune Programarbeid for folkehelse. Barn og unges psykiske helse i Kinn
Luster og Sogndal kommune Livsmeistring - Robuste barn og ungdom


Sjå meir informasjon om programkommunar og tiltaka på den nasjonale nettsida: http://handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/