Lovgrunnlag og nasjonale føringar

Folkehelsearbeidet i Vestland legg aktuelle lover og føringar til grunn. Les meir om desse her.

Ulike lover legg føringar for folkehelsearbeidet. Tre lover er særs viktige for det regionale og lokale folkehelsearbeidet:

Formålet er å bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse og jamnar ut sosiale helseskilnadar. Folkehelsearbeidet skal fremje helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å førebyggje psykisk og somatisk sjukdom, skade eller liding. Lova skal sikre at kommunar, fylkeskommunar og statlege etatar set i verk tiltak og samordnar folkehelsearbeidet.  

Hovudformålet i plan- og bygningslova er å fremje berekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjonar. Lova krev at all planlegging skal fremje befolkninga si helse, utjamne sosiale helseskilnadar og førebyggje kriminalitet. 

Målet for lova er å fremje likestilling og likeverd, sikre like moglegheiter. Lova viser til samfunnsdeltaking for alle, uavhengig av funksjonsevne, og å hindre diskriminering på grunn av nokon som helst vesentlege forhold ved ein person.

Mange offentlege meldingar og planar legg ulike føringar for folkehelsearbeidet. Her nemner vi dei mest sentrale stortingsmeldingane og handlingsplanane: