Søk refusjon av drosjeutgifter til fritidsreiser i TT-ordninga

Du som har fått godkjenning som brukar i Transportordninga for funksjonshemma i tidlegare Hordaland kan søkje om å få refundert drosjeutgifter til fritidsreiser.

Du som har fått godkjenning som brukar i transportordninga (TT-ordninga) for funksjonshemma i tidlegare Hordaland, kan søkje om å få refundert drosjeutgifter til fritidsreiser.

Dersom du får godkjent søknad om refusjon overfører fylkeskommunen 85 prosent av turkostnadene til TT- brukaren sin bankkonto og trekkjer tilsvarande sum frå TT- kontoen.

For å få refusjon av drosjereiser føreset det at:

  • du har gyldig godkjenning i transportordninga ved reisetidspunktet
  • du har dekning på TT-kortet ved reisetidspunktet
  • reisa finn stad i tidlegare Hordaland fylke

Du kan få refundert drosjereiser dersom:

  • TT- kortet ikkje verkar
  • du har mista kortet
  • du ennå ikkje har motteke nytt TT-kort
  • kortet er feilaktig sperra eller inaktivt
  • drosjen ikkje får kontakt med TT-kortet på kortterminal

Du kan ikkje bruke søknad om refusjon av drosjeutgifter som erstatning for TT-kort dersom kortet verkar. Du kan berre søke om du oppfyller kriteria over.

Frist for å sende inn søknadsskjema

Vi oppmodar om å sende inn søknadsskjema og kvitteringar snarast etter reistetidspunktet har funne stad, og seinast innan tre månader. Du kan samle opp fleire kvitteringer og sende dei inn samla.

Slik søkjer du

Du kan søkje om refusjon av drosjeutgifter ved laste ned skjema (Sjå turkis boks på denne sida) og sende inn kopi eller originalkvitteringar til:

Vestland fylkeskommune
Avdeling for mobilitet og kollektivtransport
Postboks 7900
5020 Bergen

Merk konvolutten TT- kvittering.