Avsluttar tilbod om arbeidskøyring frå 31. desember 2020

Sidan 1990-talet har Hordaland fylkeskommune hatt ei ordning der fylkeskommunen har dekka kostnadane for særskilt tilrettelagt skyss (arbeidskøyring) for godkjente TT-brukarar som er tilsett i VTA stilling (varig tilrettelagt arbeid).

Arbeidskøyring er ikkje ei lovpålagt ordning, og bortsett frå Oslo er Hordaland det einaste fylke som har hatt denne ordninga. Hordaland og Sogn og Fjordane er no slegen saman til Vestland fylke. Sogn og fjordane har ikkje hatt eit tilbod om arbeidskøyring. 

I budsjettarbeidet i Vestland fylke for 2020 vart samferdselssektoren pålagt ei innsparing på 40 millionar kroner. Administrasjonen la fram ei rekkje ulike tiltak som ville sikra den politisk vedtekne innsparinga. I den endelege prioriteringa frå fylkesrådmannen vart det lagt vekt på at tiltaka i minst mogeleg grad skulle svekka kollektivtilbodet, samt at ikkje lovpålagte tiltak kunne fasast ut. Dette var bakgrunnen for at Vestland fylkesting valte å redusera løyvinga til arbeidskøyring med åtte millionar kroner. Det innebar at ein hadde eit restbudsjett som dekka drift til 1. april 2020.

Fylkesutvalet fatta desse vedtaka 18. juni 2020:

  1. Tilbodet til brukarar som i dag er omfatta av gjeldande ordning i Hordaland som gjev godkjente TT-brukarar særskild tilrettelagt skyss til varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA), vert vidareført som ei overgangsordning ut året. Det vil gje kommunane tid til å finne ei løysing mellom kommunane, arbeidsgivarane og evt. andre for kvar einskild brukar.
  2. Fylkesrådmannen bes starte ein dialog med aktuelle kommunar og brukarar slik at alle brukarane vert sikra eit tilbod innan året er omme. Status for dette arbeidet vert framlagt i oktober 2020.
  3. Brukarar som har særlege utfordringar, som rullestolbrukarar og blinde/sterkt svaksynte, har fått ein utvida brukarkvote gjennom den statlege tilskotsordninga som m.a. kan nyttast til arbeidskøyring. Desse må få råd og rettleiing slik at den statlege tilskotsordninga vert nytta fullt ut. Lar det seg ikkje løyse innanfor den statlege tilskotsordninga, skal brukarane sikrast tilbod gjennom overgangsordninga.
  4. Fylkesutvalet kjem tilbake til finansiering i tertialrapporten i fylkestinget i oktober.
  5. Fylkesutvalet legg til grunn at dette vert kommunisert ut til brukarane så fort som mogleg.

Dette medfører at tilbod om arbeidskøyring avsluttar den 31. desember 2020 for dei som allereie er omfatta av ordninga. Vi godkjenner ikkje nye søkarar.