Søk om arbeidskøyring

Funksjonshemma som har varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan søkje om tilskot til transport mellom heim og arbeid.

Desse kan søkje om stønad til transport til og frå arbeid

  • Varige uføretrygda personar som deltek i eit varig tilrettelagt arbeid (godkjent VTA-plass) og som treng særskilt tilrettelagt transport til og frå arbeid.
  • Søkjar må vere godkjent TT-brukar.
  • Søkjar må ha varige forflytningsvanskar som medfører at ein ikkje kan reise til og frå arbeidet med vanleg offentleg transport.
  • Reisa må føre til så store belastningar at det ikkje er rimeleg å krevje at ein skal nytte offentleg transport.

Dagens overgangsordning på TT-arbeidskøyring (tilrettelagt transport) blir vidareført i budsjett 2021 for både noverande og nye brukarar i dei kommunane som tidlegare har fått dekka dette av fylkeskommunen.

Slik søkjer du

  • Søknaden består av skjema for eigenerklæring og skjema for arbeidstider.
  • Du fyller sjølv ut eigenerklæringa. Det er viktig at du grunngjev kvifor du ikkje kan nytte buss eller anna offentleg transport.
  • Begge skjema må vere fylt ut før søknaden blir behandla. 
  • Du fell utanfor ordninga dersom du har fått bil gjennom folketrygda. 
  • Det må sendast stadfesting frå arbeidsgjevar at du har godkjent VTA-plass.

Send søknaden til

Vestland fylkeskommune,
Mobilitet og kollektivtransport
Postboks 7900
5020 Bergen.

Søknadsskjema for arbeidskøyring finn du i turkis boks på sida.

Slik blir søknaden behandla

Fylkesdirektøren for mobilitet og kollektivtransport fattar vedtak i saka. Du vil få melding om vedtaket så snart det er ferdig behandla. Du kan klage på eit eventuelt avslag. Du må då sende klagen til avdeling for mobilitet og kollektivtransport i Vestland fylkeskommune.

Eigenandel

Du må betale eigendel for slik transport. Eigendel pr månad vert tal arbeidsdagar pr veke gonger 100 kr. Døme: 3 arbeidsdagar pr veke x 100 kr = 300 kr eigendel pr månad.