Arbeidskøyring er overført til kommunane

Den 1.7.2022 vart ansvaret for arbeidskøyring overført frå fylkeskommunen til kommunane.

Desse kan søkje om stønad til transport til og frå arbeid

Varige uføretrygda personar som deltek i eit varig tilrettelagt arbeid (godkjent VTA-plass) kan i enkelte kommunar få tilrettelagt transport til og frå arbeid (arbeidskøyring). Søkjarar må som hovudregel ha varige forflytingsvanskar som fører til at ein ikkje kan reise til og frå arbeidet med vanleg offentleg transport.

Tilbod og vilkår vil variere frå kommune til kommune. Ta kontakt med kommunen du er busett i for å undersøke om du har rett på tilrettelagt transport.