Einerettar i Vestland fylke

Fylkeskommunen har fått heimel til å innføre einerettar til drosjenæringa i utvalte kommunar.

I det nye yrkestransportregelverket har fylkeskommunen fått heimel til å innføre einerettar i kommunane i Vestland.

Kva betyr det?

Ein einerett vil gje løyvehavaren eksklusiv rett til praie- og bestillingstransport internt i kommunen. Vilkåra for å innføre einerett følgjer av yrkestransportlova § 9 bokstav a).

Fylkeskommunen må fastsette avgjerda om bruk av einerett i forskrift, og einerettsområdet må følgje kommunegrensene.

Fylkeskommunen vil kontinuerleg vurdere drosjetilbodet i fylket, og vurdere å innføre einerett dersom drosjetilbodet i den enkelte kommune vert utilfredsstillande. Fylkeskommunen vil vurdere dette konkret, og forslag til innføring av einerett vil sendast på høyring til den aktuelle kommunen og næringa. Dersom forskrift om einerett vert innført, vil einerettskontrakten lysast ut i samsvar med reglane i anskaffingsregelverket.  

Ingen einerett i dag

Per i dag (januar 2021) er det ikkje innført einrett i nokon kommunar i Vestland. Du vil finne ei oversikt over einerettskommunar på denne sida, når det kjem.