Klimabudsjett i fylkesbudsjettet

Fylkeskommunen sin visjon er å vere nyskapande og berekraftig.

Klimabudsjettet for 2022 finn du i Vestland fylkeskommune sitt budsjett for 2022, på side 145–161.

Klimabudsjettet synleggjer og legg grunnlag for interne prioriteringar, styring og oppfølging av aktuelle tiltak. Målet er å stimulere til eit ytterlegare taktskifte i klima- og miljøarbeidet i Vestland.