Tilskot til plastrydding

Vestland fylkeskommune lyser i 2022 ut 800 000 kr til plastrydding og til førebygging av unødig bruk av plast og spreiing av plast i Vestland. Søknadsfristen er 15. mars.

Fylkeskommunen har ein eigen plaststrategi der målet er ein plastfri natur og eit plastfritt hav.

Kven kan søke?

Kommunar og organisasjonar i sivilsamfunnet kan søkje. Vi har ei open utlysing av desse midlane for å sikre både samhandling og regional medverknad.

Søknadsfrist

15. mars 2022

Korleis søkjer du?

Elektronisk søknadsskjema er under utvikling, og blir publisert på denne nettsida så snart det er klart.

Søknadar som vert prioriterte

  • er satsingar som mobiliserer fleire personar/aktørar til deltaking
  • er tiltak som høver saman med søkjar sine andre gjeremål slik at det kan bli synergieffekt
  • er tiltak i ein berekraftig organisasjon der ein kan lære av sine erfaringar og utvikle arbeidsområdet vidare
  • har kopling til Plaststrategi for Vestland
  • er tiltak der tilskot frå Vestland fylkeskommune er utløysande

Vedtaket om å lyse ut midlane vart gjort av fylkesutvalet 9. februar.