Tilskot til drift av miljøorganisasjonar

Det er no mogleg å søkje om tilskot til drift av miljøorganisasjonar.

Formålet med tilskotsordninga er å fremje lokalt engasjement for miljø, klima og natur i fylket. Tilskotet kan gå til driftsstønad.

Kven kan søkje

Miljøorganisasjonar i Vestland som jobbar med klima og/eller miljø.

Søknadsfrist

30. april 2021

Korleis søke

Søknad skal sendast inn på regionalforvaltning.no – lenke til høgre. Teksten som søkjaren må fylle ut i kvar kategori kan skrivast kor og konsist. Innhaldet kan utdjupast i vedlegg til søknaden. 

Vilkår for tildeling

For å kunne få tilskot, må ein dokumentere at ein arbeider med konkrete prosjekt og haldningsskapande tiltak for klima og miljø. Søkjar må vise til kva delar av Vestland deira aktivite finn stad. Miljøorganisasjonar som kan vise til medlemmar og/eller aktivitet i større geografiske områder i Vestland vert prioritert. Søkjarar som får innvilga tilskot, skal levere rapport i tråd med tilskotsbrevet. Organisasjonar som ikkje har rapportert innan fristen, vil ikkje få søknad for etterfølgjande år handsama.

Dette støtter vi ikkje:

  • Drift av private verksemder

Eksempel på tidlegare mottakarar:

  • Naturvernforbundet Sogn og Fjordane
  • Naturvernforbundet Hordaland
  • 4H