Tilskot til drift av miljøorganisasjonar

Formålet med tilskotsordninga er å fremje lokalt engasjement for miljø, klima og natur i fylket. Tilskotet kan gå til driftsstønad.

Kven kan søkje

Miljøorganisasjonar eller andre organisasjonar som jobbar med klima og miljø

Søknadsfrist

Søknadar vert handsama ein gong kvart år. Søknadsfrist for 2020 er 15. mai.

Krav til søknaden

Søknad skal sendast inn på regionalforvaltning.no – lenke til høgre.

Vilkår for tildeling

For å kunne få tilskot, må ein dokumentere at ein arbeider med konkrete prosjekt og haldningsskapande tiltak for klima og miljø.

Søkjarar som får innvilga tilskot, skal levere rapport i tråd med tilskotsbrevet. Organisasjonar som ikkje har rapportert innan fristen, vil ikkje få søknad for etterfølgjande år handsama.