Søk om fysiske tiltak i vassdrag

Fysiske tiltak i vassdrag som kan påverke bestandar av innlandsfisk og andre ferskvassorganismar krev løyve frå Fylkesmannen eller Fylkeskommunen.

 Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, § 1:
Utan løyve frå fylkesmannen eller fylkeskommunen er det forbode å sette i verk:
a), fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer,
b), fysiske tiltak i og langs vassdrag, herunder bygging av terskler, graving av fiskehøler og utlegging av større steiner, som kan øke fangsten av fisk på stedet eller forskyve fangsten av fisk i vassdraget, og
c), fysiske tiltak for anadrome laksefisk eller innlandsfisk som har til hensikt å forandre en eller flere arters produksjon, bestandsstørrelse eller utbredelse.
 
Forbudet etter a og b gjelder uavhengig av hensikten med tiltaket. Forbudet etter a og b gjelder ikke dersom tiltaket krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven.
 
Fylkesmannen har ansvar for tiltak på strekninger som fører anadrome laksefisk eller kreps.
 
Fylkeskommunen har ansvaret for tiltak i vassdrag eller deler av vassdrag som ikke fører anadrome laksefisk eller kreps. Dersom det på den aktuelle strekningen finnes arter eller bestander av innlandsfisk som fylkeskommunen ikke har forvaltningsansvar for, skal avgjørelser fattes i samråd med fylkesmannen.