Klage på eksamenskarakter, standpunktkarakter og karakter i orden og åtferd

Som elev i vidaregåande skule kan du klage på eksamenskarakter, standpunktkarakter og karakter i orden og åtferd.

Dette kan du klage på

Du kan klage på alle eksamenskarakterar, standpunktkarakterar. Du kan også klage på vedtak om å ikkje fastsette standpunktkarakter, såkalla Ikkje vurdering (IV) og karakter i orden og åtferd.

Dette kan du ikkje klage på

Du kan ikkje klage på undervegsvurdering.

Klagefrist

Klagefristen er ti dagar frå du fekk vedtaket om standpunktkarakter.

Du har rett på grunngjeving før du klager

Vi tilrår at du ber om grunngjeving før du klagar. Når du tek kontakt med skulen din om grunngjeving, blir den nye klagefristen ti dagar etter at du fekk grunngjevinga.

Du har ikkje rett på grunngjeving før du klagar på skriftleg eksamen.

Klage på skriftleg eksamen

Du klagar på karakter frå skriftleg eksamen i Vis. Gå til vurderingar og eksamen. Der finn du ein knapp bak karakteren som du brukar til å klage. Klagefristen er 10 dagar. 

 

Du skal bruke klageskjemaet som du finn på denne sida.

I klagen må du grunngi skriftleg kva du meiner er feil og kva for reglar du meiner ikkje er følgt.

Er du elev på ein friskule? Då må du ta kontakt med skulen din for å få informasjon om korleis du kan klage.

Foreldre eller føresette for umyndige elevar har sjølvstendig klagerett. 

Les meir om klage på vurdering i lovverket.

Både faglæraren din og rektor skal skrive uttaler om klagen din. Om klagen gjeld orden og åtferd, er det kontaktlæraren din som skal skrive uttale.

Uttalane blir sendt saman med klagen til ei klagenemnd. Du får kopi av alt som blir sendt til klagenemnda.

Du kan kome med tilsvar til klagen. Bruk klageskjemaet på same måte som då du sendte inn klagen. Skulen vil oversende det til klagenemnda.

Om klagen skal vere med i hurtigklagehandsaminga, må tilsvaret kome svært raskt om klagenemndene skal kunne ta omsyn til det.

For klage på standpunkt, orden og åtferdig, ikkje vurdering og ikkje-skriftleg eksamen 

Alle skal ha fått svar i løpet av august. 

Hurtigklagefrist våren 2024 for elevar på vg3 er 16. juni. Desse elevane vil få svar på klagene i veke  26.  Elevane får brev med svar på klage.

For klage på skriftleg eksamen

For våreksamen 2024 vil elevar få svar på klage innan 10. september 2024.

Hurtigklagefrist for skriftleg eksamen våren 2024 er 24. juni. Svar på hurtigklage kjem i løpet av veke 26.

Svar på klage finn du i VIS (Visma InSchool).

Det er berre desse faga det er hurtiklagebehandling for:

norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, marknadsføring og leiing, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettar, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og leiing, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3

 

Klagenemnda skal ikkje ta stilling til om du har fått rett karakter eller ikkje, men vurdere om retningslinjene blei følgde då skulen sette karakteren. Klagenemnda kan kome til ulike resultat:

  • Ikkje medhald: Klagenemnda meiner at det vedtaket om sluttvurdering er fatta på rett måte
  • Medhald: Klagenemnda meiner at det har skjedd sakshandbehandlingsfeil og opphevar sluttvurderinga. Klagen blir sendt tilbake til skulen din som fattar nytt vedtak om standpunktkarater.

Dersom klagaren får medhald i klagen ved munnleg eksamen, skal karakteren annulerast. Klagaren har då rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klagaren vel å gå opp til ny munnleg eksamen, skal ein ny sensor bedøme prøvesvaret. Gjeld klagen prøve i trekkfag, skal det trekkjast fag på ny. 

Vedtaket til klagenemnda er endeleg. Du kan ikkje klage på det.

Dersom klagenemnda meiner at vilkåra for å klage ikkje er til stades, kan nemnda avvise klagen din og fatte eit avvisingsvedtak.

I saker som gjeld klage på orden og åtferd, er det klagenemnda som fastset endeleg karakter.

Når klagenemnda har oppheva vedtaket om standpunktkarakter, skal skulen fatte eit nytt vedtak om standpunktkarakter. Det kan vere:

  • Same karakter som før
  • Ein betre karakter
  • Ein dårlegare karakter
  • Ikkje vurdering (IV)

Skulen skal grunngje det nye vedtaket. Dette vedtaket er endeleg og du kan ikkje klage på det. Den nye standpunktkarakteren blir ført på vitnemålet ditt.