Tilskot til Program for folkehelsearbeid i Vestland

15 kommunar er med på tilskotsordninga program for folkehelsearbeid i Vestland. No inviterer vi nye kommunar til å søkje om midlar til tiltaksutvikling for å fremje livskvalitet og psykisk helse i kommunen. Barn og unge (0-24 år) er primærmålgruppe for tiltaksutviklinga, som skal skje i kommunane.

Hordaland fylkeskommune blei våren 2018 tildelt 32 millionar over seks år til prosjektet "saman for betre trivsel og livskvalitet for alle barn og unge". Sogn og Fjordane blei våren 2019 tildelt 24 millionar over seks år til prosjektet "Systematisk samarbeid om livsmeistring". Midlane skal tildelast kommunane som tiltakseigar. Midlane skal nyttast til tiltaksutvikling i tråd med nasjonale og fylkeskommunale føringar, og til utviklingsstøtte til FoU-miljø som samarbeider med kommunane.

Kommunar kan søkje om midlar for åra 2020-2023/2024 (sjå søknadsskjema). Vestland fylkeskommune tek atterhald om at fylket vert tilført årlege tilskotsmidlar frå Helsedirektoratet gjennom årlege budsjettvedtak over statsbudsjettet. Det er ikkje eit mål at alle kommunane i fylket skal delta i tilskotsordninga. Det er ønskjeleg både frå nasjonalt nivå og frå fylkeskommunen at kommunane kan samarbeide om utvikling av større prosjekt/satsingar. Dette med tanke på evaluering.

Om tilskotsordninga

Målet med tilskotsordninga er å styrke kommunane sitt arbeid med å fremje befolkninga si helse og livskvalitet, og bidra til:

 • Utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak, arbeidsmåtar og verkty for å fremje livskvalitet og psykisk helse hjå barn og unge og bidra til rusførebyggjande arbeid i kommunane.
 • Å integrere barn og unge si psykiske helse som ein likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.
 • Fremje samarbeid: mellom kommunar, FoU-miljø, frivilligheit og ulike samarbeidsaktørar i kommunane

For meir opplysningar sjå programtekst for program for folkehelsearbeid:
Program for folkehelsearbeid i kommunane 2017-2027

Kven kan søkje?

Alle kommunar i Vestland som ikkje er teke opp i tilskotsordninga tidlegare kan søkje. Bergen kommune kan likevel søkje om nytt prosjekt/tiltak på grunn av at kommunen har så stort folketal.

Søknadssum:

Det er ikkje sett fast søknadssum årleg pr. kommune/tiltak, men ramma er lagt til mellom 2-5 millionar kroner per prosjekt i heile prosjektperioden. Det er tenkt at tildelingssum vil variere knytt til prosjektstorleik, samarbeidspartnar og type tiltak som skal prøvast ut. Vi ber om at kommunen skisserer eit førebels budsjett ved innsending av søknaden.

Med utgangspunkt i resterande midlar ser vi føre oss at det er realistisk med inntil tre prosjektsøknadar i tidlegare Hordaland, og inntil fire prosjektsøknadar for tidlegare Sogn og Fjordane.

Søknadsfrist (frist gått ut)

Frist for å søkje opptak i 2020 er 15.09. Det vil kome ny utlysing for år 2021.

For kommunar som vert tekne opp i programmet er det sett ny frist for å sende inn endeleg prosjektplan til Vestland fylkeskommune med tiltak, framdriftsplan og budsjett innan 31.12.20. Endeleg tildeling av midlar vil skje medio januar 2021. Samarbeidsorganet skal gje råd om tildeling av midlar i tråd med kriterium sett for programarbeidet i Vestland.

Kommunen(ar) kan søkje midlar til økonomisk og fagleg støtte til kunnskapsbasert tiltaksutvikling. Tiltaka skal bidra med noko nytt, og kan vere noko kommunen ser behov for å endre eller styrke. Kommunen kan utvikle noko eige eller prøve ut noko som er utvikla ein annan stad. Er tiltak og evaluert ein annan stad, må søkjarkommunen kunne vise til kva som er nytt i tiltaket dei søkjar om midlar til. All tiltaksutvikling skal evaluerast.

Tiltaka skal rettast inn mot arenaer der barn og unge naturleg oppheld seg. Det er eit krav at tiltaka er befolkningsretta og tek utgangspunkt i lokale behov i kommunane. Søkjer kommunar seg inn i programmet med prosjekt som er rimeleg like, kan Vestland fylkeskommune ta initiativ til utvikling av prosjektsamarbeid.

Dei to tidlegare fylka Sogn og Fjordane og Hordaland har lagt litt ulike føresetnadar til grunn for sine tidlegare søknadar til Helsedirektoratet for å få tildelt prosjektmidlar. Derfor ber vi kommunane om å nytte ulike søknadsskjema frå dei to tidlegare fylka. Kommunar frå tidlegare Sogn og Fjordane må Sogn og Fjordane sitt søknadsskjema (prosjektskisse). Kommunar frå tidlegare Hordaland må nytte Hordaland sitt søknadsskjema (prosjektskisse). For nærare opplysingar, sjå søknadsskjema.

Det kan ikkje gjevast tilskot til:

 • Finansiering av eksisterande tilbod, eller stillingar for målgruppa i kommunane.
 • Behandlingstiltak og individuelle tiltak.

Søknadsprosessen er to-delt:

 1. Prosjektskisse - I trinn søknadsrunde skal kommunar fylle ut eit søknadsskjema. I prosjektskissa skal kommunen vise kva midlane er tenkt nytta til. Kva målgrupper og arenaer skal tiltaksutviklinga rette seg mot. Vidare er det viktig å få oversikt over kva som er tenkt knytt til fagleg innretting og lokalt kunnskapsgrunnlag, forankring og organisering av arbeidet, korleis er medverknadsarbeidet tenkt, eventuelt samarbeid med frivillig sektor, tenkt samarbeid med FoU-miljø knytt til evaluering av tiltak, samt førebels budsjett og skisse til framdriftsplan. Kommunen må også vise kva er det nye og utviklande med det kommunen ønskjer å utvikle.
 2. Prosjektplan - I trinn to i arbeidet skal kommunane vidareutvikle prosjektet inn i ei prosjektplan som gir ein meir detaljert beskriving av tiltak, plan for tiltaksutvikling, framdriftsplan og budsjett.

Det er utvikla søknadsskjema for opptak i tilskotsordninga. Vi ber om at alle søkjarar nyttar skjemaet. Søknadsskjemaet er bygd opp for å dekke vilkåra - kriterium for val av kommunar og tiltak - sett for opptak i tilskotsordninga.

Kommunen kan også legge ved førebels prosjektplan.

Søknaden må innehalde følgande

 • Utfylt søknadsskjema.
 • Førebels budsjett og søknadssum.
 • Kort skisse til framdriftsplan.
 • Stadfesting på politisk forankring (kan ettersendast).

Søknaden skal sendast elektronisk til post@vlfk.no. Søknaden skal merkast «Program for folkehelsearbeid 2020 – Seksjon for plan, klima & folkehelse».

Send kopi til: andreas.ask@vlfk.no

Søknadane vil bli handsama samla etter at fristen for å søkje er ute. Det er tenkt møte i samarbeidsorganet i august. Ei samla heilskapleg vurdering skal leggast til grunn for prioriteringar. Alle får skriftleg svar når søknaden er handsama ferdig. Det skal lagast samarbeidsavtalar mellom dei kommunane som vert tekne opp i ordninga og fylkeskommunen.

Part eller andre med rettsleg klageinteresse kan påklage vedtaket innan ein frist på tre - 3 - veker. Fristen vert rekna frå den dagen de tek imot melding om vedtaket. Den fylkeskommunale klagenemnda er klageinstans. Klagen skal sendast til Stabsavdeling for strategisk utvikling og digitalisering, Postboks 7900, 5020 Bergen. Klagen må innehalde opplysningar om kva vedtak det vert klaga over, og dei grunnar som klagen støttar seg til.

Vi gjer merksam på at de etter Forvaltningslova har rett til å gjere dykk kjende med dokumenta i saka med dei avgrensingane som følgjer av §§ 18 og 19.

 

Krav knytt til rekneskapsrapportering og revisorkontroll, samt rapporteringsfristar vil gå fram av tilsegnsbrev frå Vestland fylkeskommune til kommunane som vert tekne opp i tilskotsordninga. Under dette også kontroll frå m.a. Riksrevisjonen knytt opp mot stortinget sitt løyvereglement § 10.