Gjennomføringsmidlar

Vi lyser ut midlar for å auke gjennomføring av vidaregåande opplæring. Midlane skal gi lærlingar og lærekandidatar med særskilte behov og/eller med svake norskferdigheiter og kort butid i Noreg mogelegheit til å oppnå ei fagutdanning.

Alle lærebedrifter som har lærlingar/lærekandidatar med ungdomsrett som er busette i Vestland fylkeskommune kan søkje midlane.

Gjennomføringsmidlane erstattar mellom anna tidlegare ekstraordinære tilskot frå Udir, som frå 1. januar 2020 ligg i ramma til fylkeskommunen. I tillegg ligg dei gamle stimuleringsmidlane til bedriftene og ot – midlar til korte kompetansegjevande kurs i denne potten.

Det er to typar gjennomføringsmidlar det er mogleg å søkje på:

Langvarige tiltak

Lærebedriftene kan få inntil 75 000 kr per lærling/lærekandidat i gjennomføringsmidlar. Søknaden gjeld for maksimalt eitt år om gangen, inntil 47 veker.

Søknadsfristen er 1. november.

Kortvarige tiltak

I tillegg kan lærebedrifter søke inntil 50 000 kr i ekstramidlar for kvar søkjar til læreplass som er vanskeleg å formidle på grunn av vesentlege tilretteleggingsbehov. Her vil søkjar til læreplass få utprøving i bedrifta i inntil 3 månader.

Dei kortvarige tiltaka har ikkje søknadsfrist.

Fylkeskommunen har satt ei ramme for tilskot. Dersom tal søknader overstig ramma, kan tildelinga bli lågare.

Kriterium for tildeling

  • Det skal ha vore gjennomført dialog med rettleiingstenesta.
  • Tilskotet skal berre brukast til ekstra personalressurs for å sikre gjennomføring for lærlingar/lærekandidatar som har behov for styrke instruktørstøtte for å nå læreplanmåla.
  • Bedrifta skal ha ein plan for heile læreløpet. Planen skal innehalde konkrete oppfølgingstiltak og informasjon om kvifor lærlingen/lærekandidaten har behov for ekstra tilrettelegging.
  • Lærlingen/lærekandidaten skal ha ungdomsrett.
  • Førsteårslærlingar blir prioritert.