Kjeveortopedisk handtering av tannskader i Norge og kjeveortopedars oppfatning av tilvisingsrutinar: En kvalitetssikringsundersøking

Kjeveortopedisk behandling av pasientar med tannskader kan være utfordrande. Formåla med denne studien var å beskrive korleis kjeveortopedar oppfattar informasjonen om tannskader mottatt gjennom tilvisingar frå den offentlege tannhelsetenesta, før kjeveortopedisk behandling, og å vurdere kjeveortopedars kunnskap og arbeidsrutinar i handteringa av tannskader.

Data ble samla gjennom en spørjeundersøking blant praktiserande norske kjeveortopedar registrert som medlemmer av Norsk Kjeveortopedisk Forening.

Studien viste at kjeveortopedisk behandling av pasientar med tannskader er karakterisert av variasjonar i anbefalt observasjonstid før igangsetting av kjeveortopedisk behandling og val av behandlingsstrategi. Tilvisingsrutinane i den offentlege tannhelsetenesta for pasientar med tannskader ble oppfatta som inadekvat både når det gjelder kvantitet og kvalitet, ifølge norske kjeveortopedar. Resultata indikerer et behov for standardisering av rutinar.

Les artikkelen her

Artikkelforfattarar:

Madeleine Misje Roman Beyene, Asgeir Bårdsen, Kristin Solveig Klock, Gerhard Sulo, Dorina Sula Thelen