Skulevalet 2023

Ungdomspolitikarane og skulane i Vestland har gjennomført 53 skuledebattar med påfølgande valtorg. Skulevalet 2023 er no gjennomført.

Føremålet med politisk skuleval er å lære ungdommane om demokratiet. Det er òg eit pedagogisk verkemiddel i arbeidet med å auke den politiske kompetansen og interessa blant dei unge.

Resultat frå skulevalet 2023 finn du på  SIKT - skolevalgresultater 

Udir sine anbefalingar for gjennomføring av skuledebatt, valtorg og skuleval til dei vidaregåande skulane finn du her. Til videregåande skoler - gjennomføring av skolevalget 2023 

Udir skriv at skuleeigar og skular bør ha ein beredskap for trygg gjennomføring av skulevalet. Meir info her: Beredskap ved skolevalg 2023

Dei politiske ungdomspartia gjennomfører debattar og valtorg ved alle dei vidaregåande skulane i Vestland.

Køyreplan finn du her (pdf).  

Tilrådinga frå UDIR er at tema for debatten bør vere bestemt av ungdom (elevar, elevråd, Elevorganisasjonen). 

Skulane har meldt inn tema til debatt, og desse har blitt presentert for dei politiske ungdomspartia. Dei same hovudtema vil gjelde på alle debattar i Vestland fylkeskommune. Vi rår skulane til å unngå altfor lokalspesifikke spørsmål i debatten. 

1.Skulepolitikk: Fråværsgrense og eksamen er sentralt for mange, men det handlar og om læreplassar, tilskot til læreplassar, vurdering, kantinetilbod, gratis skulemat, samanslåing av skuler, rekruttering til tilbod, og korleis unngå fråfall.

2.Klima og miljø: Berekraftig framtid, klimakrise, kva skal vi ete i 2050

3.Samferdsel: Prisar på drivstoff, prisar på kollektivtransport, utbygging av vegar, betre kollektivtilbod, gjerne retta meir mot ungdom.

4.Helse: Psykisk helse (hos ungdom), fastlegekrise, eldreomsorg, mobbing.
 
Desse fire temaa er ein oppsummering av innmeldinga frå totalt 40 skular. 

LNU (landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjonar) heldt digitalt kurs i debattleiing 1. og 5. juni. Skulane deltok med elevane som skal leie skuledebattane hausten 2023, i tillegg til lærar eller kontaktperson.  

Her finn de presentasjonen frå kurset: Kurs i debattleiing Vestland fylkeskommune. 

Her finn de debatthandboka frå LNU. Debatthandbok frå LNU.

Her finn de mal for namneskilt til debattantane, med partiet sitt namn og logo. Nynorsk og bokmål.

Skriv fornamnet til debattantane tydeleg med blokkbokstavar. 

I Bergen kommune har alle dei etablerte partia gått saman om felles opningstid på valbodene på Torgallmenningen. Valbodene opnar klokka 12, og er opne frå 19 august til 10 september. 

Skulane vil få tilsendt røystesetlar i starten/midten av august. Merk at skulevalet er eit partival, og de får derfor tilsendt røystesetlar til fylkestingsvalet i Vestland 2023.