Søk midlar til bedriftsintern opplæring (BIO-midlar)

Midlane skal nyttast til opplæringstiltak i bedrifter som er råka av koronakrisa. Ny utlysing kjem 2. august, med frist 10. september. Det blir lyst ut 10 millionar kroner.

BIO-midlar til ordinære opplæringstiltak

Døme på opplæringstiltak

 • Opplæring som gjer det mogleg for dei tilsette å ta nye oppgåver i ei periode der oppgåvene ein elles løyser er mindre etterspurde. 
 • Opplæring som gjer det mogleg å arbeide med ny teknologi (ny produksjonsline og liknande). 
 • Opplæring som er naudsynt for å få tilgang til nye marknader. 
 • Opplæring som er naudsynt for å kunne starte utvikling av nye produkt eller tenester. 
 • Opplæring som bidreg til kvalifisering til fagbrev.

Kven kan søkje og delta i opplæringa?

 • Bedrifter kan søkje om tilskot til opplæringstiltak for sine tilsette. Vi ser det som ein styrke om fleire bedrifter går saman om søknader og undervisningsopplegg, men ei bedrift må stå som ansvarleg søkjar. Tilbydarar av kursing/undervisning kan ikkje søke på vegne av bedrifter viss dei tek betaling for oppdraget.  
 • Ikkje-kommersielle aktørar/medlemsorganisasjonar kan stå som søkjar på vegne av fleire bedrifter, men kan ikkje få dekt eigne kostnader med organisering. I søknaden må det framgå kva for bedrifter som skal delta, og kor mange deltakarar det er. 
 • Søkjar treng ikkje å vere lokalisert i Vestland, men må kunne dokumentere at tilskotet går til opplæring av tilsette som har arbeidsstad i Vestland. 
 • Heilt og delvis permitterte kan også delta i opplæringa.   

BIO-midlar til fagbrev på jobb

Private bedrifter som er råka av korona kan søkje om midlar for å finansiere fagbrev på jobb for eigne tilsette. Tilsette som er permitterte vil bli prioritert.

Fagbrev på jobb er ei opplæringsordning for vaksne arbeidstakarar som ynskjer å gjennomføre opplæring fram til fagbrev i bedrifta dei er tilsett i. Du må ha to års relevant yrkeserfaring for å starte opplæringa.

Døme på opplæringstiltak

 • Opplæring som gjer det mogleg for dei tilsette å ta nye oppgåver i ei periode der oppgåvene ein elles løyser er mindre etterspurde. 
 • Opplæring som gjer det mogleg å arbeide med ny teknologi (ny produksjonsline og liknande). 
 • Opplæring som er naudsynt for å få tilgang til nye marknader. 
 • Opplæring som er naudsynt for å kunne starte utvikling av nye produkt eller tenester. 
 • Opplæring som bidreg til kvalifisering til fagbrev.

Kven kan søkje og delta i opplæringa?

 • Bedrifter kan søkje om tilskot til opplæringstiltak for sine tilsette. Vi ser det som ein styrke om fleire bedrifter går saman om søknader og undervisningsopplegg, men ei bedrift må stå som ansvarleg søkjar. Tilbydarar av kursing/undervisning kan ikkje søke på vegne av bedrifter viss dei tek betaling for oppdraget.  
 • Ikkje-kommersielle aktørar/medlemsorganisasjonar kan stå som søkjar på vegne av fleire bedrifter. I søknaden må det framgå kva for bedrifter som skal delta. 
 • Søkjar treng ikkje å vere lokalisert i Vestland, men må kunne dokumentere at tilskotet går til opplæring av tilsette som har arbeidsstad i Vestland. 
 • Heilt og delvis permitterte kan også delta i opplæringa.   

Hovudkrav til søknad:

 • At bedrifta er råka av koronakrisa.  
 • At opplæringstiltaka skal vera knytt til planar for framtidig vekst eller tilpassing til nye marknadssituasjonar.
 • At grunngjeving for behovet for kompetanseheving i bedrifta er godt formulert.  
 • At gjennomføring av opplæringstiltaket har ein tidsplan på under 26 veker. 
 • At tilskotet ikkje skal utgjere meir enn 30 000 kr per deltakar i opplæringa. Unntak må grunngjevast særskild.

Fylkeskommunen vil også vurdere:

 • At tiltaket kan redusere permitteringar eller redusere risiko for permittering eller oppseiingar.
 • Effekt av tiltaket på omstilling av samfunnet (t.d. grøn vekst). 

Tilskotet kan dekke fylgjande kostnader:

 • Kurshaldar/kursavgift 
 • Lønskostnader i planlegging og gjennomføring av opplæringa
 • Innkjøp av kursmateriell og avskriving på utstyr knytt til opplæringa
 • Reisekostnader dersom det ikkje er lokale tilbod 

Støttesatsar og utbetaling:

Maksimal støtte er 2 millionar kroner i året og maksimalt 30 000 kroner per deltakar i opplæringa. Prosjekt som får realisert maksimalt beløp (30 000 per deltakar) vil typisk vere prosjekt der permitterte blir tatt tilbake i arbeid for opplæring i bedrifta.

Det er krav om eigendel (eigenfinansiering) på 30 % av totalkostnadene for små bedrifter, 40 % for mellomstore bedrifter og 50 % for store bedrifter.

Inntil 75 % av tilskotet kan utbetalast straks ved tilsegn om støtte. Sluttutbetaling av resterande 25 % kan skje etter innsendt sluttrapport og godkjent rekneskap.

Definisjon av sentrale ord i utlysingstekst og søknadsskjema:

 • Ekstraordinær opplæring = Opplæring i samband med innføring av noko nytt i verksemda, eller ei “eingongsinvestering” i overføring av kompetanse mellom tilsette. Grunnleggjande opplæring eller opplæring i verktøy som ikkje er spesifikke for bedrifta eller bransjen (som til dømes bruk av video/fildelingsverktøy) er ikkje rekna som ekstraordinær opplæring. Unnatak kan gjerast dersom opplæringa er spesialtilpassa oppgåver/fagområde som er krevjande å digitalisere. Eigenstudium er berre aktuelt dersom andre former for opplæring ikkje er mogleg.  
 • Bedrifter: Ei eining som utøver ei økonomisk verksemd. Bedrifta skal vere i konkurransesituasjon og ikkje ta imot offentleg driftsstøtte. Bedrifter kan søkje saman dersom kompetansetiltaket er felles. Ein av dei samarbeidande bedriftene må stå som ansvarleg søkjar på vegne av fellesskapet. På grunn av reglane om samla stønad til bedrifter, vil søknader frå same konsern (mor/dotter) bli vurdert samla når det gjeld tildeling av stønad. Stiftingar kan søkje dersom dei er næringsdrivande. Stiftingar med lågare del eigengenerert inntekter (kommersielle inntekter, ikkje offentlege tilskot eller private gåver) enn 2/3, blir ikkje sett på som å drive «næringsverksemd» i stiftingsloven si tyding og kan ikkje søkje.
 • Små bedrifter = Mindre enn 50 årsverk og omsetning som ikkje overstig EUR 10 mill. eller ein balanse som ikkje overstig EUR 10 mill. (bedrifta kan overstige éin av verdiane for omsetnad eller balanse, men ikkje begge).
 • Mellomstore bedrifter = Mindre enn 250 årsverk og ein årleg omsetnad som ikkje overstig EUR 50 mill. eller ein balanse som ikkje overstig EUR 43 mill. (bedrifta kan overstige éin av verdiane for omsetnad eller balanse, men ikkje begge).
 • Kostnadsplan = Eit budsjett der du fyller inn aktuelle utgifter til opplæringa. Til dømes; lønsutgifter og avgift til ekstern kurshaldar. Dette summerer seg til opplæringstiltakets totalkostnad, og alle kostnader i kostnadsplanen skal dokumenterast i etterkant.
 • Finansieringsplan = Ein plan der du legg inn summen du søkjer om, og summen du skal dekke sjølv (eigendelen). Finansieringsplanen skal summere seg til totalkostnaden.
 • Eigendel/eigenfinansiering = Den delen av totalkostnaden for tiltaket som søkjar skal dekke. (30, 40 eller 50 % av totalkostnaden).
 • Lønskostnader = Alle timar for personalkostnader som inngår i prosjektrekneskapet skal vere dokumentert og attestert av revisor/rekneskapsførar og i eigenerklæringa til bedrifta  i www.regionalforvaltning.no. Godkjent fast timesats er inntil 1,2 promille av reell årsløn, men avgrensa til kr 700 pr time. For innehavar sin arbeidsinnsats i enkeltpersonføretak og deltakarane sitt utførte arbeid i ANS og DA er maksimalsats på 350 kr/t godkjent. Det kan bli gitt tilskot til timar for permitterte som deltar i opplæringa der bedrifta har lønsutgifter som kan dokumenterast.

BIO-midlane er ikkje lenger gitt som bagatellmessig støtte, men som eit tilskot under EØS-regelverket for førehandsgodkjente tilskot (gruppeunntak/GBER).

Private bedrifter som er råka av korona kan søkje om midlar for å finansiere fagbrev på jobb for eigne tilsette. Tilsette som er permitterte vil bli prioritert.

Fagbrev på jobb er ei opplæringsordning for vaksne arbeidstakarar som ynskjer å gjennomføre opplæring fram til fagbrev i bedrifta dei er tilsett i. Du må ha to års relevant yrkeserfaring for å starte opplæringa.

Kva krav er det til bedrifta?

Bedrifta må vere godkjent som lærebedrift. Nye lærebedrifter kan søkje om godkjenning i fylkeskommunen, avdeling for opplæring og kompetanse.

Lærebedriftene får lærlingtilskot for kandidaten per månad. Satsen er den same som for vaksne lærlingar (basis II tilskot). Sjå satsar hos Utdanningsdirektoratet.

Kva er krava til forkunnskapar og erfaring hos kandidatane?

Kandidaten må:

 • ha minst to års arbeidserfaring i minst 80 prosent stilling i det aktuelle lærefaget
 • vere tilsett i lærebedrifta som søkjer, og ha arbeidsavtale som dekker heile læretida
 • ha fullført grunnskuleopplæring eller vere realkompetansevurdert til bestått
 • snakke og skrive norsk på line med andre lærlingar og faglærde i faget

For kandidatar som ikkje har hatt heiltidsstilling, må praksisen reknast om til prosent av ein full stilling.

Kandidatar som har utfordringar med norsk:

 • Kravet til ordninga er B1-nivå i lesing og skriving.

Kva inneheld opplæringa?

Opplæringa i bedrift skal ta utgangspunkt i den ordinære læreplanen for Vg3 i faget. I utgangspunktet skal alle kompetansemåla som er beskrive i læreplanen gjennomførast. Dersom kandidaten er realkompetansevurdert, skal dei måla som er vurdert gjennomført frå før utelatast frå opplæringsplanen til kandidaten.

Bedrifta skal gje kandidaten opplæring tilsvarande den opplæringa lærlingar i faget får. Kandidatane har dei same rettane som andre medarbeidarar i bedrifta.

Kor lenge varer opplæringa?

Opplæringa i bedrift skal vare i minst eitt år. Realkompetansevurderinga eller bedriftas eigen vurdering av kandidaten blir grunnlaget for kor lang opplæringstida i bedrift skal vere. Bedrifta bør sende inn anbefaling til læretid saman med kontrakten.

Maksimal opplæringslengde for tilsette i heiltidsstillingar er 3 år. Unntaket er lærefag med 4,5 års ordinær læretid der maksimal opplæringslengde er 3,5 år.

Får kandidatane løn?

Dei som teiknar kontrakt om fagbrev på jobb får behalde sin vanlege løn.

Eksamen og fagprøve

Alle må avleggje og bestå ein 5-timars skriftleg eksamen i faget før bedrifta melder kandidaten opp til fag- eller svenneprøve. Nokre fag har to eksamenar som må vere bestått før oppmelding til fagprøve.

Lengda på fagprøven varierer frå fag til fag, men er alltid ein omfattande praktisk oppgåve som inkluderer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eit heilt stykke arbeid.

Kva skjer med kandidatar som sluttar i bedrifta?

Dersom ein kandidat sluttar i bedrifta, blir kontrakten om fagbrev på jobb automatisk avslutta.

Slik går de fram for å inngå kontrakt om fagbrev på jobb

Steg 1: Gjer avtale med arbeidsgjevar

Mal for avtale om fagbrev på jobb.

Kandidatar for fagbrev på jobb må starte med å avklare med arbeidsgjevar om denne opplæringsordninga er aktuell. Når begge partar er einig om å inngå ein kontrakt for opplæringa, kan de planlegge vegen vidare.

Steg 2: Lag ein plan for opplæring i bedrift

Bedrifta og kandidaten må utarbeide ein plan for opplæringa kandidaten skal få. Lærebedrifta har ansvaret for å sette opp og gjennomføre opplæringsplanen. Denne skal ta utgangspunkt i læreplanen for faget og eventuelt den kompetansen som er dokumentert gjennom realkompetansevurderinga eller tidlegare dokumentert erfaring i faget.

Steg 3: Fyll ut søknad

Avtale om fagbrev på jobb, arbeidsavtale og dokumentasjon på arbeidserfaring skal registrerast elektronisk.