LivOGLyst for lokalsamfunnsutvikling

LivOGLyst er eit program og nettverk for deg som ønskjer å vidareutvikle lokalsamfunnet ditt. LivOGLyst er ei satsing der menneske, næringsliv, organisasjonar og kommunar samhandlar.

LivOGLyst er eit program og nettverk for deg som ønskjer å vidareutvikle lokalsamfunnet ditt. Eit LivOGLyst-prosjekt skal legge til rette for at alle som bur i området, får høve til å bidra. No kan du gjennom ein friviljug organisasjon søkje om tilskot.

Kva saknar du og andre i ditt lokalsamfunn? Fleire møteplassar, fleire aktivitetar, fleire gode samtalar i kvardagen?  

Føremålet med LivOGLyst er å styrkje lokalsamfunnet i brei forstand; styrkje lokal identitet, lysta til å bu og lokalt næringsliv. 

Programmet handlar om å mobilisere dei som bur i eller har tilknyting til området. Det gjer ein gjennom å samla folk på tvers av alder og andre sosiale skilnadar og saman peike ut ein veg mot eit meir levande og inkluderande nærmiljø. Næringsutvikling kan vere ein del av dette.

Samarbeid med kommunen er viktig. Samarbeidet skal vere på lokalsamfunnet sine premiss – det er dei som bur i området som skal eige og drifte sine prosjekt.

Kanskje vil lokalsamfunnet ditt arrangere dugnad kvar sumar, slik som dei gjer på Camp Kåsa i Langevåg? Laga ei heimeside for bygda slik som gjengen på Rubbestadneset? Eller rett og slett få i stand ein skikkeleg folkefest?  

«Det er ikkje berre kommunen og politikarane som skal utvikla lokalsamfunna - vi som bur her må vere med, må bidra til å utvikla våre nærområde.» Ole Johan Jensen, prosjektleiar for «Svortland mot 2030», Bømlo Kommune. 

LivOGLyst er eit program som er utforma og blir gjennomført i eit samarbeid mellom  Vestland fylkeskommune, Statsforvaltaren i Vestland og Innovasjon Noreg Vestland

Kvart menneske og kvart lokalsamfunn er forskjellige, og det fylgjer at kvart LivOGLyst-prosjekt difor er unikt. Det som er ein raud tråd i alle prosjekta er eit fokus på mobilisering, idémyldring og medverking 

LivOGLyst er eit verktøy for å samla folk og skape aktivitet, men også til å skaffa seg kompetanse om korleis ein samlar folk, og korleis ein skapar aktivitet. Programmet oppfordrar til samarbeid på tvers av individ, lag og foreiningar, og til å finne gode måtar å jobbe saman på.  

Nokre døme på aktivitetar som har vorte arrangert i regi av LivOGLyst-prosjekt: 

 • Marknadsdagar 
 • Folkefestar 
 • Nettportal for lokalsamfunnet 
 • Dugnadsprosjekt 
 • Bygdekino 
 • Loppemarknad 
 • Landbruksdag/torgdag 
 • Konsertar 
 • Festivalar 
 • Praktiske kurs 
 • Teoretiske kurs 

Her er alle velkome til å søka –det vere seg bygda sine etablerte eldsjeler eller dei nysgjerrige nytilkomne! 

Men det er eit krav at arbeidet må forankrast i lokalsamfunnet med eit frivillig lag/foreining som eigar og leiar av prosjektet. Dette laget må ha eit organisasjonsnummer.  

Fleire organisasjonar kan gjerne samarbeide om eit LivOGLyst-prosjekt – det samsvarar ypparleg med programmet sitt fokus på brei mobilisering.  

Om du ikkje tilhøyrar ein etablert organisasjon, men tenkjer at LivOGLyst er noko for deg og ditt lokalsamfunn – kontakt din kommune og få hjelp til å starta opp. 

 • Eit frivillig lag/foreining må eige prosjektet 
 • Ei arbeidsgruppe på minimum 5 personar skal ha hovudansvar for prosjektet 
 • Kommunen eller andre utviklingsaktørar kan vere med som initiativtakar til søknad. 
 • Nettverk med andre eldsjeler i LivOGLyst-programmet 
 • Samlingar og konferansar for LivOGLyst-prosjekt i Vestland fylke 
 • Kursing i prosjektmetodar 
 • Rettleiing i prosjektarbeidet 
 • Økonomisk tilskot  

Meir om tilskot

Alle LivOGLyst-prosjekt byrjar som eittårige forprosjekt; eitt år hovudsakeleg til å mobilisera, kartlegga og identifisera ønskje og idear i lokalsamfunnet. 

 • LivOGLyst-forprosjekt (eittårig) vert tildelt finansiell stønad for eitt år, kr 80000 

Etter forprosjektsperioden kan ein søka om å verte hovudprosjekt. Om innvilga får ein stønad i tre år til å vidareutvikla LivOGLyst-prosjektet. 

 • LivOGLyst-hovudprosjekt (treårig) vert tildelt finansiell stønad, kr 300000 fordelt over tre år.   

For hovudprosjekt skal også den aktuelle kommunen bidra med finansiell stønad til prosjektet, kr 90000 fordelt over ein treårig periode. 

Kva kan tilskotet gå til? 

 • Prosjektleiing (inntil 50%) 
 • Kompetanseheving/kurs 
 • Nettverksbygging 
 • Mobilisering 
 • Innkjøp som mogleggjer planlagde aktivitetar 
 • Ein god søknad, innan fristen 1. november! 
 • Eit formalisert samarbeid mellom kommunen og prosjektet 
  • Støtteerklæring frå kommunen skal leverast som vedlegg til søknaden 
  • Kommunen skal utpeika ein kontaktperson for prosjektet 
  • For LivOGLyst-hovudprosjekt skal kommunen medverke med minst kr 30000 årleg til prosjektet 
 • Deltaking på samlingar og den årlege LivOGLyst-konferansen 
 • Årleg skriftleg rapport om prosjektstatus 

 

«Skal vi skapa levande bygdesamfunn, då treng vi lokalt initiativ!» Marcel Meijer, kommunekontakt for «Ålfoten LivOGLyst», Bremanger Kommune 

Brei mobilisering av innbyggjarar, næringsliv, lag og foreiningar er ein viktig del av LivOGLyst-programmet. Filmen "Mobilisering med LivOGLyst" viser døme og erfaringar frå ulike LivOGLyst-prosjekt som har arbeidd med mobilisering. 

Sjå filmen her.