Tilskot til omstilling og berekraftsarbeid til destinasjonsselskapa i Vestland

Reiselivsnæringa i Vestland står føre ei endring og destinasjonsselskapa har nye oppgåver i høve til tidlegare. Det blir derfor lyst ut midlar til fordeling mellom destinasjonsselskapa i fylket.

Mål for utlysinga

I Berekraftig verdiskaping – regional plan for innovasjon og næringsutvikling er hovudmålet at Vestland skal være det leiande verdiskapingsfylket basert på berekraftig bruk av naturressursar, grøn næringsutvikling og innovasjon. I Temaplan for reiseliv i Vestland er dette konkretisert gjennom tiltak 4.3 «Omstilling og utvikling mot ei ny framtid for reiseliv på Vestland».  Utlysinga skal bidra til at destinasjonsselskapa blir betre rusta til å møte nye utfordringar knytt til berekraft, omstilling og besøksforvaltning på reisemålet.

Målgruppe for utlysinga

Dei sju destinasjonsselskapa i Vestland fylke som er særleg nemnde i Temaplan for reiseliv i Vestland.

Tema for utlysinga

Søknader skal bidra til at destinasjonsselskapa i Vestland som har behov for å vurdere nye modellar for samarbeid, tydeleggjering av oppgåvefordeling, nye oppgåver for selskapet og/eller effektivisering av oppgåver kan få støtte til eit slikt arbeid.

 • Søknaden må være sendt inn gjennom søkeportalen regionalforvaltning.no, innan søknadsfristen 3. desember 2023
 • For at søknaden skal reknast som fullstendig, må alle felta i skjemaet vere fylte ut.
 • All informasjon som er relevant for vurdering av søknaden må vere tatt inn i søknadsskjemaet. Hovudregelen er at informasjon som ligg i vedlegg ikkje vert vektlagt.
 • Satsinga må være godt forankra eitt av dei sju destinasjonsselskapa nemnt i Temaplan for Reiseliv, dersom destinasjonsselskapet ikkje sjølv er søkjaren.

Søknadane blir administrativt behandla og tildeling blir gjort etter administrativt vedtak innan 20. desember 2023.

 • Det blir sett krav til gjennomføringsevne
 • Søknader som har låg vurdering/vekting på eit eller fleire vurderingskriterium kan få avslag/avkorta støtte
 • Avhengig av totalen av omsøkte midlar kan dei enkelte søknadane bli avkorta for å sikre geografisk fordeling
 • Utgreiingar eller kunnskapsgrunnlag som bidreg til destinasjonsselskapa sitt arbeid med utvikling, berekraft eller besøksforvaltning på reisemålet
 • Tiltak for å vurdere synergiar for tettare regionalt samarbeid
 • Kompetanseheving som gjer destinasjonsselskapet betre rusta til å arbeide med grøn omstilling på reisemålet
 • Bedriftsretta støtte
 • Driftskostnader
 • Fysiske eller digitale investeringar
 • Kausjon eller anna økonomisk garanti
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekt
 • Messer, arrangement eller konferansar får normalt ikkje støtte
 • Lovpålagde oppgåver
 • Støtte til prosjekt utover 5 år

Maksimal støttedel frå fylkeskommunen er inntil 50 prosent av totalbudsjettet til prosjektet (eks. mva). Prosjekt kan normalt ikkje få støtte frå fleire finansieringskjelder som fylkeskommunen disponerer, eller har overført til andre.

Søkjar må dokumentere resterande finansiering og spesifisere eventuell eigeninnsats. Ved eigeninnsats som finansiering må timetal og timesatsar, og kva organisasjon som skal utføre oppgåvene spesifiserast i budsjettet. Reglar for godkjend timesats for eige arbeid følgjer reglane som til ei kvar tid gjeld i Innovasjon Norge.

Avhengig av dei samla søknadane som kjem inn, kan beløpet til den enkelte bli avkorta i høve til søknad.

Tiltaket omtalt i utlysinga er unnateke EØS-regelverket sidan det er retta mot brei utvikling av eit reisemål, og kjem "alle” til gode. Sjølv om prosjektet på sikt kan gi økonomiske fordelar for reisemålet som heilskap, er det vanskeleg å sjå den direkte økonomiske fordelen for den enkelte bedrift. Selektivitetskravet vert ikkje sett som oppfylt. Slik generell støtte fell dermed utenfor art. 61 (1).  Pkt 2.4. Generell og selektiv støtte.