Kunstnarstipend

Vestland fylkeskommune deler i 2021 ut 17 kunstnarstipend, kvart på 40 000 kr. Stipenda er meint å gje profesjonelle kunstnarar høve til utvikling, fordjupning eller fagleg påfyll. Søk innan 1. juni.

Vestland fylkeskommune deler i 2021 ut 17 kunstnarstipend, kvart på 40 000 kr.

Stipenda er meint å gje profesjonelle kunstnarar – både nyutdanna og etablerte – høve til  utvikling, fordjupning og/eller fagleg påfyll. Det kan søkjast innan følgjande kategoriar:  

 • visuell kunst (inkl. kunsthandverk og design)  
 • musikk  
 • scenekunst (inkl. dans)  
 • litteratur og film  

Stipend skal også gje merksemd til dei utvalde kunstnarskapa. 

Det vert ikkje gitt støtte direkte til instrument, materiale, utstyr o.l. 

Søknadsfrist

1. juni 2021

Profesjonelle kunstnarar innan alle kunstuttrykk og sjangrar som bur og har sitt verke i Vestland fylke. Det er krav om kunstfagleg utdanning eller høg realkompetanse. 

Det vert ikkje gitt støtte til personar som er under formell kunstutdanning/i ein grunnutdanningsfase.  

Stipendet kan berre søkjast av enkeltpersonar. 

Om du tidlegare har fått stipend frå Sogn og Fjordane, Hordaland eller Vestland fylkeskommune, skal det gå minst tre år før du kan vurderast for eventuelt nytt stipend.

Søkjar må fylle ut det nettbaserte søknadsskjemaet for ordninga. Det er ikkje krav om budsjett i søknaden. Det kan visast til relevante nettlenker og leggast ved eitt PDF-vedlegg på inntil 9 MB. Det kan lastast opp lyd- og filmfiler i tillegg der dette er relevant. 

 • Det skal leggast vekt på den kunstnarlege aktiviteten, kvaliteten og utviklinga til kandidaten
 • Det blir lagt vekt på korleis søkjar gjennom søknaden presenterer seg sjølv,  og korleis ein vil nytte ein stipendperiode til kunstnarleg utvikling/fordjuping/fagleg påfyll.   
 • Det er eit mål at nokre av stipenda vert tildelt kunstnarar i etableringsfasen. 
 • Det er eit mål å stimulere til at det er høve til å leve og arbeide som  kunstnar i alle delar av fylket.  
 • Det skal vere kjønnsbalanse i tildelinga – ut frå søkjarmassen som ligg føre. 

Fylkeskommunen kan krevje betalt attende tilskot som vert nytta i strid med gjevne vilkår. 

 Søknadane skal leggast fram for komitear for følgjande kunstformer:  

 • Visuell kunst (inkl. kunsthandverk og design)  
 • Musikk  
 • Scenekunst (inkl. dans)  
 • Litteratur og film  

Komiteane skal setjast saman av fagfolk frå utvalde kunstorganisasjonar  og -institusjonar. Det skal vere ei blanding av fagfellevurdering og anna kunstfagleg kompetanse i komiteane.  

Det skal nemnast opp stipendkomitear. Følgjande organisasjonar /institusjonar vil bli spurde om å utnemne medlemmar:

Visuell kunst (inkl. kunsthandverk og design): 

Bildende kunstneres forening Hordaland ,Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane, Norske kunsthåndverkere Vest-Norge, KODE, Sogn og Fjordane kunstmuseum. 

Musikk: 

Brak, Vestnorsk Jazzsenter,  Bergen filharmoniske orkester, Hordaland fylkeskommune – Seksjon for kulturformidling.

Scenekunst (inkl. dans): 

Proscen, BIT Teatergarasjen, Bergen dansesenter, Teaterfestivalen i Fjaler.

Litteratur og film: 

Norsk forfattersentrum Vestlandet, Skrivekunstakademiet og Vestnorsk filmsenter (2 medlemmer) 

Organisasjonane står fritt til å velje kven dei vil peike ut som sine representantar til komiteane. Medlemmane skal oppnemnast for to år av gangen. 

Desse stipendkomiteane er rådgjevande og skal vurdere og innstille søkjarar. Innstillingane skal vere grunngjevne.

I komitearbeidet skal god forvaltningsskikk og forvaltningslova sine bestemmingar om m.a. habilitet og teieplikt ligge til grunn.

Basert på arbeidet i komiteane skal avdeling for kultur, idrett og inkludering – seksjon for kunst- og kulturutvikling/fylkesrådmannen ta den siste heilskaplege vurderinga og legge fram innstilling til hovudutval for kultur, idrett og integrering, som fattar endelege vedtak i saka. Det skal tildelast eit minst eitt stipend til kvar kunstform om søkjarmenga er tilstrekkeleg. Vidare vil fordelinga av stipend gjerast på grunnlag av søkjartal for dei ulike kunstartane, geografi og tidlegare tildelte stipend.  

Det vert ikkje lagt fram offentlege vurderingar av andre enn dei nominerte kandidatane.

Dei som får tildeling må sende inn kort rapport på bruken av stipendet innan 3 månadar etter at stipendperioden er ferdig. Rapporten skal syne korleis stipendet er nytta, og kva resultat mottakaren har oppnådd i perioden. 

Vedtak om tildeling av stipend  er eit enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Det er såleis klagefrist på vedtaket innan 3 veker etter at det er motteke skriftleg underretning.