Tilskot til kulturminne på verdsarvlista – Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden

Dette er ei tilskotsordning for privatpersonar og stiftingar som eig og forvaltar kulturminne i Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden.

Tilskotsordninga skal hjelpe til å oppfylle Noreg si plikt etter verdsarvkonvensjonen til Unescos og gjere til at verdsarvområda utviklar seg som fyrtårn for den beste praksisen innan natur- og kulturmiljøforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og formell beskyttelse.

Kven kan få tilskot?

Fylkeskommunar, kommunar, museum, organisasjonar, bedrifter og privatpersonar kan søke tilskot frå ordninga.

Kva tiltak kan få tilskot?

Tiltak som bidreg til å nå målet med tilskotsordninga kan få tilskot.

Prosjekt og tiltak som er knytte til områda i Noreg som er innskrive på verdsarvlista til Unesco, med tilhøyrande buffersoner, kan få tilskot. I særlege tilfelle kan prosjekt og tiltak i område som er oppført på Noreg si tentative liste få tilskot.

Vi legg vekt på dette ved tildeling:

  1. mål og prioriteringar i forvaltningsplanen for verdsarvområdet med tilhøyrande handlingsplan
  2. kapasitet, kompetanse og anna finansiering til å gjennomføre tiltaket
  3. tiltak og prosjekt som bidreg til å bevare dei framståande universelle verdiane definerte i innskrivingsdokumentet gjennom istandsetting og berekraftig bruk
  4. tiltak og prosjekt som styrkar forvaltinga av verdsarven
  5. tiltak og prosjekt som stimulerer lokalt engasjement og eigarskap
  6. tiltak og prosjekt som bidreg til å formidle verdsarvverdiane og kunnskap om verdsarv generelt
  7. tiltak og prosjekt som fremjar kompetanse om handverksteknikkar, istandsetting, skjøtsel og tradisjonell bruk
  8. tiltak og prosjekt som bidreg til berekraftig reiseliv og næringsverksemd som styrkar verdsarvverdiane
  9. tiltak og prosjekt som bidreg til forsking og ny kunnskap om verdsarven
  10. tiltak og prosjekt som bidreg til risikohandtering, slik som brannsikring og beredskap for å sikre verdsarven mot uønska klima-, natur- og miljøpåverkingar

I særlege tilfelle kan Riksantikvaren og regionalforvaltninga ha egne satsingar med forankring i nasjonale strategiar for verdsarven.

Korleis søkjer du?

Du søkjer gjennom søknadssystemet Digisak.

Søknadsfrist

1. november