Nettstadutvikling

Seksjon for bibliotekutvikling samarbeider med folkebiblioteka om å vidareutvikle biblioteknettstadane deira.

Biblioteket sin nettstad skal gi kvalitetssikra, oppdatert informasjon om alle dei ulike tenestene biblioteket tilbyr, og gi direkte tilgang til dei mange digitale bibliotektilboda.

Vi bidreg med

  • råd og innspel for utforming av nettstadar
  • å bygge opp og drifte nettstadar for bibliotek som ønskjer dette
  • kurs og verkstader om vidareutvikling av brukarvennleg innhald

Webløft

Vi bygger nettstader frå grunnen i WordPress ved hjelp av ein mal utvikla i prosjektet Webløft, med komponentar tilpassa biblioteka sine behov. Løysinga har fokus på fri, open programvare. Saman med biblioteket finn vi ut kva utforming og oppsett som passar, og bygger opp ein enkel nettstad biblioteka sjølve har fullt eigarskap til og kan oppdatere med innhald. 

Vi tilbyr også ein driftsavtale, der vi sørger for webhotell og teknisk vedlikehald.

Gutenberg

Fleire kommunar har nettstader utvikla gjennom eit prosjekt ved tidlegare Hordaland fylkesbibliotek, støtta av Nasjonalbiblioteket, i samarbeid med folkebiblioteka og firmaet Mediebruket. Nettstadane bygger på WordPress og blei oppgraderte i malen Gutenberg vinteren 2021.

Kompetanseheving

Vi tilbyr digitale verkstader i oppdatering av nettstader i WordPress, og kompetanseheving i utvikling av innhald for alle bibliotektilsette i fylket.

Artikkeldeling

Kvar månad publiserer vi minst éin artikkel i ein felles norsk artikkeldatabase for bibliotek. Alle biblioteka i fylket (og elles i landet) kan dele desse artiklane gratis på sine nettstader.
Sjå oversikt over artiklane, og korleis biblioteket kan dele dei.