Bibliotektransport

Vestland fylkeskommune koordinerer og delfinansierer felles bibliotektransport i fylket. Her kan du lese om ordninga og melde avvik.

Kva er bibliotektransport?

Med bibliotektransportordninga blir bøker og anna bibliotekmateriell sendt fritt mellom biblioteka i Vestland og resten av landet. Med denne ordninga får vi betre utnytta dei samla bibliotekressursane, og kan gi brukarane eit betre bibliotektilbod.

Biblioteka og fylkeskommunen har avtale om fast pris og betaler det same uavhengig av kor mykje tenesta vert brukt. 

Slik fungerer tenesta

  • Alle biblioteka i ordninga har ei kasse frå transportøren NBT hos seg.
  • Biblioteket merker dokumentet dei skal sende med mottakarbiblioteket sitt biblioteknummer og namn, i tillegg til dato for sending.
  • Legg alle dokumenta i kassa. Det er ikkje naudsynt å sortere.
  • Kassa vert henta på avtalt dag.
  • Transportøren køyrer faste ruter med besøk på biblioteka ein eller fleire gongar i veka. 

Kven er med på ordninga?

Fylkeskommunen, kommunar i Vestland, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen har ein felles avtale om transportordning med Norsk bibliotektransport A/S (NBT). Vestland fylkeskommune administrerer avtalen.

Leverandøren

I januar 2024 starta ein ny kontraktsperiode med NBT. Avtalen gjeld for to år, med høve til å forlenge han med eitt år av gongen i tre år. 

Feil med tenesta 

Materiale som kjem bort eller vert skadd under transporten, skal erstattast av transportøren. For at det skal kunne skje, må du melde inn avvik. Bruk avviksskjema på nettstaden til NBT. Dette gir også grunnlag for å sjå om det er problem som går igjen, og om det er spesielle område som må forbetrast.

Det er særleg viktig å melde inn avvik dersom transporten ikkje kjem den dagen den skal etter ruta, da dette kan gi grunnlag for reklamasjon.

Ved spørsmål, ta kontakt med NBT på telefon 23 14 03 25 eller på kundeservice@nbt.no.