Bibliotektransport

Fylkesbiblioteket i Vestland koordinerar og delfinansierar felles bibliotektransport. Her kan du lese om ordninga, og melde avvik.

Kva er bibliotektransport?

Bibliotektransport er transport av materiale mellom bibliotek i Vestland og vidare til bibliotek i heile landet på ein enkel og kostnadseffektiv måte. Bibliotektransporten har utgangspunkt i ei fastprisavtale som gjer at biblioteka og fylkeskommunen betaler det same uavhengig av kor mye ordninga vert brukt.
Transportordninga gjer det lettare og billegare for biblioteka å låne ut sine medium til lånarar ved andre bibliotek, og dei kan òg gje sine eigne lånarar tilgang til breiare samlingar utan at dette kostar alt for mykje. 

Slik fungerer tenesta:

  • Biblioteket merker dokumentet dei skal senda frå seg med eit sjusifra biblioteknummer, navn på biblioteket og dato for sending.
  • Alle biblioteka i ordninga har ei kasse frå Norsk bibliotektransport hos seg.
  • Legg alle dokumenta i kassa. Det er ikkje naudsynt å sortere.
  • Kassa vert henta på avtalt dag.

Kvifor bibliotekstransport?

Målet er at brukarane skal få eit betre samla bibliotektilbod. Ved å leggje til rette for gode og tenlege løysingar, mellom anna for transport, kan vi betre utnytte dei samla bibliotekressursane. Transportordninga er gunnlaget for at biblioteka på ein enkel måte kan frakte bøker og anna materiale mellom seg, og dermed gi eit betre tilbod til lånarane sine.

Kven er med på ordninga?

Fylkeskommunen, 40 av kommunane i Vestland, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Norges handelshøyskole har ein felles avtale om transportordninga med Norsk bibliotektransport A/S.

Leverandøren

I oktober 2019 teikna vi ei ny, felles avtale med Norsk bibliotektransport (NBT). Avtalen gjeld for to år, med høve til å forlenge den med eitt år av gongen i to år.

NBT køyrer etter faste ruter med besøk på biblioteka ein eller fleire gongar i veka.

Feil med tenesta

Materiale som kjem bort eller vert skadd under transporten, skal erstattast av transportøren.  For at det skal kunne skje må du melde inn avvik. Dette gjev også grunnlag for å sjå om det er problem som går igjen, og om det er spesielle område som må forbetrast.

Ved spørsmål, ta kontakt med NBT på telefon 23 14 03 25 eller på kundeservice@nbt.as.