Bibliotektransport

Fylkesbiblioteket i Vestland koordinerer og delfinansierer felles bibliotektransport. Her kan du lese om ordninga og melde avvik.

Kva er bibliotektransport?

Med bibliotektransportordninga blir bøker og anna bibliotekmateriell sendt fritt mellom biblioteka i Vestland og resten av landet. Med denne ordninga får vi betre utnytta dei samla bibliotekressursane, og kan gi brukarane eit betre bibliotektilbod

Biblioteka og fylkeskommunen har avtale om fast pris og betaler det same uavhengig av kor mykje tenesta vert brukt. 

Slik fungerer tenesta

  • Alle biblioteka i ordninga har ei kasse frå transportøren NBT hos seg.
  • Biblioteket merker dokumentet dei skal sende med mottakarbiblioteket sitt biblioteknummer og namn, samt dato for sending.
  • Legg alle dokumenta i kassa. Det er ikkje naudsynt å sortere.
  • Kassa vert henta på avtalt dag.
  • Transportøren køyrer faste ruter med besøk på biblioteka ein eller fleire gongar i veka

Kven er med på ordninga?

Fylkeskommunen, kommunar i Vestland, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Norges handelshøyskole har ein felles avtale om transportordninga med Norsk bibliotektransport A/S. Seksjon for bibliotekutvikling i Vestland fylkeskommune administrerer avtalen.

Leverandøren

I oktober 2019 teikna vi ei ny, felles avtale med NBT. Avtalen gjeld for to år, med høve til å forlenge han med eitt år av gongen i to år.

Feil med tenesta 

Materiale som kjem bort eller vert skadd under transporten, skal erstattast av transportøren. For at det skal kunne skje, må du melde inn avvik. Bruk avviksskjema på nettstaden til NBT. Dette gir også grunnlag for å sjå om det er problem som går igjen, og om det er spesielle område som må forbetrast.

Ved spørsmål, ta kontakt med NBT på telefon 23 14 03 25 eller på kundeservice@nbt.as.