Info om TT-kort og kvoter for 2021

TT står for tilrettelagt transport. Det er ei ordning der funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser.

Vi kan tilby tilrettelagt transport med drosje eller spesialbil. Ordninga skal ikkje erstatte eit dårleg eller manglande kollektivtilbod.

Du som ønsker TT-kort kan sende søknad om godkjenning som brukar av ordninga til Vestland fylkeskommune.

TT-kort for fritidsreiser blir prioritert blinde, sterkt svaksynte og  brukarar som er avhengig av rullestol utandørs. Personar med sterkt nedsett mobilitet kan og søkje.

Kvoter for 2021

  1. Ordinær kvote: kr 5 500
  2. Blinde og rullestolbrukarar: kr 45 850 (kr 7 150 fylkeskommunal kvote, kr 38 700 statleg kvote)
  3. Elektrisk rullestolbrukarar: kr 48 050 (kr 9 350 fylkeskommunal kvote, kr 38 700 statleg kvote)
  4. I tillegg får brukarar som bur 20 km unna næraste servicesenter kr 1 100 i tillegg.

Du får halvparten av kvota på kortet den 1. januar og halvparten den 1. juli.