Info om TT-kort

TT står for tilrettelagt transport. Det er ei ordning der funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser.

Vi kan tilby tilrettelagt transport med drosje eller spesialbil. Ordninga skal ikkje erstatte eit dårleg eller manglande kollektivtilbod.

Tilbodet har ulik administring i våre to tidlegare fylker, men vi jobbar med ei felles løysing.

Du som ønsker TT-kort må søke til anten tidlegare Hordaland eller tidlegare Sogn og Fjordane fylkeskommune. Du får då eit TT-kort du kan betale reiser med.

TT-kort til fritidsreiser blir prioritert blinde, sterkt svaksynte og faste rullestolbrukarar. Personar med sterkt nedsett mobilitet kan og søkje.