Gratis utdanning for vaksne

Vi tilbyr gratis utdanning som gartnar og agronom for vaksne. Utdanninga retter seg mot deg som har tilknyting til næringa. Finn søknadsskjema på nettsida til skulen og søk innan 1. mai.

Bli gartnar

Søkarar som er busett i Vestland og Rogaland fylkeskommune kan søke gratis opplæring som gartnar ved Voss vgs, kursstad Hjeltnes. Søk snarast, og seinast innan 1. mai.

Voss gymnas / Voss vidaregåande skule tilbyr to-årig utdanning som gartnar med kursstad Hjeltnes. Utdanninga er samlingsbasert med tre dagar kvar månad, onsdag til fredag. Utdanninga rettar seg mot vaksne som har behov for kompetanse fordi dei overtek gard / verksemd eller jobbar innan næringa, og har fylt 25 år.

Kurset er opna for søkarar i faget frå Rogaland i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Opplæringstilboda er finansiert over jordbruksoppgjeret.

Bli agronom

Søkarar som er busett i Vestland fylkeskommune kan søke utdanning som agronom ved Stend vgs og Mo og Øyrane vgs. Søk snarast, og seinast innan 1. mai. 

Utdanninga startar hausten 2020 og er lagt opp slik at du kan kombinere jobb og utdanning. Send søknad direkte til skulen.

Mo og Øyrane vidaregåande skule tilbyr to-årig agronomutdanning for vaksne. Opplæringa er ein kombinasjon av fjernundervisning via Internett og samlingar på Mo. Inntakskrav er at du har kompetanse frå gardsarbeid, Vg1 naturbruksnivå eller tilsvarande, og at du har fylt 25.

Voss gymnas / Voss vidaregåande skule tilbyr to-årig utdanning som gartnar med kursstad Hjeltnes. Utdanninga er samlingsbasert med tre dagar kvar månad, onsdag til fredag. Utdanninga rettar seg mot vaksne som har behov for kompetanse fordi dei overtek gard eller jobbar innan næringa, og har fylt 25.

Kontakt skulen direkte

Besøk nettsidene til skulane for å finne søknadsskjema og utdjupande informasjon om faget. Det er skulane som handsamar søknaden og tildeler plass.

Finansiering

Opplæringstilboda er finansiert over jordbruksoppgjeret.