Privatisteksamen og koronavirus

Privatisteksamen blir arrangert våren 2020. Første eksamensdag for munnleg og munnleg-praktisk eksamen er 4. mai. Skriftleg eksamen starter 19. mai. Det er viktig at du set deg godt inn i smittevernreglane som gjeld for eksamen.

Du må vere heilt frisk

Du må vere heilt frisk når du møter på eksamen. Om du har luftvegssymptom, skal du ikkje møte. Dette gjeld også om du berre har milde symptom og sjukdomskjensle. Om du har vore sjuk, må du ha vore utan symptom eitt døgn før du kan møte på eksamen.

Du må avbryte eksamen og forlate lokalet dersom du får symptom på luftvegsinfeksjon undervegs i eksamen.

Du kan ikkje møte på eksamen dersom du er i karantene.

Om du har symptom på grunn av kjent pollenallergi, kan du kome på eksamen.

Er du i risikogruppa?

Om du er i risikogruppa for å utvikle alvorleg covid-19-sjukdom, må du sjølv vurdere om det er forsvarleg for deg å møte på eksamen.  Eksamen blir arrangert i tråd med råda smittevernrettleiaren frå Utdanningsdirektoratet.

Om du er i risikogruppa og ikkje møter på eksamen, vil dette bli rekna som dokumentert fråvær og du vil ha rett til å ta utsett eksamen i neste periode. 

Les meir om utsett eksamen her.

Ver nøye med hygienen

Vask hendene godt når du kjem til eksamenslokalet, etter toalettbesøk eller nys/host. Bruk såpe og vatn eller handsprit.

Bruk papirlommetørkle eller olbogen om du må nyse eller hoste.

Skal du ha munnleg  eller munnleg-praktisk eksamen på Amalie Skram, får du oppmøtetid på sms.

For å hindre trengsel og å kunne ivareta smittevernreglar på ein god måte, vil dei som har munnleg eller munnleg-praktisk eksamen på Amalie Skram vgs få tilsendt sms med oppmøtetid dagen før eksamensdagen. Avsendar for sms er Eksamen. Oppmøtetida vil vere klokka 16.15 eller klokka 18.00.

Du må møte til fastsett tid. 

For å kome inn på skulen, må du vise sms-en til vaktene ved hovudinngangen.

Når du kjem på eksamen

Møt til oppsett tid og sørg for å halde god avstand til andre. Følg instruksane du får i lokalet.

Om du kan unngå det, bør du ikkje bruke offentleg transport. Det er lite parkeringsplassar i samband med eksamenslokala, så det beste er om du kan gå eller bli køyrd.

Vask hendene godt når du har kome fram. Bruk såpe og vatn eller handsprit.

I eksamenslokalet

Sørg for å halde god avstand til andre medan du ventar på tur.

Du må ha med deg pc, skrivesaker og dei hjelpemidla du ønskjer å bruke. Det er ikkje lov å låne utstyr av andre.

Du skal ikkje handhelse på sensorane.

Etter eksamen

Når eksamen er ferdig og du har fått karakter, må du gå ut av eksamenslokalet. Vask hendene når du forlet lokalet. Bruk såp og vatn eller handsprit. Det er ikkje lov til å vente på andre i gangar eller liknande.

Gjennomføring av forsøk i naturfag, fysikk, biologi og kjemi

For å unngå smittespreiing skal du som hovudregel berre forklare korleis forsøk skal gjennomførast i staden for å faktisk utføre forsøka.

Eksamen i kroppsøving

Våren 2020 blir eksamen i kroppsøving arrangert utan fellesdel. Alle kandidatar skal eksaminerast individuelt.

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidd ein rettleiiar for privatisteksamen. 

Les rettleiiaren her.