Søk midlar til hjelpetiltak

Staten har også i 2021 tildelt midlar (12,55 mill.kr) til fylkeskommunen for å sette inn ekstra tiltak i samband med koronapandemien for å hjelpe lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar til å fullføre læretida.

Alle opplæringskontora må søkje samla for sine bedrifter som har behov for midlar og bedrifter utan tilknyting til opplæringskontor søkjer sjølve.

Det er berre søknader som kjem inn gjennom denne søknadsportalen som blir behandla.

Målet med ordninga er å gi fylkeskommunen midlar slik at opplæringskontor og bedrifter kan gjennomføre gode tiltak lokalt for dei det gjeld.

I samarbeid med representantar for opplæringskontor og i sak i yrkesopplæringsnemnda er kriteria for tildeling 2021:

  • Forlenging av lære- og opplæringskontrakter
  • Stimuleringsmidlar til godkjente bedrifter som tek over lærlingar frå andre
  • Tilskot til lærebedrifter som tek inn ein ekstra lærling/lærekandidat
  • Til utprøving av lærlingar/ lærekandidatar med ulike utfordringar for å få læreplass/opplæringsplass ( minoritetsspråklege)

Fristen for å søkje midlar er 7. august 2021

Skjema for å søke om midlar