Søk midlar til hjelpetiltak

Søk midlar for å sette inn ekstra tiltak i samband med koronapandemien for å hjelpe lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar til å fullføre læretida. Søknadsfristen er no utvida til 20.september.

Alle opplæringskontora må søkje samla for sine bedrifter som har behov for midlar og bedrifter utan tilknyting til opplæringskontor søkjer sjølve.

Det er berre søknader som kjem inn gjennom denne søknadsportalen som blir behandla.

Målet med ordninga er å gi fylkeskommunen midlar slik at opplæringskontor og bedrifter kan gjennomføre gode tiltak lokalt for dei det gjeld.

I samarbeid med representantar for opplæringskontor og i sak i yrkesopplæringsnemnda er kriteria for tildeling 2021:

  • Forlenging av lære- og opplæringskontrakter
  • Stimuleringsmidlar til godkjente bedrifter som tar over lærlingar frå andre
  • Tilskot til lærebedrifter som tar inn ein ekstra lærling/lærekandidat
  • Til utprøving av lærlingar/ lærekandidatar med ulike utfordringar for å få læreplass/opplæringsplass ( minoritetsspråklege)

Fristen er utvida til 20. september 2021

Skjema for å søkje om midlar

Allereie søkt om midlar?

Alle som søkte innan fristen, 7. august, vil få tildelt midlar snarast.