Korona - Informasjon til lærebedrifter og opplæringskontor

Koronaviruset får store konsekvensar for lærebedrifter og opplæringskontor. Vestland fylkeskommune vil samle relevant informasjon på denne sida.

Melding om lærlingar som er tilbake i jobb 

Bruk skjemaet som de finn på denne sida. 

Avbrot i læretida  

For lærlingar og lærekandidatar som er eller har vore permitterte vert det registrert avbrot i læretida og sluttdatoen for kontrakten blir flytta ut i tid. Læretida vert forlenga dersom avbrotet er meir enn 20 vyrkedagar. Det vil vere rom for individuelle vurderingar.  

Tilskot 

Når det er registrert avbrot, vil tilskotet bli stoppa i perioden avbrotet gjeld.  Bedriftene vil få fullt ut læretida, sjølv om lærlingen avsluttar læretida etter bestått prøve. 

Dispensasjon frå krav om å fullføre læretid våren 2020 

Lærlingar og lærekandidatar som har bestått prøve, treng ikkje å fullføre læretida.  

Lærlingar  og lærekandidatar som har vore permitterte eller oppsagte i mindre enn tre månader, kan meldast opp og gå opp til prøve. Bedrifta må vurdere at kandidaten har føresetnader for å gjennomføre prøven. Kandidaten må samtykke skriftleg til å gjennomføre prøven på eit tidlegare tidspunkt enn det kontrakten viser. 

Torsdag 4. juni var det til saman 282 permitterte lærlingar og lærekandidatar i Vestland. Totalt er det 6214 lærlingar og lærekandidatar i fylket. Tabellen viser permitterte lærlingar fordelt på utdanningsprogram. Desse tala vil bli oppdatert kvar tysdag.

Utdanningsprogram

Tal permitterte

Tal oppsagte

Bygg -og anleggsteknikk 22  
Design og handverk og Medium og kommunikasjon (MK gamal ordning) 61  
Elektrofag 38 4
Helse- og oppvekst 2  
Naturbruk 2  
Restaurant- og matfag 67  
Service og samferdsle 35  
Teknikk og industriell produksjon 55  

 

Vestland fylkeskommune skal ha melding om lærlingar eller lærekandidatar som blir permitterte på grunn av koronaviruset. Når vi mottek meldinga registrerer vi avbrot i lærekontrakten. Om det er uvisst kor lenge permitteringa vil vare, vil vi reigstre eit ope avbrot.  Lærebedrifter og opplæringskontore skal bruke skjemaet i den blå boksen for å melde frå om permitterte lærlingar og lærekandidatar. Læretida vil bli forlenga tilsvarande lengda på permitteringa. 

Situasjonen med spreiing av koronavirus har konsekvensar for gjennomføring av fag- og sveineprøvar. I mange bransjar og fag er det ikkje mogleg eller forsvarleg å avvikle prøvar, medan det i andre kan gå heilt fint. Vestland fylkeskommune har bestemt å opne for gjennomføring av fag- og sveineprøvar der det er mogleg. 

Prøvenemndene må i kvart tilfelle vurdere i samråd med prøvestad og kandidat om det er mogleg og forsvarleg å gjennomføre prøven. Gjeldande nasjonale føringar for smittevern skal alltid vere ein del av denne vurderinga.

Det er ein føresetnad at alle som skal vere til stades på prøven må vere heilt friske og at prøven kan gjennomførast i tråd med nasjonale føringar for smittevern. Prøvenemndsmedlemmane må vere fysisk til stades på prøven, det finst diverre ingen heimel for å gjennomføre prøvar digitalt via skype eller liknande.

Om medlemmane i prøvenemndene sjølve er hindra frå å gjennomføre prøvar fordi dei til dømes er i karantene, har omsorgsoppgåver for born som ikkje går i skule eller i barnhage, eller at arbeidsgjevar ikkje har moglegheit til å gi fri, må prøven utsetjast. Det same gjeld om medlemmane i prøvenemndene anten sjølve er i risikogruppa, har ein samfunnskritisk funksjon, eller er hindra av lokale reiserestriksjonar.

Sjekkliste for smitteverntiltak (pdf)

Yrkesopplæringsnemnda i Vestland oppmodar arbeids- og næringsliv til å ta vare på lærlingen.

Les heile uttalen her.

Alle kurs for faglege leiarar og instruktarar er førebels avlyste.  Vi kjem tilbake med informasjon om nye kurs når vi veit meir.

Vi arbeider med å finne ut kva som vil skje med tilskotet for lærlingar og lærekandidatar som er permitterte på grunn av koronaviruset.