Psykologteam

Psykologteam som skal arbeide lågterskel og ha samtaler med elevar og lærlingar.

Teamet gjer og tilbod om inntil 5 - 6 samtaler med elevar på baseskulane og med lærlingar.

Teamet bidreg til kompetanseheving innan psykisk helse for skulens personale, og gjev eit lågterskeltilbod for elevar gjennom ulike gruppetiltak.

Psykologteamet skal henvise elevar og lærlingar til vidare behandling, om det er der det er naudsynt i samhandling fastlege eller skulehelsetenesta.