Psykologteam

Psykologteamet skal arbeide lågterskel og ha samtaler med elevar og lærlingar.

Teamet gir også tilbod om inntil 5 - 6 samtaler med elevar på baseskulane og med lærlingar.

Teamet bidrar til kompetanseheving innan psykisk helse for skulen sitt personale, og gir eit lågterskeltilbod for elevar gjennom ulike gruppetiltak.

Psykologteamet skal henvise elevar og lærlingar til vidare behandling, om det er naudsynt, i samhandling fastlege eller skulehelsetenesta.