Vidaregåande opplæring for minoritetsspråklege

Slik kan du som er ny i landet gå på vidaregåande skule i Vestland.

For å kunne søkje vidaregåande opplæring må du ha:

  • Fullført norsk grunnskuleopplæring eller tilsvarande frå heimlandet.
    Dersom du ikkje kan dokumentere grunnskuleopplæring, skal kommunen du bur i gjennomføre ein realkompetansevurdering for å sjå om du kvalifiserer til inntak til vidaregåande opplæring. Dersom du ikkje er kvalifisert til inntak, er det kommunen din som skal gi deg grunnskuleopplæring før du kan bli tatt inn til vidaregåande opplæring.
  • Lovleg opphald i Noreg.
    Lovleg opphald betyr at du har fått innvilga fast eller mellombels opphald. Du har også lovleg opphald dersom du kan dokumentere at du har klaga på avslag på opphaldsløyve. Elevar som er tatt inn i vidaregåande opplæring har ikkje rett til å fullføre skuleåret dersom søknad om opphald er avslått.

Dersom du er under 25 år med enkeltvedtak om særskild språkopplæring (etter opplæringslova §2-8 eller §3-12) skal du søkje 1. februar.

Oversikt over det norske utdanningssystemet

For søkjarar i tidlegare Hordaland:

Alle som har fullført grunnskule eller tilsvarande opplæring kan søkje seg til ordinær Vg1 innan eitt eller fleire utdanningsprogram. Vi har også tilbod om innføringsklasser som er særskilt lagt til rette for deg som har minoritetsspråkleg bakgrunn og som du kan ta før du startar på første vidaregåande.

Søkjarar som er utanfor opplæring og som treng å søkje etter fristen må ta kontakt med oppfølgingstenesta for å få hjelp med søknaden.

Dette tilbodet er for minoritetsspråklege søkjarar som har rett til vidaregåande opplæring, men som ikkje har gode nok norskkunnskapar til å følgje opplæringa i eit ordinært utdanningsprogram.

Her får du som elev opplæring som skal førebu dei på innhald og nivå i Vg1. Det vert lagt stor vekt på å styrkje kompetansen i norsk gjennom alle fag.

Innføringstilbodet skal gjere det enklare for deg å følgje opplæringa i Vg1, og det vil passe både for dei som har planar om å starte på ei studieførebuande eller på ei yrkesfagleg utdanning året etter.

Skulane våre tilbyr ulike utdanningsprogram som skal gi deg som elev ein smakbit på dei faga som vil møte deg etter innføringstilbodet. Det betyr at innførings-tilbodet på ein skule vil vere lagt opp på ein litt annan måte på ein annan skule. Difor bør du tenke på dette når du søkjer skule:

  • Dersom du vil starte på eit yrkesfagleg utdanningsprogram neste skuleår ( Vg1) er det innføringskurs på Årstad videregående skole eller Voss gymnas som er mest aktuelle.
  • Dersom du har tenkt å starte på eit studieførebuande utdanningsprogram neste skuleår (Vg1) er det innføringskurs på Bergen Katedralskole og Voss gymnas som er mest aktuelle.

Føresetnaden for inntak er at du har grunnopplæring frå heimlandet eller vitnemål frå norsk grunnskule.

Elevar som går i innføringstilbodet, har fulle rettar etter opplæringslova, og kan søkje om plass på Vg1 neste år på lik linje med andre elevar.

Søker du innføringstilbod før Vg1 kan du få tilbod om å gå i kombinasjonsklasse saman med minoritetsspråkleg ungdom som skal nå kompetansekrava for 10. klasse i grunnskulen. Dette betyr at du kan ta grunnskuleeksamen.

Eit slikt tilbod er frivillig og vil berre vere tilgjengeleg på skular der det er tilstrekkeleg mange interesserte elevar. Dersom du søkjer innføringskurs vil skulen vurdere om tilbodet i ein kombinasjonsklasse passar for deg. Du kan ikkje søkje direkte til kombinasjonsklasse.

Du som er elev i kombinasjonsklasse brukar ikkje av retten til vidaregåande opplæring. Du har fulle rettar etter opplæringslova også for dette året, med mellom anna rett til spesialundervisning.

Er du elev i kombinasjonsklasse kan du søkje om plass på Vg1 neste år på lik linje med andre elevar.

Dette er for deg som har for lite kunnskapar i norsk til å kunne gå i eit ordinært utdanningsprogram på Vg1, men som har ein del norskkunnskapar. Programmet har ekstra tilrettelagt norskopplæring i tillegg til opplæring i dei andre faga.

Etter fullført og bestått Vg1 Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklege, kan du søkje inntak til ordinære Vg2-kurs ved utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag.

Programmet er tenkt for deg som har for lite kunnskapar i norsk til å kunne gå i eit ordinært utdanningsprogram på Vg1, men som har ein del norskkunnskapar. Her får du ekstra tilrettelagt norskopplæring i tillegg til opplæring i dei andre faga.

Etter fullført og bestått Vg1 Studiespesialisering for minoritetsspråklege, kan du søkje inntak til ordinære Vg2-kurs ved utdanningsprogrammet Studiespesialisering