Varsel om mobbing/kritikkverdige forhold

Informasjon: Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø med nulltoleranse mot krenking som mobbing vald, diskriminering og trakassering, jf. kapittel 9 A i opplæringslova. Opplæringslova kapittel 9 A gjeld for skuleelevar.

Dersom du opplever kritikkverdige forhold som krenking, mobbing, vald, diskriminering og trakassering ved din skule skal du kunne varsle om det og vere viss på at ansvarlege for di opplæring følgjer opp. Det er rektor som har plikt til å følgje opp. Dersom du varslar på skuleleiing vil avdeling for opplæring og kompetanse behandle saka. 

Du kan også varsle om du ser andre som vert utsett mobbing og trakassering

Skulen har vidare ansvar for at helse, miljø og tryggleik (HMT/HMS) vert teke vare på i skulen sine verkstader og laboratorium. Du kan også varsle her om du ser at retningsliner for HMT/HMS ikkje vert teke vare på, jf. kapittel 2 A i arbeidsmiljølova.

Vi gjer merksam på at du ikkje kan varsle anonymt, men vi har teieplikt når du sender eit varsel. Vi kan ikkje dele informasjon utan ditt samtykke.