Søknad og inntak -vidaregåande skule

Har du lyst til å ta ei yrkesretta utdanning? Eller trivst du med teoretiske fag? I vidaregåande opplæring er det mange utdanningsprogram å velje mellom. Søk innan 3. februar og 2. mars.

Kven kan søkje?

Dersom du er busett i Vestland fylkeskommune kan du søkje om vidaregåande opplæring hos oss. Du må ha fullført norsk grunnskule eller tilsvarande for å kunne søkje plass i Vg1 (første året i vidaregåande opplæring). Søkjer du Vg2 eller Vg3 må du ha bestått Vg1 eller Vg2.

Søknadsfrist er 3. februar og 2. mars

Søknadsfrist 3. februar for

  • Søkjarar med fortrinnsrett
  • Søknader om individuell behandling
  • Minoritetsspråklege søkjarar

Les meir om inntaket til 3. februar
Søkjarar som er utanfor opplæring og som treng å søkje etter fristen må ta kontakt med oppfølgingstenesta for å få hjelp med søknaden.

Les om butilbod for døve elevar i vidaregåande skule.
Elektronisk søknad finn du når du sender vedleggsskjema om inntak etter § 6-18. Her krysser du av for søknad om butilbod. Spørsmål om butilbodet kan rettast til Laila Ulvestad på telefon 96942964 eller Laila.Ulvestad@vlfk.no

Søknadsfrist 2. mars for ordinære søkjarar

Søkjarhandboka 2020

Skjema for ønske om omprioritering

Hovudregelen er at ein ikkje får endra søknaden etter søknadsfristen. Unntaket er dersom det er særlege grunnar som har oppstått etter søknadsfristen. Kriteria er flytting med familie, sjukdom eller spesielle sosiale årsaker som gjer det tungvint eller umogleg å gå på den skulen ein har søkt på. Søknaden må grunngjevast og dokumenterast (vedlegg). Fyll ut skjemaet ønske om omprioritering i grønn boks på denne sida. Dersom vilkåra er til stades vil endringane gå fram av Vigo. Du vil ikkje få svar på ønske om omprioritering.

Oversyn over skuletilboda i Vestland fylke

Tabeller - Studieførebuande utdanningsprogram

Tabeller - Yrkesfaglege utdanningsprogram

Vedleggsskjema for potensielle toppidrettstilbod og spissa toppidrett i tidlegare Sogn og Fjordane

Vedleggsskjema potensielle toppidrettsutøvarar og spissa toppidrett

Vedleggsskjema skiskyting på Stryn vgs

Nedanfor viser nedre karaktergrense for inntak dei siste åra. Poenga er rettleiande og kan variere frå år til år.

Nedre karaktergrense Vg1 i tidlegare Sogn og Fjordane

Nedre karaktergrense Vg1, Vg2 og Vg3 i tidlegare Hordaland

Ungdomsrett

Ungdom som har gått på grunnskule eller tilsvarande opplæring, har lovfesta rett til vidaregåande opplæring. Ungdomsretten gjeld ut det skuleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Fullføringsrett

Dette gjeld alle som ikkje lenger har ungdomsrett eller vaksenrett, men som har begynt på ei ny vidaregåande utdanning. Retten er ikkje tidsavgrensa.

Denne gruppa blir prioritert etter søkjarar med Ungdomsrett og Vaksenrett (det vil sei prioritet 3 i inntaket).

Rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra

Elevar som har rett til spesialundervisning har rett til inntil to år ekstra i vidaregåande opplæring når eleven treng dette for å kunne nå opplæringsmåla for den einskilde. Det er krav om sakkunnig vurdering frå OT/PPT før vi kan gjere vedtak om utvida tid.

Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk, for elevar som har rett til opplæring i punktskrift, og for elevar med rett til særskild språkopplæring. For desse elevgruppene gjeld ikkje kravet om å oppfylle vilkåra for spesialundervisning.