Søknad og inntak - vidaregåande skule

Her finn du informasjon om søknad og inntak til vidaregåande skule. Du finn også informasjon til deg som enno ikkje har fått deg skuleplass.

Inntaket 2021

Søknadsfristen er 1. februar for søkjarar med fortrinnsrett, søknader om individuell behandling og minoritetsspråklege søkjarar.
Meir informasjon om inntaket 1. februar. 

Søknadsfristen er 1. mars for ordinære søkjarar.

Søkjarhandboka 2020

Søkjarhandboka for skuleåret 2021/2022 er under utarbeiding og vil bli lagt ut her så snart den er klar.

Endring av tilbodet Toppidrett skuleåret 2021/2022

Søknad om utvida rett

Det er utarbeidd eit felles digitalt skjema som skal brukast ved søknad om utvida rett til vidaregåande opplæring. 

Ein kan søkje om:

  • utvida tid etter § 3-1, 5.ledd
  • utvida rett grunna t.d. sjukdom
  • kurs over to år

Bruk skjemaet på høgre side for å søkje. Hugs å legge ved dokumentasjon.

Dersom du er busett i Vestland fylkeskommune kan du søke om vidaregåande opplæring hos oss.

Du må ha fullført norsk grunnskule eller tilsvarande for å kunne søke plass i Vg1 (første året i vidaregåande opplæring). Søkjer du Vg2 eller Vg3 må du ha bestått Vg1 eller Vg2.

Butilbod for døve elevar i vidaregåande skule.
Elektronisk søknad finn du når du sender vedleggsskjema om inntak etter § 6-18. Her kryssar du av for søknad om butilbod. Spørsmål om butilbodet kan rettast til Laila Ulvestad på telefon 96942964 eller Laila.Ulvestad@vlfk.no

Søknad om utvida rett

Søknadsskjema

Ettersending av eventuelt manglande dokumentasjon

Bruk skjemaet under dersom du skal ettersende manglande dokumentasjon.

Send inn manglande dokumentasjon

 

Meldeskjema 1.oktober

Meldinga frå kommunane til fylkeskommunen om elevar som søkjer fortrinnsrett etter §§ 6-15, 6-17 og 6-18 i opplæringslova må vere sendt til oss innan 1. oktober. Kommunen må sørgje for samtykke frå elev/føresette før informasjonen blir sendt.

Spørsmål kan rettast til Petter Tønjum tlf. 97585981, Kjersti Monstad Vea tlf 48998073 og Laila Ulvestad tlf 96942964

Meldeskjema

Meldeskjema for fortrinnsrett. Frist for innsending er 1. oktober

Fyll ut meldeskjema

Informasjonsskjema (meldeskjema)

Skjemaet kan brukast i samband med overgang frå ein skule til ein annan. Frist for innsending er 1. juni.

Informasjonsskjema

Vedlegg til søknad om inntak 1. februar

Vedlegg til søknad om inntak 1. februar

Omprioritering av søknad

Dersom det er særlege grunnar kan du søkje om å få endre søknaden din etter søknadsfristen gjekk ut. Skjema kan brukast mellom 1. april og 1. juni

Søk omprioritering

Landslinje

Vedleggsskjema til landslinja skiskyting på Stryn vgs

Ungdomsrett

Ungdom som har gått på grunnskule eller tilsvarande opplæring, har lovfesta rett til vidaregåande opplæring. Ungdomsretten gjeld ut det skuleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Fullføringsrett

Dette gjeld alle som ikkje lenger har ungdomsrett eller vaksenrett, men som har begynt på ei ny vidaregåande utdanning. Retten er ikkje tidsavgrensa.

Denne gruppa blir prioritert etter søkjarar med Ungdomsrett og Vaksenrett (det vil sei prioritet 3 i inntaket).

Rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra

Elevar som har rett til spesialundervisning har rett til inntil to år ekstra i vidaregåande opplæring når eleven treng dette for å kunne nå opplæringsmåla for den einskilde. Det er krav om sakkunnig vurdering frå OT/PPT før vi kan gjere vedtak om utvida tid.

Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk, for elevar som har rett til opplæring i punktskrift, og for elevar med rett til særskild språkopplæring. For desse elevgruppene gjeld ikkje kravet om å oppfylle vilkåra for spesialundervisning.