Søknad og inntak

Her finn du informasjon om søknad og inntak til vidaregåande opplæring.

Har du ikkje fått skuleplass?

No kan du ta kontakt med den skulen du ønskjer å gå på og høyre om dei har ledig plass til deg.

Søkjarhandboka for skuleåret 2021/2022

Dersom du er busett i Vestland fylkeskommune kan du søke om vidaregåande opplæring hos oss.

Du må ha fullført norsk grunnskule eller tilsvarande for å kunne søke plass i Vg1 (første året i vidaregåande opplæring). Søkjer du Vg2 eller Vg3 må du ha bestått Vg1 eller Vg2.

Søknadsfristen var 1. mars for ordinære søkjarar.

Søknadsfrist 1. februar for:

  • Søkjarar med fortrinnsrett
  • Søknader om individuell behandling
  • Minoritetsspråklege søkjarar

Meir om inntaket til 1. februar

Søknad etter søknadsfrist

Ordinære søkjarar med ungdomsrett som ikkje har søkt innan fristen 1. mars, vil få 5 minuspoeng.

Du kan ta kontakt med Inntak på telefon 51 20 71 17 eller e-post: inntak@vlfk.no for å få tilsendt søknadsskjema.

Dersom det er tungtvegande grunnar for at søknaden blir sendt inn etter fristen, må du dokumentere dette.

Søkjarar utan ungdomsrett kan ikkje sende inn søknad etter fristen.

 

Ettersending av eventuelt manglande dokumentasjon

Bruk skjemaet under dersom du skal ettersende manglande dokumentasjon.

Send inn manglande dokumentasjon

Kombinasjonsklasse

Vi tilbyr grunnskuleopplæring gjennom kombinasjonsklasse. Kombinasjonsklassane skal førebu og kvalifisere elevane til å starte i vg1.

Dette er eit frivillig tilbod som kommunar i Vestland, som har samarbeidsavtale med fylkeskommunen, kan la aktuelle deltakarar søkje på. 

Søk kombinasjonsklasse

Kommunar som har samarbeidsavtale med fylkeskommunen kan søkje inn elevar på dette tilbodet.

Til søknadskjema


Søkt både kombinasjonsklasse og ordinær vg1/innføringsklasse

Dei som har søkt både kombinasjonsklasse og ordinær vg1/innføringsklasse må gi oss ei melding om kva dei prioriterer. Dette gjer du i skjemaet under. Frist for å svare er seinast 25. mars.

Prioritere søknad

Fyll ut skjema

Inntak i anna region/melding om flytting

Dersom du skal flytte til eit anna nærskuleområde eller flyttar til/med føresette til fylket vårt og skal søkje vidaregåande opplæring hos oss må du fylle ut skjemaet under.

Inntak i anna region/melding om flytting

Til skjema

Meldeskjema 1.oktober

Meldinga frå kommunane til fylkeskommunen om elevar som søkjer fortrinnsrett etter §§ 6-15, 6-17 og 6-18 i forskrift til opplæringslova må vere sendt til oss innan 1. oktober. Kommunen må sørgje for samtykke frå elev/føresette før informasjonen blir sendt.

Spørsmål kan rettast til Petter Tønjum tlf. 97585981, Kjersti Monstad Vea tlf

48998073 og Laila Ulvestad tlf 96942964

Meldeskjema

Meldeskjema for fortrinnsrett. Frist for innsending er 1. oktober

Fyll ut meldeskjema

Søknad om utvida rett

Du kan søkje om:

- utvida tid etter § 3-1, 5.ledd

- utvida rett grunna t.d. sjukdom

- kurs over to år

Hugs å legge ved dokumentasjon.

Søknad om utvida rett

Søknadsskjema

Informasjonsskjema (meldeskjema)

Skjemaet kan brukast i samband med overgang frå ein skule til ein annan. Frist for innsending er 1. juni.

Informasjonsskjema

Vedlegg til søknad om inntak 1. februar

Vedlegg til søknad om inntak 1. februar

Omprioritering av søknad

Dersom det er særlege grunnar kan du søkje om å få endre søknaden din etter søknadsfristen gjekk ut. Skjema kan brukast mellom 1. april og 1. juni

Søk omprioritering

Landslinje

Vedleggsskjema til landslinja skiskyting på Stryn vgs

Lånekontrakt for elevar i vidaregåande opplæring

Lånekontrakt for elevar i vidaregåande opplæring

Lånekontrakt

Butilbod for døve elevar i vidaregåande skule.
Elektronisk søknad finn du når du sender vedleggsskjema om inntak etter § 6-18. Her kryssar du av for søknad om butilbod. Spørsmål om butilbodet kan rettast til Laila Ulvestad på telefon 96942964 eller Laila.Ulvestad@vlfk.no

Ungdomsrett

Ungdom som har gått på grunnskule eller tilsvarande opplæring, har lovfesta rett til vidaregåande opplæring. Ungdomsretten gjeld ut det skuleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Fullføringsrett

Dette gjeld alle som ikkje lenger har ungdomsrett eller vaksenrett, men som har begynt på ei ny vidaregåande utdanning. Retten er ikkje tidsavgrensa.

Denne gruppa blir prioritert etter søkjarar med Ungdomsrett og Vaksenrett (det vil sei prioritet 3 i inntaket).

Rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra

Elevar som har rett til spesialundervisning har rett til inntil to år ekstra i vidaregåande opplæring når eleven treng dette for å kunne nå opplæringsmåla for den einskilde. Det er krav om sakkunnig vurdering frå OT/PPT før vi kan gjere vedtak om utvida tid.

Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk, for elevar som har rett til opplæring i punktskrift, og for elevar med rett til særskild språkopplæring. For desse elevgruppene gjeld ikkje kravet om å oppfylle vilkåra for spesialundervisning.