Søk inntak til vidaregåande

Du kan no søkje inntak til vidaregåande opplæring hos oss. Vi har mange ulike utdanningstilbod i heile fylket. Les meir om søknad og inntak i Vestland.

Inntak 2022

Vigo er no opna for innsøking til vidaregåande opplæring. 

Du treng MinID for å logge deg inn på vigo.no. Dersom du ikkje har dette kan du lese meir om korleis du får det på difi si nettside.

Hugs at du får inntaksområdepoeng når du vel ein skule som ligg i inntaksområdet ditt. Du høyrer til eit inntaksområdet ut frå den folkeregistrerte adressa di.

Les meir om dette og sjå oversikten over kva skular som ligg i inntaksområde ditt.

Søknadsfristen

Søknadsfristen for ordinære søkjarar er 1. mars.

Søkjer du om fortrinnsrett, individuell behandling eller er minoritetsspråkleg søkjar er søknadsfristen 1. februar. Meir om inntaket 1. februar

Viktige datoar 

  • Første inntak er 8. juli med svarfrist 15. juli.
  • Andre inntak er 22. juli med svarfrist 29. juli
  • Tredje inntak er 9. august og du takkar ja til ein ev. plass ved å møte opp på skulen første skuledag.

Meir informasjon

Informasjon om inntaket, spesielle skuletilbod og mykje meir finn du i  Søkjarhandboka for skuleåret 2022/2023

Første skuledag

Første skuledag er 15. august for dei fleste skulane våre. Gå inn på skulen si nettside når det nærmar seg skulestart for å finne informasjon om tidspunktet du skal møte på skulen.

Ver merksam på at du mistar skuleplassen din dersom du ikkje møter første skuledag og ikkje har fått permisjon frå skulen.

Dersom du er busett i Vestland fylkeskommune kan du søke om vidaregåande opplæring hos oss.

Du må ha fullført norsk grunnskule eller tilsvarande for å kunne søke plass i Vg1 (første året i vidaregåande opplæring). Søkjer du Vg2 eller Vg3 må du ha bestått Vg1 eller Vg2.

Ordinære søkjarar med ungdomsrett som ikkje har søkt innan fristen 1. mars, vil få 5 minuspoeng.

Du kan ta kontakt med Inntak på telefon 51 20 71 17 eller e-post: inntak@vlfk.no for å få tilsendt søknadsskjema.

Dersom det er tungtvegande grunnar for at søknaden blir sendt inn etter fristen, må du dokumentere dette.

Søkjarar utan ungdomsrett kan ikkje sende inn søknad etter fristen.

 

Her er opptak av rådgjevarsamlingane 11. november  og 1. desember som vi hadde  for nye rådgjevarar.

Temaet på samlingane var inntaket 1. februar og 1. mars.

Ettersending av eventuelt manglande dokumentasjon

Bruk skjemaet under dersom du skal ettersende manglande dokumentasjon.

Send inn manglande dokumentasjon

Kombinasjonsklasse

Vi tilbyr grunnskuleopplæring gjennom kombinasjonsklasse. Kombinasjonsklassane skal førebu og kvalifisere elevane til å starte i vg1.

Dette er eit frivillig tilbod som kommunar i Vestland, som har samarbeidsavtale med fylkeskommunen, kan la aktuelle deltakarar søkje på. 

Les meir om kombinasjonsklasse på sida vår for minoritetsspråklege

Søk kombinasjonsklasse

Kommunar som har samarbeidsavtale med fylkeskommunen kan søkje inn elevar på dette tilbodet.

Til søknadskjema


Søkt både kombinasjonsklasse og ordinær vg1/innføringsklasse

Dei som har søkt både kombinasjonsklasse og ordinær vg1/innføringsklasse må gi oss ei melding om kva dei prioriterer. Dette gjer du i skjemaet under. Frist for å svare er seinast 25. mars.

Prioritere søknad

Fyll ut skjema

Inntak i anna region/melding om flytting

Dersom du skal flytte til eit anna inntaksområde eller flyttar til/med føresette til fylket vårt og skal søkje vidaregåande opplæring hos oss må du fylle ut skjemaet under.

Melding om flytting

Til skjema

Meldeskjema 1.oktober

Meldinga frå kommunane til fylkeskommunen om elevar som søkjer fortrinnsrett etter §§ 6-15, 6-17 og 6-18 i forskrift til opplæringslova må vere sendt til oss innan 1. oktober. Kommunen må sørgje for samtykke frå elev/føresette før informasjonen blir sendt.

Spørsmål kan rettast til Petter Tønjum tlf. 97585981, Kjersti Monstad Vea tlf

48998073 og Laila Ulvestad tlf 96942964

Meldeskjema

Meldeskjema for fortrinnsrett. Frist for innsending er 1. oktober

Fyll ut meldeskjema

Søknad om utvida rett

Du kan søkje om:

  • utvida tid etter § 3-1, 5.ledd
  • utvida rett grunna t.d. sjukdom
  • kurs over to år

Hugs å legge ved dokumentasjon.

Søknad om utvida rett

Søknadsskjema

Informasjonsskjema (meldeskjema)

Skjemaet kan brukast i samband med overgang frå ein skule til ein annan. Frist for innsending er 1. juni.

Informasjonsskjema

Vedlegg til søknad om inntak 1. februar

Vedlegg til søknad om inntak 1. februar

Omprioritering av søknad

Dersom det er særlege grunnar kan du søkje om å få endre søknaden din etter søknadsfristen gjekk ut. Skjema kan brukast mellom 1. april og 1. juni

Søk omprioritering

Landslinje

Vedleggsskjema til landslinja skiskyting på Stryn vgs

Lånekontrakt for elevar i vidaregåande opplæring

Lånekontrakt for elevar i vidaregåande opplæring

Lånekontrakt

Elektronisk søknad finn du når du sender vedleggsskjema om inntak etter § 6-18. Her kryssar du av for søknad om butilbod.

Spørsmål om butilbodet kan rettast til Laila Ulvestad på telefon 96942964 eller Laila.Ulvestad@vlfk.no

Ungdomsrett

Ungdom som har gått på grunnskule eller tilsvarande opplæring, har lovfesta rett til vidaregåande opplæring. Ungdomsretten gjeld ut det skuleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Fullføringsrett

Dette gjeld alle som ikkje lenger har ungdomsrett eller vaksenrett, men som har begynt på ei ny vidaregåande utdanning. Retten er ikkje tidsavgrensa.

Denne gruppa blir prioritert etter søkjarar med Ungdomsrett og Vaksenrett (det vil sei prioritet 3 i inntaket).

Rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra

Elevar som har rett til spesialundervisning har rett til inntil to år ekstra i vidaregåande opplæring når eleven treng dette for å kunne nå opplæringsmåla for den einskilde. Det er krav om sakkunnig vurdering frå OT/PPT før vi kan gjere vedtak om utvida tid.

Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk, for elevar som har rett til opplæring i punktskrift, og for elevar med rett til særskild språkopplæring. For desse elevgruppene gjeld ikkje kravet om å oppfylle vilkåra for spesialundervisning.