Søknad og inntak - vidaregåande skule

Her finn du informasjon om inntak til vidaregåande opplæring skuleåret 2020/2021.

Inntaket 2020

Det er tre inntaksomgangar:

  • Første inntak var 8. juli og har svarfrist 22. juli
  • Andre inntak er 29. juli med svarfrist 5. august
  • Tredje inntak er 10. august og du svarer ja til plassen ved å møte opp første skuledag.

Nedre poenggrense etter første inntak

Du vil få ein SMS frå oss når inntaket er klart. Du må då logge deg inn på vigo.no med MinID for å sjå resultatet av inntaket og svare. Har du ikkje registrert mobilnummer på vigo.no vil du få brev om inntaket i posten.

Dei fleste får førstevalet sitt ved inntak

Registrere svar på vigo

Hugs at du må svare på om du tar imot plassen/ventelisteplassen før fristen. Dersom du ikkje svarer innan fristen vil du miste plassen.

Får du tilbod om førstevalet ditt og svarer nei vil du ikkje få fleire tilbod om skuleplass.

Får du tilbod om lavare ønskjer kan du både svare ja til plassen og til å stå på venteliste. Men hugs at dersom du då får tilbod om høgare ønskje ved neste inntak vil du miste plassen du først takka ja til.

Du kan lese meir om inntaket i Søkjarhandboka 2020.

Første skuledag

Første skuledag etter sommarferien er måndag 17. august for dei fleste skulane våre. 

Nærare informasjon om kvar og når du skal møte finn du på skulen si nettside.

Har du ikkje søkt enno?

Søkjarar som er utanfor opplæring og som treng å søke etter fristen må ta kontakt med oppfølgingstenesta for å få hjelp med søknaden.

Butilbod for døve elevar

Butilbod for døve elevar i vidaregåande skule.
Elektronisk søknad finn du når du sender vedleggsskjema om inntak etter § 6-18. Her kryssar du av for søknad om butilbod. Spørsmål om butilbodet kan rettast til Laila Ulvestad på telefon 96942964 eller Laila.Ulvestad@vlfk.no

Nedanfor viser nedre karaktergrense for inntak dei siste åra. Poenga er rettleiande og kan variere frå år til år.

Nedre karaktergrense Vg1 i tidlegare Sogn og Fjordane

Nedre karaktergrense Vg1, Vg2 og Vg3 i tidlegare Hordaland

Ettersending av eventuelt manglande dokumentasjon

Bruk skjemaet under dersom du skal ettersende manglande dokumentasjon.

Send inn manglande dokumentasjon

Søknadsskjema til kombinasjonsgrupper 16-24 år

Dette gjeld elevar i tidlegare Sogn og Fjordane. Søknadsfrist var 2. mars

Søknadsskjema

Informasjonsskjema (meldeskjema)

Frist for innsending er 15. juni

Informasjonsskjema

Vurderingsskjema for minoritetsspråklege søkjarar

Skal fyllas ut av avgjevarskule. Frist 1. juni

Vurderingsskjema

Vedlegg til søknad om inntak 3. februar

Alle som søkte 3. februar må sende inn vedleggsskjema.

Vedlegg til søknad om inntak 3. februar

Omprioritering av søknad

Inntaket for skuleåret 2020/2021 er no i gong, og det er difor ikkje lenger mogleg å søkje om omprioritering av søknad. Unntak: dersom du er ukvalifisert til inntak på høgare nivå eller skal flytte i løpet av sommaren.

Søk omprioritering

Vestland fylkeskommune har vedtatt å avlyse all elevutveksling til land utanfor Europa skuleåret 2020/21.

Det er fleire grunnar til dette. For det første rådar Utanriksdepartementet  alle frå å reiser til utlandet. Det er per i dag svært vanskeleg å reise internasjonalt sidan flytrafikken er sterkt redusert og mange land har stengde grenser. Mange land, som USA eller Australia, behandlar per i dag heller ikkje visumsøknadar.

For det andre er det stor uvisse knytt til korleis smitten utviklar seg, og elevane vil kunne risikere å få avbrot i utvekslingsopphaldet. 

Elevutveksling til Europa blir per i dag planlagt som vanleg.

Merk at dette gjeld elevutveksling i regi av Vestland fylkeskommune. Utveksling gjennom private organisasjonar vil ha eigne reglar.

Dersom du har søkt Vg2 i eit land utanfor Europa vil det du la inn som val nr. 2 i søknaden din rykkje opp og bli val nr 1. 

Dersom du er busett i Vestland fylkeskommune kan du søke om vidaregåande opplæring hos oss.

Du må ha fullført norsk grunnskule eller tilsvarande for å kunne søke plass i Vg1 (første året i vidaregåande opplæring). Søkjer du Vg2 eller Vg3 må du ha bestått Vg1 eller Vg2.

Søknadsfrist 1. februar for:

  • Søkjarar med fortrinnsrett
  • Søknader om individuell behandling
  • Minoritetsspråklege søkjarar

Meir om inntaket til 1. februar

Søknadsfristen var 1. mars for ordinære søkjarar.

Ungdomsrett

Ungdom som har gått på grunnskule eller tilsvarande opplæring, har lovfesta rett til vidaregåande opplæring. Ungdomsretten gjeld ut det skuleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Fullføringsrett

Dette gjeld alle som ikkje lenger har ungdomsrett eller vaksenrett, men som har begynt på ei ny vidaregåande utdanning. Retten er ikkje tidsavgrensa.

Denne gruppa blir prioritert etter søkjarar med Ungdomsrett og Vaksenrett (det vil sei prioritet 3 i inntaket).

Rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra

Elevar som har rett til spesialundervisning har rett til inntil to år ekstra i vidaregåande opplæring når eleven treng dette for å kunne nå opplæringsmåla for den einskilde. Det er krav om sakkunnig vurdering frå OT/PPT før vi kan gjere vedtak om utvida tid.

Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk, for elevar som har rett til opplæring i punktskrift, og for elevar med rett til særskild språkopplæring. For desse elevgruppene gjeld ikkje kravet om å oppfylle vilkåra for spesialundervisning.