Søknad og inntak - vidaregåande skule

Her finn du informasjon om søknad og inntak til vidaregåande skule. Du finn også informasjon til deg som enno ikkje har fått deg skuleplass.

Ledige skuleplassar

Frå måndag 31. august kan du ta kontakt med den enkelte skule og høyre om dei har ledig plass til deg.

Søkjarhandboka 2020

Meldeskjema 1.oktober

Meldinga frå kommunane til fylkeskommunen om elevar som søkjer fortrinnsrett etter §§ 6-15, 6-17 og 6-18 i opplæringslova må vere sendt til oss innan 1. oktober. Kommunen må sørgje for samtykke frå elev/føresette før informasjonen blir sendt.

Spørsmål kan rettast til Petter Tønjum tlf. 97585981, Kjersti Monstad Vea tlf 48998073 og Laila Ulvestad tlf 96942964

Butilbod for døve elevar

Butilbod for døve elevar i vidaregåande skule.
Elektronisk søknad finn du når du sender vedleggsskjema om inntak etter § 6-18. Her kryssar du av for søknad om butilbod. Spørsmål om butilbodet kan rettast til Laila Ulvestad på telefon 96942964 eller Laila.Ulvestad@vlfk.no

Ettersending av eventuelt manglande dokumentasjon

Bruk skjemaet under dersom du skal ettersende manglande dokumentasjon.

Send inn manglande dokumentasjon

Søknadsskjema til kombinasjonsgrupper 16-24 år

Dette gjeld elevar i tidlegare Sogn og Fjordane. Søknadsfrist var 2. mars

Søknadsskjema

Informasjonsskjema (meldeskjema)

Frist for innsending er 15. juni

Informasjonsskjema

Vurderingsskjema for minoritetsspråklege søkjarar

Skal fyllas ut av avgjevarskule. Frist 1. juni

Vurderingsskjema

Vedlegg til søknad om inntak 3. februar

Alle som søkte 3. februar må sende inn vedleggsskjema.

Vedlegg til søknad om inntak 3. februar

Omprioritering av søknad

Inntaket for skuleåret 2020/2021 er no i gong, og det er difor ikkje lenger mogleg å søkje om omprioritering av søknad. Unntak: dersom du er ukvalifisert til inntak på høgare nivå eller skal flytte i løpet av sommaren.

Søk omprioritering

Vestland fylkeskommune har vedtatt å avlyse all elevutveksling skuleåret 2020/21.

Dersom du er busett i Vestland fylkeskommune kan du søke om vidaregåande opplæring hos oss.

Du må ha fullført norsk grunnskule eller tilsvarande for å kunne søke plass i Vg1 (første året i vidaregåande opplæring). Søkjer du Vg2 eller Vg3 må du ha bestått Vg1 eller Vg2.

Søknadsfrist 1. februar for:

  • Søkjarar med fortrinnsrett
  • Søknader om individuell behandling
  • Minoritetsspråklege søkjarar

Meir om inntaket til 1. februar

Søknadsfristen var 1. mars for ordinære søkjarar.

Ungdomsrett

Ungdom som har gått på grunnskule eller tilsvarande opplæring, har lovfesta rett til vidaregåande opplæring. Ungdomsretten gjeld ut det skuleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Fullføringsrett

Dette gjeld alle som ikkje lenger har ungdomsrett eller vaksenrett, men som har begynt på ei ny vidaregåande utdanning. Retten er ikkje tidsavgrensa.

Denne gruppa blir prioritert etter søkjarar med Ungdomsrett og Vaksenrett (det vil sei prioritet 3 i inntaket).

Rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra

Elevar som har rett til spesialundervisning har rett til inntil to år ekstra i vidaregåande opplæring når eleven treng dette for å kunne nå opplæringsmåla for den einskilde. Det er krav om sakkunnig vurdering frå OT/PPT før vi kan gjere vedtak om utvida tid.

Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk, for elevar som har rett til opplæring i punktskrift, og for elevar med rett til særskild språkopplæring. For desse elevgruppene gjeld ikkje kravet om å oppfylle vilkåra for spesialundervisning.