Søknad og inntak

Her kan du lese meir om søknad og inntak til vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune.

Inntaket 2022

Inntaket til vidaregåande skule er gjennomført, og alle som har søkt skuleplass fekk svar på vigo.no i siste inntaksrunde.

Fylkeskommunen har i år registrert og behandla 22 015 søknader til dei offentlege vidaregåande skulane fylket. 19 560 søkjarar har fått tilbod om opplæring.

Les meir om inntaket til skuleåret 2022/2023.

Informasjon om inntaket, spesielle skuletilbod og mykje meir finn du i  Søkjarhandboka for skuleåret 2022/2023

Ikkje fått skuleplass?

Det er fleire ledige skuleplassar. Ta direkte kontakt med den enkelte skule. 

Ledige skuleplassar etter 3. inntaksomgang (pr 11. august).
Merk at denne lista ikkje blir oppdatert.

Søknadsfristen for ordinære søkjarar var 1. mars.

Søknad om fortrinnsrett, individuell behandling eller for minoritetsspråkleg søkjarar hadde søknadsfrist 1. februar. Meir om inntaket 1. februar

Dersom du er busett i Vestland fylkeskommune kan du søke om vidaregåande opplæring hos oss.

Du må ha fullført norsk grunnskule eller tilsvarande for å kunne søke plass i Vg1 (første året i vidaregåande opplæring). Søkjer du Vg2 eller Vg3 må du ha bestått Vg1 eller Vg2.

Ordinære søkjarar med ungdomsrett som ikkje har søkt innan fristen 1. mars, vil få 5 minuspoeng.

Du kan ta kontakt med Inntak på telefon 51 20 71 17 eller e-post: inntak@vlfk.no for å få tilsendt søknadsskjema.

Dersom det er tungtvegande grunnar for at søknaden blir sendt inn etter fristen, må du dokumentere dette.

Søkjarar utan ungdomsrett kan ikkje sende inn søknad etter fristen.

 

Meldeskjema 1.oktober

Meldinga frå kommunane til fylkeskommunen om elevar som søkjer fortrinnsrett etter §§ 6-15, 6-17 og 6-18 i forskrift til opplæringslova må vere sendt til oss innan 1. oktober. Kommunen må sørgje for samtykke frå elev/føresette før informasjonen blir sendt.

Spørsmål kan rettast til Petter Tønjum tlf. 97585981, Kjersti Monstad Vea tlf 57992334 og Laila Ulvestad tlf 96942964

Meldeskjema

Meldeskjema for fortrinnsrett. Frist for innsending er 1. oktober

Fyll ut meldeskjema

Ettersending av eventuelt manglande dokumentasjon

Bruk skjemaet under dersom du skal ettersende manglande dokumentasjon.

Send inn manglande dokumentasjon

Kombinasjonsklasse

Vi tilbyr grunnskuleopplæring gjennom kombinasjonsklasse. Kombinasjonsklassane skal førebu og kvalifisere elevane til å starte i vg1.

Dette er eit frivillig tilbod som kommunar i Vestland, som har samarbeidsavtale med fylkeskommunen, kan la aktuelle deltakarar søkje på. 

Les meir om kombinasjonsklasse på sida vår for minoritetsspråklege

Søk kombinasjonsklasse

Kommunar som har samarbeidsavtale med fylkeskommunen kan søkje inn elevar på dette tilbodet.

Til søknadskjema


Søkt både kombinasjonsklasse og ordinær vg1/innføringsklasse

Dei som har søkt både kombinasjonsklasse og ordinær vg1/innføringsklasse må gi oss ei melding om kva dei prioriterer. Dette gjer du i skjemaet under. Frist for å svare er seinast 25. mars.

Prioritere søknad

Fyll ut skjema


Minoritetsspråkleg søknad til vidaregåande opplæring – etter søknadsfrist

Innføringskurs for minoritetsspråklege

Søknadsskjema

Inntak i anna region/melding om flytting

Dersom du skal flytte til eit anna inntaksområde eller flyttar til/med føresette til fylket vårt og skal søkje vidaregåande opplæring hos oss må du fylle ut skjemaet under.

Melding om flytting

Til skjema

Søknad om utvida rett

Du kan søkje om:

  • utvida tid etter § 3-1, 5.ledd
  • utvida rett grunna t.d. sjukdom
  • kurs over to år

Hugs å legge ved dokumentasjon.

Søknad om utvida rett

Søknadsskjema

Informasjonsskjema (meldeskjema)

Skjemaet kan brukast i samband med overgang frå ein skule til ein annan. Frist for innsending er 1. juni.

Informasjonsskjema

Vedlegg til søknad om inntak 1. februar

Vedlegg til søknad om inntak 1. februar

Omprioritering av søknad

Dersom du er ukvalifisert til inntak på høgare nivå kan du endre søknaden din her innan 1. juli.

Søk omprioritering

Landslinje

Vedleggsskjema til landslinja skiskyting på Stryn vgs

Lånekontrakt for elevar i vidaregåande opplæring

Lånekontrakt for elevar i vidaregåande opplæring

Lånekontrakt

Elektronisk søknad finn du når du sender vedleggsskjema om inntak etter § 6-18. Her kryssar du av for søknad om butilbod.

Spørsmål om butilbodet kan rettast til Laila Ulvestad på telefon 96942964 eller Laila.Ulvestad@vlfk.no

Ungdomsrett

Ungdom som har gått på grunnskule eller tilsvarande opplæring, har lovfesta rett til vidaregåande opplæring. Ungdomsretten gjeld ut det skuleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Fullføringsrett

Dette gjeld alle som ikkje lenger har ungdomsrett eller vaksenrett, men som har begynt på ei ny vidaregåande utdanning. Retten er ikkje tidsavgrensa.

Denne gruppa blir prioritert etter søkjarar med Ungdomsrett og Vaksenrett (det vil sei prioritet 3 i inntaket).

Rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra

Elevar som har rett til spesialundervisning har rett til inntil to år ekstra i vidaregåande opplæring når eleven treng dette for å kunne nå opplæringsmåla for den einskilde. Det er krav om sakkunnig vurdering frå OT/PPT før vi kan gjere vedtak om utvida tid.

Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk, for elevar som har rett til opplæring i punktskrift, og for elevar med rett til særskild språkopplæring. For desse elevgruppene gjeld ikkje kravet om å oppfylle vilkåra for spesialundervisning.