Kartlegging av tilvisingar til endodontistar ved TkV

Endodontiavdelinga ved TkV har kartlagt tilvisingar i periode 2015-2018. Resultata er presentert i ein artikkel i Tannlegetidende. Det ble registrert auka tal på tilvisingar for kvart år.

Teknisk utfordrande kasus, mangel på utstyr og traumekasus med behov for tverrfagleg samarbeid var dei vanlegaste årsaka for tilvising. Ni av ti tilvisingar kom frå Den offentlege tannhelsetenesta (DOT), mens privatpraktiserande tannlegar tilviste lite. Hovuddel av tilvisingane var pasientar med rettighetar innanfor DOT, der barn og unge var den største gruppa. Økt geografisk avstand minkar sannsyn for tilvising til endodontist. 

Studien viser at TkV har støttefunksjon for DOT tannlegar spesielt. Man ser også behov for endodontistar i distriktet. 

Les artikkelen her

Artikkeforfattarar: Ole Iden, Ingri Nilsson Valle, Nika Stojkovski, Knut Helge Midtbø Jensen og Athanasia Bletsa