Hovudutval for kultur, idrett og integrering

Utvalet skal ha ansvar for saker knytt til kultur, idrett og integrering basert på dei regionale styringslinene som ligg føre. Utvalet har 15 medlemmar.