Finansutvalet

Finansutvalet har det politiske ansvaret for budsjettprosessen. Finansutvalet utarbeider framlegg til årsbudsjett og økonomiplan for Vestland fylkeskommune.

Finansutvalet sine medlemmar og varamedlemmar er personsamanfallande med fylkesutvalet i Vestland. Fylkesordførar er leiar. Hovudutvalsleiarane og gruppeleiarane for dei parti som ikkje er representerte i fylkesutvalet, er konsultative medlemer.

Oversikt over møte og medlemmar i finansutvalet