Høyring: Regional transportplan 2022-2033

Den øvste, langsiktige planen for samferdsle- og transportsektoren i Vestland fylke, Regional transportplan 2022-2033 (RTP), er på høyring fram til 12. september 2021. Fylkeskommunen ynskjer innspel til alle delar av planutkastet!

 

Luftbilde av vegarbeid i bratt fjellskråning på fylkesveg 53 med tettstaden Årdal i bakgrunnen. Gravemaskin og lastebil er i arbeid på vegen, og det kjem røyk frå inngangen til det som skal bli ein tunnel, Ljoteli-tunnelen. Det er sprengt ein del i fjellsida før tunnelen. Vår, grøn fjellside med skog og blå himmel.
Rassikringsprosjekt på fv. 53 i Årdal kommune: Det blir bygd tunnel på den svært rasutsette fylkesvegstrekninga Ljoteli i bratt terreng. foto: Vestland fylkeskommune

 

Kva er på høyring?

Det er fire dokument i høyringsutkastet til RTP, og vi ynskjer innspel til alle delane: 

 • Regional transportplan, hovuddokument
  Dette dokumentet skal sette prinsipielle føringar for samferdselspolitikken i Vestland fylke. Her finn du hovudmål, delmål for kvart plantema og strategiar som seier korleis vi skal nå måla. Planen har fem plantema: fylkesvegnettet, mobilitet og kollektivtransport, Miljøløftet, finansiering og nasjonale ansvarsområde. Nærare skildring av hovuddokumentet finn du lenger ned på denne sida. Her finn du og tips til korleis du skal lese  hovuddokumentet. 
 • Handlingsprogrammet til RTP
  Her finn ein omtale av kriterium for prioriteringar og utviklingstiltak. (Handlingsprogrammet inneheld ikkje liste over investeringar på einskildprosjekt eller når dei skal gjennomførast.)
 • Strategi for mjuke trafikantar
  er fylkeskommunen sin strategi for arbeidet med mjuke trafikantar, strategien omtalar fylkeskommunale verkemiddel for å auke talet på mjuke trafikantar.
 • Strategi for berekraftig mobilitet
  er Skyss sitt strategiske styringsdokument og omtalar retning og utvikling for selskapet, samt korleis Skyss skal fylle den nye rolla som mobilitetsaktør.

Faglege grunnlag og delstrategiar

I tillegg til høyringsdokumenta er grunnlagsdokumenta også tilgjengelege: faglege grunnlag, utgreiingar og strategiar for ulike tema i planutkastet som greier ut problemstillingar og drøftar utfordringar og moglegheiter innan samferdslesektoren.  Det er også laga eit kunnskapsgrunnlag med nøkkeltal for Vestland fylke. 

Les meir om RTP i Vestland: 
Regional transportplan 2022-2033 Vestland fylke, hovudside: prosess og dokument

Kva vil vi ha innspel på og korleis?

Det er viktig å understreke at høyringsutkastet ikkje er å rekne som eit endeleg forslag til plan, vi ønskjer tilbakemeldingar både på innhaldet og korleis vi skal prioritere. Med knappe økonomiske ressursar må vi ha innspel på både kva som bør prioriterast opp, og kva som kan prioriterast ned.

Fem spørsmål

For at vi best skal kunne bruke dei innspela vi får til å utforme plandokumentet ønskjer vi tilbakemeldingar på følgjande spørsmål:

 • Tek planen inn over seg dei store utfordringane i fylket i tilstrekkeleg grad?
 • Er målsettingane riktige med tanke på dei utfordringane vi har i fylket?
 • Er det god samanheng mellom mål og strategiar?
 • Er dei riktige kriteria for prioritering lagt til grunn? Kva kriterium bør eventuelt endrast?
 • Er det andre utviklingstiltak som bør inn i handlingsprogrammet til RTP?
 • Strategi for mjuke trafikantar: Fylkeskommunen ønskjer tilbakemelding på ein til to strekningar langs fylkesveg i kvar kommune som manglar tilrettelegging for mjuke trafikantar, og som oppfyller kriteria for prioritering i strategien.

Kva skjer framover?

Det blir ein ny runde med høyringsmøte kring om i Vestland fylke i agugust og september 2021. Nærare informasjon om stadar kjem. 

august og september 2021:
25. august, 1. september og 10. september

Nye høyringsmøte kring om i fylket. 
12. september 2021 Høyringsfrist, RTP
12. september-15. desember 2021 Høyringsinnspela blir handsama og arbeidd inn i planen. 
15.-16. desember 2021 Regional transportplan 2022-2033 for Vestland blir vedtatt. 
2022 Handlingsprogrammet blir rullert kvart år. 
2025 RTP blir rullert kvart fjerde år. 

 

Trafikk i bygate i Bergen, to syklistar i gang og sykkelveg attmed fylkesveg. Elsparkesyklar står på fortauet.
Fylkeskommunen har ansvar for gang- og sykkelstiar langs fylkesvegane. Foto: Morten Wanvik

Slik les du hovuddokumentet i høyringsutkastet

- Kapittel 1
startar med innleiinga til planutkastet og seier korleis planen skal nyttast og kva som er fylkeskommunen si rolle som vegeigar, med særleg merksemd på endringar etter Regionreforma 2020.

- Kapittel 2
presenterer og forklarer hovudmålet i RTP: «Vestland skal ha eit trygt, effektivt og framtidsretta transportsystem, som legg til rette for klima- og miljøvenleg mobilitet og berekraftig samfunnsutvikling.».

- Kapittel 3
trekk fram nokre viktige drivarar for transport for å legge rammene for dei fem planemnene.

- Kapittel 4
presenterer fem plantema:
fylkesvegnettet, mobilitet og kollektivtransport, Miljøløftet, finansiering og nasjonale ansvarsområde. 
For alle planemna er det lagd eigne delmål og strategiar i tillegg til at status og utfordringsbildet er skildra. Vestland har store utfordringar som er både kostnadskrevjande og kompliserte å løyse. Det er behov for meir midlar for å kunne løyse desse utfordringane, og finansiering er difor trekt fram som eit eige plantema der formålet er å finne løysingar som både kan gje oss meir samferdsle for pengane, samt meir pengar til samferdsel.

- Kapittel 5
gir ei kort innføring i oppfølging av planen, og korleis vidare prosess med handlingsprogrammet blir.