Høyring: planprogram for regional plan for klima

Vestland fylkeskommune skal vedta ny regional plan for klima 2023–2035. Utkastet til planprogrammet er no lagt ut til høyring, og vi inviterer alle til å komme med høyringsinnspel innan 18. juni.

Planprogrammet er "planen for planen", altså ei bestilling på kva vi skal prioritere å jobbe med i sjølve planprosessenPlanprogrammet skal gjere greie for føremålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medverknad, kva tema vi skal utdjupe i endeleg plan og behov for utgreiingar. 

Det er i denne fasen vi får på plass tema vi skal utdjupe i den endelege planen. Vi håper difor at de kjem med tilbakemelding, slik at de kan påverke regional plan for klima. 

Tre hovudområde innan klimaomstilling 

Utgangspunktet for arbeidet baserer seg på at Vestland skal vere pådrivar for klimaomstilling. Klimaomstilling er ei samfunnsendring der vi vil konsentrere oss om tre hovudområde: 

 • utsleppsreduksjon 
 • klimatilpassing 
 • å sikre naturmangfald 

Klimaplanen skal difor handle om både korleis vi i Vestland skal redusere klimagassutsleppa våre med mål om nullutslepp innan 2030, og korleis vi kan tilpasse oss klimaendringane. I tillegg vil vi styrke integreringa av naturmangfald i klimaarbeidet.  

For å dekke desse tre hovudområda innan klimaomstilling føreslår vi følgjande plantema: 

 • redusere klimafotavtrykket  
 • fjerne direkte utslepp 
 • eit trygt og robust Vestland 
 • klimarettferd og folkehelse 
 • sikre naturmangfald 

Ei klimaomstilling av vestlandssamfunnet vil gjelde heile Vestland, og vi inviterer no alle til å komme med innspel for i saman lage ein regional plan for klima i Vestland.  

Dette er ikkje ein plan for produksjon og distribusjon av fornybar energi, det vil bli handtert i ein eigen regional plan. Difor er det ikkje naudsynt å komme med uttalar kring det temaet no.  

Fylkesutvalet vedtok 20. april å legge planprogrammet ut på høyring.

Vi gjennomfører i høyringsperioden fleire høyringsmøte for å informere om innhaldet i utkastet av planprogrammet, som no er ute på høyring.

 • 25. mai kl. 12–14: Høyringsmøte med kommunane i Vestland. Vi sender ut invitasjon med lenke.
 • 2. juni kl. 12–14: Høyrings- og innspelsmøte med relevante forskingsinstitusjonar.
 • 8. juni kl. 13–15: Regionalt planforum med statlege aktørar og FNF. Vi sender ut invitasjon til deltakarar.

Alle kan kome med høyringsuttalar, både innbyggjarar, verksemder, kommunar, lag og organisasjonar. Vi oppmodar alle om å kome med innspel for å gjere planprogrammet vårt best mogleg.

Vi har laga ein presentasjon av høyringsutkastet, som kanskje kan gi deg eit endå betre grunnlag for å skrive ein høyringsuttale.

Vi ynskjer å vite om det er noko viktig vi har gløymt, er det plantema som manglar, er det utgreiingar vi bør gjere, er det problemstillingar de ikkje ser at vi belyser, og har vi inkludert dei som bør bli høyrde i skildring av medverknadsprosessar? Vi ynskjer å vite kva du meiner er viktig at vi jobbar med vidare i planprosessen, slik at produktet vårt, ein ny klimaplan for Vestland, vert best mogleg.