Politikardagar i Vestland fylkeskommune

Politikardagane er samlingar der fylkestingspolitikarane samlast for å få informasjon om aktuelle saker for Vestland eller å få høyre direkte frå ulike aktørar. Eit viktig aspekt ved desse møta, er at alle medlemmer av fylkestinget får lik informasjon.

Det er fylkesordføraren som avgjer program og deltakarar på ein politikardag. Dei har ikkje status som politiske møte, i og med at det ikkje vert drive saksbehandling under desse samlingane. I 2021 er det lagt opp til at det avviklast tre politikardagar.

Politikardagar 2021:

  • 16. februar
  • 15. juni
  • 20. september
  • 25. oktober

Program politikardag tysdag 16. februar 2021 kl. 09.00

Ca tidspunkt  Kva
0900 Innleiing v Jon Askeland
0910 Inviro
0925 Rasutfordringar i Ullensvang
0945 Nordfjordbrua

0950 PAUSE

1000 Hydrogenprosjekt i Odda1
1015 Norsk fjordhestsenter
1030 Orientering om klima/miljøfag ved Firda VGS

11-12 PAUSE

1200 Folkevaldopplæring: Planarbeid kl. 12-14
1250 PAUSE
Planarbeid forts.
1350 PAUSE
1400 Folkevaldopplæring: Eigarskap kl. 14-16

1450 PAUSE
1500 Eigarskap forts.
1600 SLUTT

Oversikt over tidlegare politikardagar

Politikardagen 15. september 2020

Program

Politikardagen 10. februar 2020

Sjå politikardagen på nett-tv

E-post etiske retningsliner og saksordførarordninga.pdf

Presentasjon økonomi folkevalde februar 2020.pdf

Politikardagen 11. november 2019

Presentasjonane: