Kontaktpersonar by- og stadutvikling

Oversikt over tilsette i fylkeskommunen som jobbar med by- og stadutvikling.

Klikk på namna for å sende e-post.

Namn Fagtema

Liz Eva Tøllefsen

Seniorrådgjevar

• Koordinator for By- og stadutvikling Vestland 
• Koordinator for plan, klima og folkehelsekonferansen 2021
• Rettleiing kommunale planar

Mona Elisabeth Steinsland

Seniorrådgjevar, arkitektfagleg bakgrunn

• Rettleiing by- og stadutvikling, aktiv og deltakande medverknad.
Visuell, skriftleg og munnleg formidling.
Byggeskikk, open form, fleksible og nyskapande uttrykk.
Samordning tverrfaglege symposium, lokal og ny kunnskap.
Tettstadforming, utviklingsarbeid og prosessar.
Rådgjeving i fysisk planlegging.
Regional plan og planlegging innanfor by- og stadutvikling.
• Tilskotsordningar.
Kontaktperson for Tettstadpakkeprosjektet.

Nina Gjester Hoel

Seniorrådgjevar

Tilskotsordninga for By- og stadutvikling
Rettleiing kommunale planar
• Barn og unge sine interesser

Marianne Bugge

Seniorrådgjevar

• Prosjektleiar Regional plan for attraktive og berekraftige stadat (oppstart hausten 2021)
Rettleiing kommunale planar

Sigrid Næsheim Bjercke

Seniorrådgjevar

• Fagkontakt for Universell utforming
• Kommunekontakt for planar i Bergen kommune

Anne-Kathrine Vabø (i permisjon til november 2021

• Byliv og handel

Grete Jacobsen (avd. Innovasjon og næring)
Seniorrådgjevar

• Verdiskaping i byer og regionar
• Innovasjon og næringsutvikling

Ingeborg Sofie Sætrevik (avd. Innovasjon og næring)
Rådgjevar 

Liv-og-Lystprogrammet