Avdeling for organisasjon og økonomi

orgøk.jpg


Fylkesdirektør: Ingrid Holm Svendsen.

Avdelinga for organisasjon og økonomi utgjer saman med avdeling for strategisk utvikling og digitalisering staben i Vestland fylkeskommune.

Avdelinga si hovudoppgåve er drift og utvikling av organisasjonen Vestland fylkeskommune. Det inneber å drive sentrale service-, støtte- og fellesfunksjonar i organisasjonen, og i tillegg til å utarbeide informasjon og kunnskapsgrunnlag som medverkar til toppleiinga og lineorganisasjonen sine avgjerder.

Ansvaret for organisasjonsutviklinga i fylkeskommunen ligg også under denne avdelinga, i tillegg til å sørge føre at det er effektive, velfungerande og gode støttesystem på plass.

Avdelinga har desse hovudansvarsområda:

  • Budsjett
  • Løn og rekneskap
  • Finansforvaltning og konsesjonskraftforvaltning
  • Innkjøp
  • Organisasjonsutvikling
  • Kommunikasjon
  • HR og strategisk personalleiing
  • Juridisk leiing
  • Bygg- og eigedom

Ingrid Holm Svendsen

Fylkesdirektør organisasjon og økonomi


Les meir om seksjonane:

Leiar: Svein Hågård

Seksjonen for juridiske tenester har ansvaret for eigaroppfølging og yter juridisk støtte til alle einingane i fylkeskommunen i ulike typar saker.

Dersom nokon i fylkeskommunen kjøper inn ekstern juridisk bistand,  koordinerer seksjonen dette.

Ansvaret for eit fagforum for juristane i Vestland fylkeskommune ligg til eininga.

Mobbeombod og elev- og lærlingombod høyrer inn under seksjonen.  

Leiar: Bertil Søfteland

Politisk sekretariat har det administrative ansvaret for å gjennomføre  møte i folkevalde organ i Vestland fylkeskommune, som til dømes fylkesting og møte i hovudutval.

Ansvaret for arkiv og innsyn ligg også til politisk sekretariat, der dette vert forvalta av dokumentsenteret.

Leiar: Nils Egil Vetlesand

Seksjon for økonomi arbeider tett opp mot politikarane i Vestland med å utvikle og legge fram budsjett og økonomiplan kvart år. 

Som ledd i dette skal seksjonen også etablere rutinar som skal bidra til å sikre at budsjettet blir gjennomført innanfor dei vedtekne rammene.

Leiar: Hilde Withammer

HR-seksjonen har ansvar for at Vestland har eit godt rammeverk for dei fleire enn 6000 tilsette i fylkeskommunen. Lønsutbetaling, lønstingingar, bedriftshelseteneste og organisasjonsutvikling er sentrale oppgåver for seksjonen.   

Leiar: Hilde Joranger Mæland

Kommunikasjonsseksjonen har ansvaret for drifta og innhaldet på Vestland fylke sine flater og kanalar, og i å formidle informasjon om fylket si verksemd til dei fleire enn 630 000 innbyggjarane i fylket.

Leiar: Jostein Fjærestad

Eigedomsavdelinga er fagavdelinga for bygge- og eigedomssaker.

Avdelinga utøver fylkeskommunen si eigarrolle, tek vare på byggherrefunksjon i byggesaker og er ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av fylkeskommunen sine eigedomar og eigedomstenester.

Vidaregåande skular, tannklinikkar, kollektivanlegg, kultur- og administrasjonsbygg utgjer ein samla bygningsmasse på om lag 750 000 kvadratmeter fordelt på 400 bygg. Avdelinga forvaltar også fiskerihamner og andre grunneigedommar.

Leiar: Trond Amundsen

Innkjøpsseksjonen har ansvaret for at fylkeskommunen gjer innkjøpa sine prosfesjonelt, og i tråd med regelverket.  Medarbeidarane har kompetanse på regelverk, logistikk, innkjøpsanalyse, samfunnsomsyn og forvalting av avtalar. Seksjonen sine medarbeidarar har arbeidsstad Bergen og Leikanger.