Statusrapport for pilotprosjekt om hurtigtesting for covid-19 hos elevar

Kvar onsdag til og med veke 22 i 2021 publiserer vi her statusoppdatering frå pilotprosjektet om covid-19 sjølvtesting av elevar og tilsette ved dei videregåande skulane i Vestland.

Rapport for 26. mai - 2. juni

 • Ingen avlagde positiv prøve denne veka.
 • Totalt antall testar sidan oppstart: 90 110               
 • Totalt antall positive antigen hurtigtestar sidan oppstart: 14
 • Totalt antall positive bekrefta med laboratorieanalyser (pcr):  13
 • Deltaking blant elevar (i % av elevar som har vore tilgjengelege for testing): 85%
 • Pilotperioden ble avslutta 31. mai. Skular som ønsker å fortsette ut skuleåret får høve til det, men då ikkje som vidareføring av prosjektet. Kontinuering skal skje i henhald til rettlaiaren (Massetesting som verktøy i områder med høyt smittenivå - Helsedirektoratet ) , i samråd med kommunens smittevernoverlege.

Rapport for 19. mai - 26. mai

 • To har avlagt positiv prøve denne veka.
 • Totalt antall testar sidan oppstart: 80 222               
 • Totalt antall positive antigen hurtigtestar sidan oppstart: 14
 • Totalt antall positive bekrefta med laboratorieanalyser (pcr):  13
 • Deltaking blant elevar (i % av elevar som har vore tilgjengelege for testing): 87%

Rapport for 12. mai - 19. mai

 • Ein har avlagt positiv prøve denne veka.
 • Rogaland fylkeskommune er i gang med testing ved to skular. Mange kommunar i andre delar av landet er i ferd med å starte tilsvarande tiltak ved vidaregåande skular.
 • Totalt antall testar sidan oppstart: 65 837               
 • Totalt antall positive antigen hurtigtestar sidan oppstart: 12
 • Totalt antall positive bekrefta med laboratorieanalyser (pcr):  11
 • Deltaking blant elevar (i % av elevar som har vore tilgjengelege for testing): 86%

Rapport for 5. mai - 12. mai

 • Ingen har avlagt positiv prøve denne veka.
 • Rogaland fylkeskommune startar ein pilot inneverande veke.
 • Pilotperioden vert avslutta 31. mai, skular som ønsker å fortsette ut skuleåret får høve til det, men då ikkje som vidareføring av prosjektet. Kontinuering skal skje i henhald til rettleiaren (Massetesting som verktøy i områder med høyt smittenivå - Helsedirektoratet ), i samråd med kommunens smittevernoverlege.
 • Totalt antall testar sidan oppstart: 58 993               
 • Totalt antall positive antigen hurtigtestar sidan oppstart: 11
 • Totalt antall positive bekrefta med laboratorieanalyser (pcr):  10
 • Deltaking blant elevar (i % av elevar som har vore tilgjengelege for testing): 91%

Rapport for 28. april - 5. mai

 • Totalt antall testar sidan oppstart: 45 474               
 • Totalt antall positive antigen hurtigtestar sidan oppstart: 11
 • Totalt antall positive bekrefta med laboratorieanalyser (pcr):  10
 • Deltaking blant elevar (i % av elevar som har vore tilgjengelege for testing): 91%

Rapport for 21. april - 28. april

Det er kommet ein rettleiar frå Helsedirektoratet.

Elevar og tilsette presiserer at det er ein tryggare skulekvardag, utan at det ein gløymer alle dei andre tiltaka og råd som skal følgjast.

Rogaland fylkeskommune ønsker å bli en del av pilotprosjektet.

Fleire prosedyredokument er oppdatert på denne sida.

 • Totalt antall tester siden oppstart: 30 134               
 • Totalt antall positive antigen hurtigtester siden oppstart: 5
 • Totalt antall positive bekreftet med laboratorieanalyser (pcr):  4
 • Deltakelse blant elever (i % av elever som har vært tilgjengelige for testing): 90%

Rapport for 14. april - 21. april

Utvidelsen av piloten er i full gang, og vil om kort tid inkludere 46 videregående skoler. Antallet inkluderte elever og ansatte er om lag 24 000.

 • Totalt antall tester siden oppstart: 18 965
 • Totalt antall positive antigen hurtigtester siden oppstart: 4
 • Totalt antall positive bekreftet med laboratorieanalyser (pcr): 3
 • Deltakelse blant elever (i % av elever som har vært tilgjengelige for testing): 89%

 

Rapport for 23. mars - 14. april

Vestland fylkeskommune har bestemt at alle videregående skoler skal delta i piloten. Hensikten er å sette alle skolene i stand til å kunne gjennomføre testing dersom skolens opptaksområde har et smittetrykk som ville ha medført stenging av skolen for fysisk oppmøte. Utvidelsen av piloten er i full gang, og inkluderer pr 13. april 24 videregående offentlige skoler, og 11 friskoler. Antallet inkluderte elever og ansatte er om lag 12 000, og vil øke gjennom de nærmeste ukene.

 • Totalt  testar sidan oppstart: 10 121
 • Totalt testar positive antigen hurtigtest sidan oppstart: 1
 • Totalt positive bekrefta med laboratorieanalyse (pcr):  0
 • Deltaking blant elevar (i % av elevar som har vært tilgjengelege for testing): 88%. 

 

Rapport og nyheitar 17. mars - 23. mars

Samla tal pr. 23. mars

 • Totalt  testar sidan oppstart: 2358
 • Totalt testar positive antigen hurtigtest sidan oppstart: 1
 • Totalt positive bekrefta med laboratorieanalyse (pcr):  0
 • Deltaking blant elevar (i % av elevar som har vært tilgjengelege for testing): 88%. Deltakinga er aukande på skulane

Det er oppretta ei nettside for prosjektet hos Vestland fylkeskommune. (Denne sida her)

Det blei avlagt ein positiv antigen hurtigtest, denne blei testa på nytt med hurtigtest, også denne positiv. Tiltak ble iverksett etter protokoll, deriblant ny test ved kommunal teststasjon som ble sendt til laboratorium for PCR-analyse. PCR-analysa var negativ, og alle tiltak avslutta.

Testinga læres fort av elevar og tilsette, og tidsbruken for testing går ned.

Rapport og nyheitar 9. - 16. mars

 Samla tal pr. 16. mars

 • Totalt tal testar sidan oppstart: 901  
 • Totalt tal positive sidan oppstart: 0 
 • Deltaking blant elevar (prosent av elevar som var tilgjengelege for testing): 85% 
 • Deltaking blant tilsette (prosent av tilsette som var tilgjengelege for testing): Ikkje tilgjengelige data enda 

Fyllingsdalen vidaregåande skule: 

 • Det blei gjennomført oppstartmøte, opplæring og testing av seks klassar (77 elevar) og 30 tilsette i veke 10, full gjennomføring frå og med ndag 15. mars. 
 • Helsepersonell fra Arsana bedriftshelsetjeneste stod for opplæring og gjennomføring av testing i klassane. 
 • Tilsatte og elevar er generelt positive til prosjektet. 

 Askøy vidaregåande skule: 

 • Det blei gjennomført oppstartmøte fredag i veke 10, full oppstart med testing frå og med måndag 15. mars. 
 • Helsepersonell fra Askøy kommune deltok i opplæring og øving på testing, samt ved oppstart av fullskala testing frå og med ndag 15. mars. 
 • Tilsette og elevar er generelt positive til prosjektet. 

Frå og med veke 11 til og med veke 21 i 2021 gjennomførast det covid-19 testing av elevar og tilsette ved Fyllingsdalen og Askøy videregåande skular.

Testing foregår to ganger pr vekepr person ved hjelp av antigen hurtigtestar, selvtesting under rettleiing.

Til sammen ved de to skolene er om lag 1000 elever og om lag 200 ansatte aktuelle for testing, testingen er frivillig.

Pilotprosjektet pågår fram til 31. mai 2021.

Prosjektorganisering

Prosjektet leias av ei styringsgruppe, styringsgruppa leiast av representant for opplæringsavdelinga i Vestland fylkeskommune. I styringsgruppen sitt fylkesdirektør for opplæring og kompetanse Vestland fylkeskommune, områdeleiar Vestland fylkeskommune, ass. fylkeslege Statsforvalteren i Vestland fylke, ass. fagdirektør Helse Vest RHF, viseadm. direktør Helse Bergen HF, kommuneoverlege Askøy kommune, rektor ved Fyllingsdalen vidaregåande skulerektor ved Askøy vidaregåande skule. 

Dei to skulane har lokale prosjektgrupper, leia av rektorane. 

Kommunal helseledelse i Bergen kommune er orientert om status i prosjektet, og er positive til prosjektet.