Korona-informasjon

Oppdatert info om korona-pandemien, som er relevant for innbyggarar i Vestland. Siste: smittestatus ved dei vidaregåande skulane våre.

viruspanorama.jpg

Vestland fylkeskommune vurderer situasjonen rundt koronaviruset fortløpande. Vi oppdaterer internett og intranett i henhald til utbrotets utvikling, avgjersler og råd frå nasjonale helsemyndighetar.

Smittestatus ved våre vgs

20. september: 

 • To tilfelle av koronasmitte ved Tertnes vgs. 

19. september: 

 • Totalt fem tilfelle av koronasmitte ved Åsane vgs. er meldt i dag. Fire meldt laurdag, eit fredag kveld.
 • Eit tilfelle ved Amalie Skram vgs
 • Eit tilfelle ved fagskolen i Hordaland
 • Eit tilfelle ved Stend vgs., 12 i karantene

18. september: 

 • Tre nye tilfelle av koronasmitte ved skulane Langhaugen, Olsvikåsen og Tertnes. På kvar av skulane er det éin elev som er smitta.

17. september: 

 •  Tertnes vgs: Ein elev smitta.  

16. september: 

 • Fyllingsdalen vgs: Ytterligare ein elev og ein tilsett smitta. Totalt 90 elevar og elleve lærarar i karantene.

13. september:

 • Fyllingsdalen vgs: Fire elevar smitta. 90 elevar og fire lærarar i karantene.

12. september: 

 • Langhaugen vgs: Ein elev smitta. 60 elevar og 6 tilsette i karantene.

5. september: 

 • Stord vgs: Stadfesta smitte hos ein elev og ein lærar. Om lag 60 i karantene. 
 • Nordahl Grieg vgs: Ein lærar smitta. Ei handfull i karantene.

Tidlegare:

Ein lærar ved Olsvikåsen vgs og ein student ved Fagskolen i Hordaland, avd. Nedre Nygård påvist koronasmitte.

 

Fylkesadministrasjonen i Bergen (Sandsli) blir stengt 9. - 29. september grunna auka smitte i Bergen, og oppmoding frå kommunen om heimekontor for dei som kan. 

Du kan nå sentralbordet som vanleg på telefon og e-post.

Fylkeshusa på Førde og på Leikanger er ope som vanleg.

 Slik når du oss på telefon og e-post.

 

Inga elevutveksling utanfor Europa skuleåret 2020/2021

Vestland fylkeskommune har bestemt at elevutveksling utanfor Europa blir avlyst skuleåret 2020/21.

Elevutveksling til Europa planleggast per i dag som vanleg.

Vi gjer merksam på at dette vedtaket gjeld elevutveksling i regi av Vestland fylkeskommune. Utveksling gjennom private organisasjonar vil ha eigne reglar.

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Støttetelefonen 51 20 71 21 er bemanna måndag - torsdag 12.00-18.00. Les meir på vlfk.no

 

Tannklinikkane i Vestland er no opna og har normal drift.

Les meir

Finn din tannklinikk 

For tilsette i tannhelsetenesta:

For ansatte i tannhelsetjenesten som har pasientkontakt, gjeld særskilte forholdsreglar: Dei som har feriert utanfor Norden,  testast for koronasmitte med negativt prøvesvar før dei kan møte fysisk på jobb. Dette gjeld sjølv om dei har vore i grøne land. Om dei har hatt besøk heime av familie eller andre frå karantenepliktige land, må dei også teste seg før dei kan komme tilbake på jobb.

Opnar opp for gjennomføring av fag- og sveineprøvar

Situasjonen med spreiing av koronavirus har konsekvensar for gjennomføring av fag- og sveineprøvar. I mange bransjar og fag er det ikkje mogleg eller forsvarleg å avvikle prøvar, medan det i andre kan gå heilt fint. Vestland fylkeskommune har bestemt å opne for gjennomføring av fag- og sveineprøvar der det er mogleg.

Prøvenemndene må i kvart tilfelle vurdere i samråd med prøvestad og kandidat om det er mogleg og forsvarleg å gjennomføre prøven. Gjeldande nasjonale føringar for smittevern skal alltid vere ein del av denne vurderinga.

Det er ein føresetnad at alle som skal vere til stades på prøven må vere heilt friske og at prøven kan gjennomførast i tråd med nasjonale føringar for smittevern. Prøvenemndsmedlemmane må vere fysisk til stades på prøven, det finst diverre ingen heimel for å gjennomføre prøvar digitalt via skype eller liknande.

Om medlemmane i prøvenemndene sjølve er hindra frå å gjennomføre prøvar fordi dei til dømes er i karantene, har omsorgsoppgåver for born som ikkje går i skule eller i barnhage, eller at arbeidsgjevar ikkje har moglegheit til å gi fri, må prøven utsetjast. Det same gjeld om medlemmane i prøvenemndene anten sjølve er i risikogruppa, har ein samfunnskritisk funksjon, eller er hindra av lokale reiserestriksjonar.

Følg med her

Kontrakten blir forlenga om du blir permittert eller sjukemeld

På grunn av den spesielle situasjonen som er no, kan bedrifter kan permittere lærlingar og lærekandidatar mellombels.

Om du blir permittert, skal du få skriftleg varsel og god informasjon frå bedrifta di.

Når bedrifta har bestemt at du skal permitterast, skal dei melde frå til Vestland fylkeskommune. Om du blir permittert, registrerer vi avbrot og forlenger kontrakten din. 

Du kan søkje om dagpengar om du er permittert

Dersom du er permittert og skal søkje om dagpengar, må du registrere som arbeidssøkjar hos NAV og legge ved permitteringsvarselet du har mottatt.

Informasjon til lærebedrifter og opplæringskontor

Vi reknar med at det er mange lærlingar som er eller kjem til å bli permitterte. På denne sida ligg det mellom anna eit skjema som bedriftene skal bruke for å melde inn lærlingar som er permitterte på grunn av koronavirus:

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/laerling/informasjon-til-larebedrifter-og-opplaringskontor-om-koronavirus/

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Støttetelefonen 51 20 71 21 er bemanna måndag - torsdag 12.00-18.00. Les meir på vlfk.no

Meir informasjon

Du finn meir informasjon og lenker til NAV på denne sida: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/laerling/larlingar-og-korona/

Utdanningsdirektoratet skriv på sine sider 13. mars:

«Lærlinger skal følge bedriftens rutiner. Ved midlertidig permittering som følge av korona må lærlingene få forlenget læretiden før de kan gå opp til fag- og svenneprøve.

Dersom fag- og svenneprøven, praksisbrevprøven og kompetanseprøven ikke kan gå som planlagt i tiden fremover, må lærebedriftene legge til rette for at prøven kan avlegges på et senere i tidspunkt. I slike tilfeller anbefaler vi at lærekontrakten/opplæringskontrakten utvides, og at det settes en ny sluttdato som fylkeskommunen godkjenner. Det samme vil gjelde kandidater for fagbrev på jobb.»

Skulane opnar i veke 20

I løpet av veke 20 opnar dei vidaregåande skulane i Vestland. Opninga skjer i det tempo og omfang som er forsvarleg lokalt. Undersøk med den din skule korleis dette blir for vaksenopplæring.

Tidlegare info:

Vaksne som er i opplæring

Vaksne deltakarar vil få nettstøtta opplæring frå skulen dei er tilknytta. Kontakt skulen direkte dersom du har spørsmål om dette.

Vaksne som søker utdanning

Vaksne som søker utdanning for 2020 kan kontakte vaksenopplæringa her: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/voksen/kontakt-oss/

Korona-info på fleire språk

Korona-informasjon på engelsk og fleire språk

Grunna koronaviruset tilbyr Karriere Vestland for tida færre fysiske rettleiingsmøte. Vi opnar no gradvis nokre stader, og fortsetter med utvida tilbod om rettleiing per telefon og video. Du finn oversikten kor vi har opne lokaler under knappen "bestill time". Vi følger alle retningslinjer knytta til smittevern, og spesiell informasjon vert tilsendt dei som bestiller time på våre fysiske lokasjonar.

Sjå Karriere Vestland. 

Eigne koronarelaterte tilskot:

«Søk tilskot gjennom Tiltakspakke Vestland»

«Midlar til bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) 2020»

«Tilskot til demping av koronaverknad i reiselivet - støtte til destinasjonsselskapa»

Fylkeskommunen ønskjer å dempe konsekvensane av koronaepidemien med eit sett av tiltak for reiseliv og beslekta næringar, leverandørindustrien innan olje og gass, små- og mellomstore bedrifter, bedrifter i startfase og tiltak retta direkte mot bedrifter gjennom avtale med Innovasjon Norge.

– Midlane som vi no har vedteke å sette inn, er eit akutt-tiltak for å hjelpe der det trengst mest. No er jobben vår å sikre at vi får mest mogleg effekt ut av kvar krone, samstundes som vi legg planar for korleis vi skal jobba på lengre sikt, seier fylkesordføraren.

Les meir her

Konsekvensar av Covid-19 og oljeprisfall for næringslivet

På initiativ frå Næringsforum Vestland er det oppretta ei ad-hoc analysegruppe som skal kartlegge og gjere tilgjengeleg statistikk og analysar knytt til koronapandemien  og oljeprisfallet, og kva påverknad dette har på næringslivet i Vestland.

Les meir her

Fylkestinget har sett av midlar til tiltak som skal dempe verknadene av koronaepidemien innan nærings- og kulturlivet. Saka vil bli handsama politisk og ei eventuell tilskotsordninga vil bli lyst ut hausten 2020. Les meir om det her.

Vestland fylkeskommune vil legge til rette for å dempe dei økonomiske og driftsmessige konsekvensane koronautbrotet og styresmaktene sine råd og pålegg har for kultur- og idrettsfeltet. Dette gjer vi for å

 • sikre kultur- og idrettsverksemda
 • sikre at drift av organisasjonane vert halde i gang
 • sikre at aktivitetane lett kan settast i gang igjen

Har vedteke hjelp

Vestland fylkesutval har vedteke å hjelpe kulturlivet gjennom koronakrisa. Det betyr at kulturarrangement som blir avlyste, likevel får fylkeskommunal støtte. Les meir her. 

Krisepakke for avlyste, stengde og utsette arrangement

Arrangørar  i frivillig- og idrettssektoren  som har avlyst, stengt eller utsett arrangement som følge av råd eller pålegg frå styresmaktene i samband med  koronaviruset, kan få kompensasjon, jf. forskrift  om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren vedtatt  3. april 2020.

Du kan lese meir om dette og korleis du søkjer om kompensasjon på nettsidene til Lotteritilsynet.

Tilskot til kulturarvbaserte prosjekt

Riksantikvaren lyser ut tilskotsmidlar til kulturarvbaserte prosjekt som kan støtte lokalsamfunn og næring som er påverka av koronapandemien.

Andre informasjonssider