Siste nytt om koronasituasjonen i Vestland

Oppdatert info om korona-pandemien, som er relevant for innbyggarar og tilsette i Vestland. Sist oppdatert 26. mars med nyheiter om støtte til kultur- og næringslivet.

viruspanorama.jpg

Vestland fylkeskommune vurderer situasjonen rundt koronaviruset fortløpande. Vi oppdaterer internett og intranett i henhald til utbrotets utvikling, avgjersler frå fylkesrådmannen og råda frå nasjonale helsemyndighetar. 

Vi oppfordrar alle til å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar:

Fylkeskommunen ønskjer å dempe konsekvensane av koronaepidemien med eit sett av tiltak for reiseliv og beslekta næringar, leverandørindustrien innan olje og gass, små- og mellomstore bedrifter, bedrifter i startfase og tiltak retta direkte mot bedrifter gjennom avtale med Innovasjon Norge.

– Midlane som vi no har vedteke å sette inn, er eit akutt-tiltak for å hjelpe der det trengst mest. No er jobben vår å sikre at vi får mest mogleg effekt ut av kvar krone, samstundes som vi legg planar for korleis vi skal jobba på lengre sikt, seier fylkesordføraren.

Les meir her

Konsekvensar av Covid-19 og oljeprisfall for næringslivet

På initiativ frå Næringsforum Vestland er det oppretta ei ad-hoc analysegruppe som skal kartlegge og gjere tilgjengeleg statistikk og analysar knytt til koronapandemien  og oljeprisfallet, og kva påverknad dette har på næringslivet i Vestland.

Les meir her

Koronasituasjonen i Noreg gir store konsekvensar for kultur og idrettslivet i Vestland.  

Vestland fylkeskommune vil legge til rette for å dempe dei økonomiske og driftsmessige konsekvensane koronautbrotet og styresmaktene sine råd og pålegg har for kultur- og idrettsfeltet. Dette gjer vi for å

 • sikre kultur- og idrettsverksemda
 • sikre at drift av organisasjonane vert halde i gang
 • sikre at aktivitetane lett kan settast i gang igjen

Har vedteke hjelp

Vestland fylkesutval har vedteke å hjelpe kulturlivet gjennom koronakrisa. Det betyr at kulturarrangement som blir avlyste, likevel får fylkeskommunal støtte. Les meir her. 

Andre informasjonssider

 

All ordinær tannbehandling er avlyst  inntil vidare. Dei fleste tannklinikkane kan ta imot friske pasientar som har behov for akutt tannbehandling.

Vanleg akutthjelp er forbehaldt klinikkens pasienter som har rett på offentleg tannbehandling. Voksne friske pasienter som har sin egen private tannlege skal ringe dit å få evt akuttbehandling.

Akutt behandling av smitta/mistent smitta av korona

Med bakgrunn i situasjonen rundt utbrot av koronavirus, har Vestland tannhelseteneste, Bergen tannlegeforening, Sogn og Fjordane tannlegeforening og Universitetet i Bergen (odontologisk klinikk) inngått samarbeid om akutt behandling av personar med bekrefta smitte/mistanke om smitte. Bakgrunnen for samarbeidet er reduksjon av smittespreiing.

Akuttbehandlinga skal gå føre seg på nokre av våre offentlege tannklinikkar. Det er oppretta éin akuttklinikk i det mest befolkningsrike område i Vestland. Dette er Sørås tannklinikk i Bergen. Ellers vil det bli oppretta akuttklinikkar ad hoc i kommunane i Vestland fylke ved behov frå koronapasientar.

Ved smittepasienter/ evt mistanke om smitte, er det din tannlege som skal vurdere om din skade må få umiddelbar behandling. Tannlegen skal så ringe til Sørås og avtale time for tilrettelagt akuttbehandling på Sørås tannklinikk.

Utanom ordinær opningstid, kan pasientar ringe tannlegevakten i Bergen på tlf.: 55 31 03 10.

Finn din tannklinikk 

Eksamen avlyst

Koronautbrotet gjer at regjeringen avlyser alle vårens skriftlege eksamenar for elevar i grunnskulen og vidaregåande.

Elevar vil få vitnemål sjølv om det ikkje blir skriftleg eksamen. Karakterane vil bli sette med bakgrunn i standpunkt.

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Støttetelefonen 51 20 71 21 er bemanna måndag - torsdag 12.00-18.00. Les meir på vlfk.no

Skulane er stengde

Alle vidaregåande skular i Vestland er stengde. Dette gjeld p.t fram til 13. april. 

Også vaksenopplæringa, fagskulane, Manger folkehøgskule og Hyssingen produksjonsskule er stengde.

Elevane får nettbasert undervisning, slik at den faglege progresjonen i størst mogleg grad vert halde oppe. Elevane vil få nærare informasjon via læringsplattformen It’s learning og Teams der dei nyttar dette.

Elevreisar avlyst

Alle elevreiser til utlandet er avlyst fram til 20. juni i år.

Elevar som tek vidaregåande opplæring i utlandet

Utdanningsdirektoratet skriv 13. mars på sine sider:

«Det er mange elever som tar videregående opplæring i utlandet gjennom utvekslingssamarbeid. Det er stor sannsynlighet for at disse elevene ikke kan fullføre skoleåret sitt i utlandet denne våren. 

Regelverket vil bli midlertidig endret slik at fylkeskommunene kan godkjenne inneværende opplæringsår i utlandet for elever som ikke har fullført på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at elevene vil kunne fortsette utdanningen sin i Norge som planlagt fra høsten 2020 og at de nå kan reise hjem i tråd med helsemyndighetenes råd.

Elevene må søke fylkeskommunene om denne godkjenningen, og bør ta kontakt med sin fylkeskommune i løpet av april.»

For elevar «Hordalandsklassane» vil Vestland fylkeskommune saman med koordinatorskulane organisere opplæring gjennom nettundervisning for elevane som kjem heim før skuleåret er fullført.  

Endringane i regelverket vil også gjelde elevar som tek eit opplæringsår i utlandet i privat regi.  Desse elevane må kontakte den skulen dei var elev ved skuleåret 2018/19. Så langt råd er vil vi leggje til rette for at dei kan delta i nettundervisning og ha sjølvstendig studiearbeid ved skulane våre.

Elevar på korttidsopphald i utlandet

Elevar ved våre vidaregåande skular som er på korttidsopphald i utlandet kjem no heim.

Elevbetaling ved stengte skular

Skular med internat har fått spørsmål frå elevar om betaling for internat og mat, når skulen og etter kvart også internata er stengt. Fylkesdirektøren har bestemt at vi ikkje skal krevje betaling for tenester som ikkje vert levert. Vi vil difor ikkje sende rekning for perioden skulen er stengt. Vi vil refundere eventuell forskotsbetaling for perioden frå 13. mars og framover. Det same vil gjelde for elevbetaling for mat m.m. i undervisninga.

Opnar opp for gjennomføring av fag- og sveineprøvar

Situasjonen med spreiing av koronavirus har konsekvensar for gjennomføring av fag- og sveineprøvar. I mange bransjar og fag er det ikkje mogleg eller forsvarleg å avvikle prøvar, medan det i andre kan gå heilt fint. Vestland fylkeskommune har bestemt å opne for gjennomføring av fag- og sveineprøvar der det er mogleg frå og med fredag 26. mars.

Prøvenemndene må i kvart tilfelle vurdere i samråd med prøvestad og kandidat om det er mogleg og forsvarleg å gjennomføre prøven. Gjeldande nasjonale føringar for smittevern skal alltid vere ein del av denne vurderinga.

Det er ein føresetnad at alle som skal vere til stades på prøven må vere heilt friske og at prøven kan gjennomførast i tråd med nasjonale føringar for smittevern. Prøvenemndsmedlemmane må vere fysisk til stades på prøven, det finst diverre ingen heimel for å gjennomføre prøvar digitalt via skype eller liknande.

Om medlemmane i prøvenemndene sjølve er hindra frå å gjennomføre prøvar fordi dei til dømes er i karantene, har omsorgsoppgåver for born som ikkje går i skule eller i barnhage, eller at arbeidsgjevar ikkje har moglegheit til å gi fri, må prøven utsetjast. Det same gjeld om medlemmane i prøvenemndene anten sjølve er i risikogruppa, har ein samfunnskritisk funksjon, eller er hindra av lokale reiserestriksjonar.

Følg med her

Kontrakten blir forlenga om du blir permittert eller sjukemeld

På grunn av den spesielle situasjonen som er no, kan bedrifter kan permittere lærlingar og lærekandidatar mellombels.

Om du blir permittert, skal du få skriftleg varsel og god informasjon frå bedrifta di.

Når bedrifta har bestemt at du skal permitterast, skal dei melde frå til Vestland fylkeskommune. Om du blir permittert lenger enn 2 veker, registrer vi avbrot og forlenger kontrakten din. Det same gjeld om du blir sjukemeld meir enn 2 veker.

Du kan søkje om dagpengar om du er permittert

Dersom du er permittert og skal søkje om dagpengar, må du registrere som arbeidssøkjar hos NAV og legge ved permitteringsvarselet du har mottatt.

Informasjon til lærebedrifter og opplæringskontor

Vi reknar med at det er mange lærlingar som er eller kjem til å bli permitterte. På denne sida ligg det mellom anna eit skjema som bedriftene skal bruke for å melde inn lærlingar som er permitterte på grunn av koronavirus:

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/laerling/informasjon-til-larebedrifter-og-opplaringskontor-om-koronavirus/

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Støttetelefonen 51 20 71 21 er bemanna måndag - torsdag 12.00-18.00. Les meir på vlfk.no

Meir informasjon

Du finn meir informasjon og lenker til NAV på denne sida: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/laerling/larlingar-og-korona/

Utdanningsdirektoratet skriv på sine sider 13. mars:

«Lærlinger skal følge bedriftens rutiner. Ved midlertidig permittering som følge av korona må lærlingene få forlenget læretiden før de kan gå opp til fag- og svenneprøve.

Dersom fag- og svenneprøven, praksisbrevprøven og kompetanseprøven ikke kan gå som planlagt i tiden fremover, må lærebedriftene legge til rette for at prøven kan avlegges på et senere i tidspunkt. I slike tilfeller anbefaler vi at lærekontrakten/opplæringskontrakten utvides, og at det settes en ny sluttdato som fylkeskommunen godkjenner. Det samme vil gjelde kandidater for fagbrev på jobb.»

Privatisteksamen og koronavirus

Det er for tidleg å seie kva konsevensar koronaviruset vil få for privatisteksamen i vår. Vestland fylkeskommune vil følgje råda til Folkehelseinstituttet og kommunen eksamen skal arrangerast i. Vi ventar òg på retningsliner frå Utdanningsdirektoratet.

Les meir og følg med på denne sida

 

Skulane er stengde

Alle vidaregåande skular i Vestland stengde. Dette gjeld p.t fram til 13. april. Skulane vil gi nettstøtta undervisning i denne perioden, slik at den faglege progresjonen i størst mogleg grad vert halden oppe.

Vaksne som er i opplæring

Vaksne deltakarar vil få nettstøtta opplæring frå skulen dei er tilknytta. Kontakt skulen direkte dersom du har spørsmål om dette.

Vaksne som søker utdanning

Vaksne som søker utdanning for 2020 kan kontakte vaksenopplæringa her: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/voksen/kontakt-oss/

Korona-info på fleire språk

Korona-informasjon på engelsk og fleire språk

19. mars: Redusert rutetilbod frå Skyss og Kringom

Frå og med måndag 23. mars og inntil vidare, blir rutetilbodet for buss og Bybanen redusert tilsvarande sommarruter eller skolefri. Nattruter utgår i tillegg frå og med fredag 20. mars.

Sjå kva område i Hordaland som er rørte, og les meir på skyss.no

Sjå kva område i Sogn og Fjordane som er rørte, og les meir på kringom.no

16. mars: Kundesenter stengt

Skyss kundesenter på Bergen busstasjon er stengt frå 16. mars. Sjå meir info på skyss.no.

16. mars: Ikkje gratis på ferjer eller kollektivtrafikk i Vestland

Nokre media har meldt at det er gratis å reise på ulike transportmiddel i Vestland fylke. Dette er ikkje korrekt. Skyss/Kringom har innført stopp av kontantbetaling på buss og stopp av alt manuelt billettsal på ferjer og båtar i Vestland fylke til og med 22. mars. I Kringom sitt område er det framleis mogleg å betale med bankkort på bussen. Vi oppmodar reisande om å nytte kontaktlaus betaling (utan inntasting av kode).

Som tidlegare meldt, vil vi oppretthalde billettering som kan gjennomførast utan at det er kontakt mellom billettør og kunde. Skyss/Kringom jobbar med å finne alternative betalingsløysingar der det er behov, til dømes ved hjelp av Vipps. (20. mars: Betaling via Vipps er no på plass)

Med tanke på smitte er det ønskjeleg at berre dei som må, er ute og reiser. Skyss/Kringom er avhengig av billettinntektene for å oppretthalde kollektivtilbodet. Det er difor viktig at reisande tek ansvar og sørger for å skaffe seg gyldig billett, sjølv om nokre av salsmetodane blir stoppa. Dette er ein krevjande situasjon vi må stå i saman. 

12. mars: Avgrensingar i kollektivtransporten

Bergen kommune, saman med Vestland fylkeskommune, har no vedteke avgrensingar i kollektivtransporten for heile fylket. 

Berre reisande som får sitjeplass eller som kan stå slik at det er minst ein meter til neste reisande får no gå på kollektivtransporten i Bergen.

Folk vert oppmoda om å reise utanom rushtida, gå og sykle eller jobbe heime om mogeleg.

Her er er råda til reisande på buss og bybane i Bergen og resten av fylket:

 • Om du kan: reis utanom rushtida, gå, sykle eller ha heimekontor
 • Ikkje gå om bord utan at du ser at det er plass
 • Bruk bakerste inngangen på bussane
 • Hald 2 meter avstand også til førar (oppdatert 24. mars, tidlegare var det 1 meter)
 • Unngå kontant betaling
 • Følg rettleiing frå personell

Oppdatert 1. april: For Bergen kommune gjeld i tillegg følgande avgrensningar: 

 1. a) Det skal kun sitte en passasjer på dobbelsete. 
 2. b) Stående passasjerer tillates i den grad nærkontakt kan unngås. Nærkontakt vil si: kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. 
  c) Den enkelte passasjer må sørge for å holde minst en meter avstand til andre medreisende.   

Begrensningen under a, b og c gjelder ikke for personer som bor i samme husstand 

Dersom det ikkje er plass om bord til fleire ståande med minst ein meter avstand, skal førarane ikkje ta med fleire reisande. I desse tilfella vil dei reisande oppleve at bussane kan køyre forbi haldeplassane. På nokre utvalde haldeplassar vil det vere vektarar og personell for å rettleie.

Skyss/Kringom jobbar med å informere operatørselskapa, sjåførar og personell om det nye vedtaket.

Som følgje av koronautbrotet stenger vi fylkesadministrasjonen i Bergen, Førde og på Leikanger for besøkande frå måndag 16. mars og inntil vidare. Du når oss på telefon og e-post.

Tilsette kan hente utstyr, men skal ikkje jobbe i fylkeshusa med mindre det er avtalt med leiar.

Grunna koronaviruset tilbyr karrieresenteret vårt Karriere Vestland for tida ingen fysiske veiledeningsmøte. Men du kan få veiledning per telefon og video. 

Vestland fylkeskommune avlyser alle kurs, konferansar og samlingar i eigen regi fram til påske. Dette vert gjort for å forseinke og avgrense utbrotet av koronasmitte.

Aktivitetane det her er snakk om, vert ikkje vurderte som naudsynte eller kritiske å gjennomføre den næraste tida. Politiske møte i perioden 16. til 20. mars er avlyst. 

Les meir

 15. mars: Frå tysdag 17. mars må alle som har vore i utlandet  - også i Norden, i karantene i 14 dager, etter ankomst etter 27. februar.

12. mars: Alle som kjem tilbake frå reiser utanfor Norden, skal i heimekarantene – utan omsyn til om dei har symptom eller ikkje. Karantene etter utanlandsreiser har tilbakeverkande kraft frå 27. februar og gjeld i fjorten dagar frå heimkomst.

Råd til deg i heimekarantene frå FHI.

Reiseforbod for deg i helsetenesta

Vidare er det no innført nasjonalt forbod mot utanlandsreisar ut april for tilsette innan helsetenestene.